Kemira Kemis industripark i Helsingborg

Energismart svensk industripark förebild inom EU

NYHET Publicerad

UTMÄRKELSE När EU målar upp bilden av hur företag i framtiden måste jobba med energieffektivitet finns det ett svenskt företag som redan är där. Kemira Kemi driver en industripark i Helsingborg, som med smart samordning och återvinning, genererar mer energi än den använder. Företaget kom till final i EU Sustainable Energy Awards.

Emma Gunnarsson, Kemira Kemi

Emma Gunnarsson, energichef på Kemira Kemi.

Ända sedan starten för över 100 år sedan har Industry Park of Sweden fokuserat på återvinning och effektiv användning av resurser. Det började med användningen av material och därefter har det utvecklats och byggts på med samarbete kring energi, infrastruktur, logistik och tjänster. Här finns idag ett 20-tal företag och industriparken drivs av Kemira Kemi vars kärnverksamhet är att tillverka produkter för vattenrening och massa- och papperstillverkning.

Den samverkan som Industry Park of Sweden har mellan företag, men också mellan industrin och staden, talas det inom EU om som industriell symbios, en viktig del för att nå uppsatta energi- och klimatmål, berättar Emma Gunnarsson, energichef på Kemira Kemi.

– Intresset är jättestort och på många håll ses det som framtiden för Europa. Det minskar kostnader och miljöpåverkan, och ger potential för nya gröna jobb.

Kemira Kemis koncept väcker stort intresse i Europa och företaget är nu ett av tre nominerade inom kategorin ”business” till EU Sustainable Energy Awards. Med utmärkelsen vill EU-kommissionen uppmärksamma ”enastående innovation inom förnybar energi och energieffektivisering”, och lyfta fram exempel på hur Europas framtida system kan se ut.

– Att vi kan vara ett exempel på hur man vill göra i hela Europa är fantastiskt! Jag tror att det som gör oss så intressanta är att vi redan idag har ett fullskaligt stort system där flera verksamheter samarbetar, något som ofta diskuteras som en teoretisk modell.

Företagen samarbetar även kring material. Till exempel används produkter från Kemira Kemis svavelsyraproduktion som råvara till produktion av saltsyra och djurfoder. Svavelsyraproduktionen ger också upphov till stora mängder överskottsenergi som kan återvinnas till ånga, el och fjärrvärme

– Tack vare smarta återvinningsprocesser är vi därför en storproducent av energi. Vi återvinner lika mycket energi som ett normalt kraftvärmeverk, säger Emma Gunnarsson.

Nio månader om året genererar företaget mer energi än det använder från bränslen, och dessutom är den återvunna energin helt utan koldioxid. Förutom energin som Kemira Kemi använder självt, säljs även återvunnen energi till andra företag i industriparken.

Sedan 40 år tillbaka levererar företaget även fjärrvärme till Helsingborg och Landskrona. De får idag mer än en tredjedel av sin värme från Kemira Kemis överskottsvärme. Modellen har växt fram under lång tid och är nu ett av Sveriges största samarbeten mellan industri och samhälle.

– Vi var igång långt före ord som industriell symbios eller cirkulär ekonomi användes. Om all energi vi återvinner skulle produceras med olja innebär det ett utsläpp av 150 000 ton koldioxid per år.

Företagen delar också infrastruktursystem. Industriparken har en egen hamn, en järnväg in på sajten, och gemensamma anläggningar för produktion av exempelvis kylvatten och tryckluft.

– Ju fler som använder de gemensamma anläggningarna desto lägre blir kostnaden för var och en och desto mer hjälper vi till i samhällets omställning från fossila bränslen.

Svensk industri är långt framme på många sätt kring energieffektivisering och det är viktigt att värna om, anser hon. Det svåra är att hitta affärsmodeller mellan företag som fungerar på längre sikt.

– Goda personliga relationer är lika viktiga som de tekniska förutsättningarna, och det krävs ett mod och en vilja att satsa på nya lösningar.

Industry Park of Swedens affärsmodell och sätt att samarbeta ökar företagens möjligheter att konkurrera internationellt med miljövänliga produkter, poängterar Emma Gunnarsson.

– Vi ökar lönsamheten genom att använda energi, material och anläggningar effektivare. Och samtidigt stärker vi vår konkurrenskraft gentemot produkter som tillverkas i länder där krav avseende miljö- eller arbetsrättsliga villkor inte alls är lika höga som här.

Över 200 sökande

Kemira Kemi och Industry Park of Sweden blev nominerat till final i EU Sustainable Energy Awards i somras. Över 200 projekt/företag/organisationer/hade sökt till tävlingens tre kategorier; företag, offentlig verksamhet och konsument. Kemira Kemi vann inte, men uppmärksammades för sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och energismarta lösningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.