Industrin till attack mot regeringens energipolitik

NYHET Publicerad

ENERGI Regeringens energipolitik får svidande kritik av svensk basindustri sedan Vattenfall gjort klart att fler kärnkraftsreaktorer kan tvingas att stängas. Nu måste effektskatten bort, är budskapet från en hårt prövad bransch.

Mats Gustavsson

Mats Gustavsson, energidirektör på Boliden.

När Vattenfall flaggar för att fler reaktorer kan komma att stängas är den så kallade effektskatten på kärnkraft i skottgluggen. Skatten i kombination med de låga energipriserna gör kärnkraft olönsam, argumenterar energijätten.

För svensk industri är det viktigt att kärnkraften blir kvar eftersom den skapar stabilitet och är förutsägbar. Kärnkraftverken producerar vid full effekt under större delen av året med undantag för korta produktionsuppehåll.

Vindenergi, som ofta lyfts fram som ett miljövänligt alternativ är, väderberonde och därför inte lika stabil. Och det räcker inte med vattenkraft.

– Anledningen till att vi är koldioxidfria idag är att Sverige valde att satsa på kärnkraft efter oljekrisen på 70-talet. Nu sitter vi på en investering som vi måste förvalta på ett förnuftigt sätt, säger Mats Gustavsson, energidirektör på Boliden.

Mats Gustavsson pekar på att för mycket fokus i debatten ligger på energipriset, som idag är lågt. Istället borde kostnaden att producera energi diskuteras. Den har inte sjunkit, tvärtom. För att göra vindkraft attraktivt subventioneras energislaget kraftigt, men kostnaden att producera vindkraft är mycket hög. Hittills har det varit konsumenterna som stått för notan.

Ifall fler kärnkraftverk läggs ned kommer kostnaden att producera energi att öka ytterligare. Det betyder att regeringen måste öka subventionerna. Men vem ska betala för det, undrar Mats Gustavsson.

– Även om vi inte behöver betala idag så är det inget som säger att politikerna inte kan komma att ändra det framöver, säger han.

– Svensk industri är uppbyggd på att vi har förhållandevis bra energipriser. Vi måste ha attraktiva nivåer när det är så mycket annat som talar emot oss.

Med det i åtanke är det mycket olyckligt att regeringen valt att införa en effektskatt på ett enda energislag, menar Mats Gustavsson.

– Om kärnkraften försvinner från energimixen så ökar osäkerheten för oss. Då ökar också vårt beroende av omgivningen för att vi ska få effektbalans. Och vem ska stå för det? undrar han.

Svensk basindustri tvingas lämna landet

Anders Heldemar, energichef på Stora Enso, pekar på flera problem med effektskatten:

– Den äventyrar fortsatt drift av fossilfri, effektsäker basproduktion av elkraft. Om kärnkraften läggs ned får staten inte heller några skatteintäkter från den nedlagda produktionen. De elprishöjningar som följer av en nedlagd kärnkraft kommer att tvinga en betydande del av svensk basindustri att lämna landet eller lägga ned verksamheten helt. Det ger rejält större nationella förluster för Sverige, och det är en helhetssyn som våra folkvalda politiker måsta ta full hänsyn till innan det är för sent.

Anders Heldemar anser att Energikommissionen lika mycket är vad han kallar en Effektkommission.

– Visst, alla ska ställa om till en mer eller mindre helt fossilfri el- och energiproduktion. Men det måste göras på ett sätt så att svensk basindustri inte tappar förmågan att förädla de inhemska naturtillgångarna av exempelvis skog och malm, på grund av de globalt höga priserna på elenergi.

Varför måste kärnkraft vara en del av energimixen?
– Vi behöver en tydlig och säker grundkraftsproduktion som är oberoende av väder och vind och dessutom fri från emission av växthusgaser. Frånsett de fiskala skattekostnaderna är produktionskostnaden i befintliga anläggningar mycket konkurrenskraftig.

Stålindustrin bävar

För den energislukande svenska stålindustrin är läget extra känsligt. Jernkontorets vd Bo-Erik Pers säger till tidningen GD att en stängning svensk kärnkraft vore en katastrof för stålindustrin.

– Jag tycker att det här är oerhört bekymmersamt. Vår verksamhet är i gång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året runt och då behöver vi en trygg elförsörjning i botten som inte påverkas av väder och vind, säger han.

Svensk Energis vd Pernilla Winnhed stämmer in i kritiken:

– Vi kan inte lägga ned stora delar av elproduktionen utan att ha ersättande produktion på plats. Genom att behålla kärnkraften så länge den fungerar och uppfyller säkerhetskraven ges utrymme för ytterligare sänkta kostnader och teknikutveckling av de förnybara energislagen – en utveckling som redan sker snabbt. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna för energisystemet och därmed för kunder och samhälle, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.