Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996

RAPPORT Publicerad
Den verkliga arbetslöshetens utveckling

Flera bilder tecknas av läget på arbetsmarknaden samtidigt som inget enskilt mått ger en heltäckande bild av vad som har hänt på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv har därför beräknat ett utvidgat arbetslöshetsmått, den verkliga arbetslösheten, för att ge en mer nyanserad bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Slutsatsen blir då att den verkliga arbetslösheten idag är på en av sina lägsta nivåer sedan mitten av 1990-talet. Metoden som vi har använt togs först fram i en SNS-rapport från 2006 av professorerna Lars Ljungqvist och Thomas J. Sargent (som tog emot Ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2011). Svenskt Näringsliv har uppdaterat deras beräkningar fram till 2013.

Den verkliga arbetslösheten utgår från att Sveriges historiska sjukskrivningstal motsvarar den normalnivå som orsakas av ren ohälsa. Den andel av de förtidspensionerade och långtidssjukskrivna som överstiger denna nivå inkluderas därför i den dolda arbetslösheten. Även personer med olika former av anställningsstöd läggs till den dolda arbetslösheten.

Den verkliga arbetslösheten inkluderar både den vanliga arbetslösheten och den dolda arbetslösheten. Den dolda arbetslösheten ökade stadigt fram till mitten på 2000-talet för att sedan återigen minska. Anmärkningsvärt nog fortsatte den dolda arbetslösheten att minska i oförändrad takt under finans- och skuldkrisen.

Den verkliga arbetslösheten nådde sin topp i mitten på 2000-talet och har sedan dess fallit tillbaka. Den verkliga arbetslösheten ligger idag på en av sina lägsta nivåer sedan 1996 när våra beräkningar startar.

Resultatet står sig även om långtidssjukskrivna exkluderas från analysen. Istället drivs tillbakagången av den verkliga arbetslösheten av färre förtids­pensionärer. Skillnaderna i inflödet till förtidspensioner under de senaste trettio åren verkar heller inte bero på hälsoförändringar. Tvärtom så har förtidspensionärerna haft bättre hälsa under perioderna då förhållandevis många beviljades förtidspension, och vice versa.

Länk till SNS-rapport: http://www.sns.se/sites/default/files/kr-2006-rapport.pdf.

Författare