Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige

NYHET Publicerad

RAPPORT Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.

Ratios rapport bygger på internationella jämförelser och studier av svenska villkor i förhållande till viktiga konkurrentländer, svenska undersökningar och en kartläggning av företagens prioriteringar.

Syftet med rapporten har varit att identifiera de områden som är mest kritiska för företagen. Totalt lyfts sju områden med mycket stor förbättringspotential fram. Dessa är företagens kompetensförsörjning, skatter på företagande och individer, myndighetsutövning och regeltillämpning, offentlig upphandling, bostäder och infrastruktur, synen på företagens samhällsroll samt arbetsmarknadens flexibilitet.

– Detta är första gången som man har gjort en systematisk studie av den här typen. Vi kan med fog säga att de sju områden som är identifierade är de viktigaste för svenska företag idag, säger Nils Karlson, VD på Ratio och en av författarna.  

Med arbetsmarknadens bristande flexibilitet avses en stel lönebildning med stor lönesammanpressning och höga ingångslöner samt lagen om anställningsskydd. Den svenska arbetsmarknadens nuvarande reglering och lönebildningens funktionssätt leder enligt rapporten till suboptimal allokering av kompetens, med lägre produktivitet och konkurrenskraft som följd.

– Sverige har Europas kanske lägsta lönespridning och högsta ingångslöner. Orsaken är en centraliserad lönebildning och närmast obegränsad konflikträtt.  Detta har lett till en kartellartad lönebildning där man gör mycket för att undvika just konflikter, annars riskerar lönekostnaderna att dra iväg. Det leder i sin leder till att företagen förhindras att använda lönen som ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling. Två tredjedelar av alla företag i Sverige har kollektivavtal med små eller begränsade möjligheter till detta och det påverkar förutom företagens konkurrenskraft och kompetensförsörjning också den enskildes möjlighet till lönekarriär, säger Nils Karlsson.

Att arbetsmarknadsområdet har haft brister är känt sedan länge och Ratio menar att den utmärks av en uppenbar reformoförmåga.  

– Sverige är ett reformvänligt land som har lyckats med många avregleringar, men när det kommer till arbetsmarknaden och bostadsbyggandet har vi misslyckats. Det saknas flexibilitet och proportionalitet. Lagstiftningen från 1928 är idag helt otidsenlig. Om vi kunde sänka kostnaderna för konflikter och på sikt även reformera LAS skulle det innebära att färre stängs ute från arbetsmarknaden och att företagens konkurrenskraft och tillväxt förbättras, avslutar Nils Karlson.

Fredrik Hazén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige

RAPPORT Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.
NYHET Publicerad:

Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.
NYHET Publicerad:

"Lönesättning är en stor ledarskapsutmaning"

LÖN "Goda insatser ska löna sig. Att se någon som gör ett dåligt jobb få samma lön som man själv stör i hjärtat. Det kan skapa mycket negativ energi i en grupp". Det sa vd Carola Lemne på ett seminarium om företagsnära lönebildning. Hon betonade dock att det är en ledarskapsutmaning att få medarbetarna att förstå hur lönerna sätts.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv arrangerar lönebildningsdag

INSPIRATION Den 29 september arrangerar Svenskt Näringsliv en stor lönebildningsdag i syfte att lyfta fram frågor om medarbetarnära lönesättning och dess koppling till företagens utvecklingskraft och lönsamhet. Arrangemanget som äger rum i Stockholm är kostnadsfritt och öppet för Svenskt Näringslivs medlemmar.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i ledning i näringslivet

RAPPORT En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter minska.  Samtidigt ökar andelen kvinnliga chefer i näringslivet, andelen kvinnliga chefer är idag 37 procent. Enligt rapporten kommer ökningen att fortsätta även framöver.
NYHET Publicerad:

Setra slipar på ny lönemodell

LÖNESÄTTNING För tre år sedan införde träindustriföretaget Setra en ny lönemodell på sin anläggning i Malå i Västerbotten. Det var ett led i att göra lönesättningen individuell och lokalt anpassad på företagets olika produktionsanläggningar. I dag har man kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns utmaningar.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.
NYHET Publicerad:

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

ALMEDALEN Under Svenskt Näringslivs Almedalsseminarium om motivation och lön slog två forskare fast ledarskapets betydelse för att lönesättningen ska kunna vara ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna. Lönesättande chefer behöver vara tydliga med hur lönesättningen går till, och involvera medarbetarna så att de upplever att systemet är rättvist.
NYHET Publicerad:

Lönens betydelse diskuteras i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål sammanfattar Almedalens många diskussioner om lön.
NYHET Publicerad:

Partsgemensamt seminarium för unikt avtal

ALMEDALEN Arbetsgivarverket och Saco-S presenterade sitt gemensamma tillsvidareavtal under rubriken ”Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen”.
NYHET Publicerad:

Ledarskap avgörande för lyckad lönesättning

ALMEDALEN För att lönesättning ska upplevas som legitim är det centralt med ett fungerande ledarskap. Det konstaterades under ett seminarium i Almedalen. ”Det är viktigt att arbeta med hur systemet implementeras och att det upplevs som rättvist av medarbetarna. Den aspekten, transparensen, läggs det inte tillräckligt mycket fokus på idag”, sade Aino Tenhiälä, PhD vid Aalto-universitetet.
NYHET Publicerad:

Gratis verktyg för att jobba med lönen

WEBB-TV Det digitala verktyget Jobba med lönen är till för mindre företag som vill arbeta aktivt med sin lönesättning. "Det är ett otroligt enkelt verktyg för att komma igång med att jobba med lönen på företaget", säger Anna-Lena Bohm som driver företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Ny rapport om effekterna med låg lönespridning

SEMINARIUM Lönespridningen inom kvinnodominerade yrken i välfärdssektorn är mycket låg, visar Ledarnas senaste lönekarriärrapport. Det innebär små möjligheter till lönekarriär. Samtidigt visar rapporten att den låga lönespridningen hindrar chefer att rekrytera och behålla rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Ökad kompetens och produktivitet med plusmeny som lönemodell

PRISAD MODELL År 2007 belönades designbyrån Doberman för sin lönemodell, som de kallar plusmenyn, genom att tilldelas Alectas pris för ”Årets bästa idé”. Idén var så bra att företaget fortsätter att använda och utveckla lönemodellen. Förra året belönades de igen – denna gång av Universum med utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsgivare” i kategorin mellanstora företag.
NYHET Publicerad:

Digitalt verktyg gör lönebildningen tydlig

JOBBA MED LÖNEN IT-mästaren, som har kunder över hela Sverige och kontor i Örebro, Stockholm och Karlstad, vill utveckla sitt lönebildningsarbete och tar det digitala verktyget Jobba med lönen till hjälp. "Det är viktigt med en öppen dialog kring löner och med verktyget blir det lättare att vara tydlig", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönebildning fick genomslag i avtalsrörelsen

LÖNEBILDNING Avtal har slutits mellan arbetsgivarorganisationerna EIO och VVS Företagen och tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Även IT- och Telekomföretagen har förnyat sitt avtal med Unionen. Teknikföretagens avtal med Unionen innebär att företagen nu kan ha samma löneprocess för alla tjänstemän. Samtliga avtal innebär en fortsatt satsning på företagsnära lönebildning.
NYHET Publicerad:

Decentraliserad löneförhandling bakom Tysklands framgångar

LÖNEBILDNING Under Studieförbundet Näringsliv och Samhälles årliga Arbetsmarknadsdag den 16 maj lyftes möjligheter att förhandla löner på lokal nivå som en del av Tysklands framgångar med att minska arbetslösheten och integrera utrikes födda på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Skanska: ”Det måste finnas mätbara mål”

LÖNESÄTTNING Att hålla lönesamtalen är svårt och en utmaning. Det kräver sitt ledarskap. Cheferna på Skanska Sverige utbildas kontinuerligt i att hålla lönesamtal, ge feedback och vara tydliga i sin kommunikation med medarbetarna. ”Man är aldrig klar med kommunikationen”, säger Anna Wenner på Skanska Sverige.
NYHET Publicerad:

Efter avtalsrörelsen startar lönearbetet på företaget

KRÖNIKA När de centrala avtalen är i hamn börjar det verkliga lönearbetet i företagen. Oavsett förutsättningarna i ert företag är det klokt att använda de möjligheter som avtalen ger, skriver Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Utbildning och sänkta minimilöner lösning på matchningsproblem

RAPPORT Lönespridningen måste öka om företag ska få råd att anställa och fler människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det menar Per Skedinger, vice ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet och docent vid Institutet för Näringslivsforskning.