Låt studenternas val styra - Akademi eller verklighet II

RAPPORT Publicerad

Denna rapport utgör del 2 av den tidigare publicerade Akademi eller Verklighet? Tillsammans visar de på vikten av att på ett bättre sätt kunna jämföra viktiga kvalitetsvariabler mellan utbildningar på olika lärosäten. I denna andra del, fokuseras på utbildningskostnaderna. Vi kan konstateras att:

– Kostnadsredovisningssystemet för grundutbildningar på universitet och högskolor är bristfällig. Med det befintliga redovisningssystemet går det inte att följa upp hur mycket ekonomiska resurser som läggs på respektive utbildning vid de olika lärosätena och därmed inte heller hur mycket som de facto läggs per elev.

– I praktiken innebär systemet att lärosätena internt kan "subventionera" vissa utbildningar på bekostnad av andra. Även om dessa omprioriteringar grundas på rationella "måhända strategiska" överväganden borde de redovisas klart och tydligt.

Författare