Höga energipriser oroar EU:s toppolitiker

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för den europeiska industrins fortlevnad och en viktig plånboksfråga för många hushåll. Dessvärre går utvecklingen mot högre priser och ett mer instabilt system, särskilt vad gäller el. Det är ett bekymmer, skriver Maria Suner Fleming, energi- och klimatexpert.

Elledningar

Sverige har haft en säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser, tack vare vatten- och kärnkraft.

Foto: Tor Richardsen/SCANPIX

Utvecklingen de senaste åren har lett till ökade elpriser i Europa, samtidigt som de sjunkit i exempelvis USA. I dagsläget ligger de europeiska elpriserna 40-70 procent över de amerikanska. Det som ligger bakom de högre elpriserna är en komplicerad ekvation där bland annat utvinning av skiffergas ökat stort och sänkt kostnaderna i USA, samtidigt som EU satsat stort på förnybar energi, med i många fall kostsamma stöd och ett ökande behov av investeringar i elnäten som följd. EUs klimatpolitik påverkar dessutom elpriset. I dagsläget är priset på utsläppsrätter lågt men det är högst troligt att det ökar i framtiden, något som direkt kommer att avspeglas i elpriset.

Trenden är dessvärre tydlig även framåt. Enligt senaste World Energy Outlook från International Energy Agency (IEA), kommer Europa att vara den region i världen som har högst elpriser år 2035. Detta är mycket bekymmersamt.

Ur ett svenskt perspektiv har vi genom historien varit lyckosamma vad gäller energi. Vi har haft en säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser, tack vare vattenkraften och kärnkraften. Detta är del av grunden för vår industri och vår välfärd. Sverige måste agera klokt i detta för att bevara vår fördel. Ett viktigt vägval i Sverige är naturligtvis vad som händer när den befintliga kärnkraften måste ersättas. Men mycket av energipolitiken bestäms idag på EU-nivå, varför de beslut som tas där är av stor vikt även för oss i Sverige.

EU:s energipolitik tar sin utgångspunkt i tre grundpelare; konkurrenskraft, leveranssäkerhet och miljöhänsyn, som egentligen är kloka och bra. Dock har fokus de senaste åren varit framförallt på miljöhänsyn med målsättningar kring klimat, förnybart och energieffektivisering. Hur detta påverkat leveranssäkerhet och energins bidrag till Europas konkurrenskraft och kostnader för energi har kommit i skymundan. Det är därför positivt att diskussionerna på EU-toppmötet fokuserat på just dessa områden och att ett tydligt uppdrag gavs till Kommissionen att analysera vad som driver kostnader och även göra en internationell jämförelse.

De slutsatser och åtgärder som EU:s regerings- och statschefer pekade ut på toppmötet i veckan är inom fyra områden; fullbordandet av den inre marknaden för energi, göra det lättare att få fram investeringar i energi, ökad diversifiering av energitillförseln samt ökad energieffektivitet. Dessa var kanske inte revolutionerande. Men de kan - rätt förvaltade - vara en start för att skapa en bredare och mer heltäckande energipolitik där konkurrenskraft och kostnadseffektivitet är i fokus, nu när diskussionen kring EU:s energi- och klimatpolitik till 2030 går vidare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Positivt besked om ändrade handelsregler för utsläppsrätter

EU Europaparlamentet har röstat om hur EUs utsläppshandelssystem ska se ut under perioden 2021-2030. Förslaget gör bland annat att andelen gratis utsläppsrätter till industriföretag kan öka, en seger för den internationellt konkurrensutsatta industrin. 
NYHET Publicerad:

Parlamentsledamöter sätter frihandeln på spel  

KOMMENTAR I dag röstar Europaparlamentet för eller emot klimattullar vid import av vissa varor. Förslaget är dåligt. Det leder till sämre handelsrelationer, på sikt förlorar industrin konkurrenskraft. I tider som dessa måste EU stå upp för frihandel, skriver Linda Flink, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Energikommissionens arbete lämnar luckor

KOMMENTAR Energikommissionens betänkande innehåller bra och mindre bra förslag. Utmaningar på sikt är dels att hantera effekterna av stödsystemet för förnybar el, dels de begränsningar i energianvänding som kan komma av målet för energieffektivisering, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.