Kärnkraft ger positiv energi i världen

NYHET Publicerad

ENERGI Sol- och vindkraft växer starkt men för att klara klimatutmaningen behövs alla koldioxidfria teknologier. Därför behöver kärnkraften växa globalt som en pålitlig energikälla. Det var en av slutsatserna under en konferens om kärnkraftens globala roll.

Hans Blix, Vicky Bailey, Agneta Rising, Mattias Lantz
Foto: Janerik Henriksson/TT

Panelen bestod av Hans Blix, IAEA, Vicky Bailey, US Energy Association, Agneta Rising, World Nuclear Association, och Mattias Lantz, Analysgruppen.

Hans Blix

"Jag är övertygad om att de flesta länderna i sinom tid kommer att se kärnkraft både som nödvändig och önskvärd", sade Hans Blix, IAEA.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Agneta Rising

"Inget land har än så länge lyckats åstadkomma et elsystem utan koldioxidutsläpp enbart med förnyelsebara energikällor" sade Agneta Rising, World Nuclear Association

Foto: Janerik Henriksson/TT

Målet att medeltemperaturen på jorden inte ska öka mer än två grader är tufft. För att klara det måste världens länder kraftigt minska användningen av fossila bränslen som gas, olja och kol och i stället bygga ut fossilfria energikällor.

Alla är eniga om att förnyelsebar energi som exempelvis sol- och vindkraft behöver öka. Problemet är att elproduktionen varierar. Kärnkraft släpper inte heller ut någon koldioxid, och är dessutom en stabil och planerbar energikälla. Det konstaterades under konferensen ”Options for a carbon free electricity generation– Nuclear Energy in a global perspective” som leddes av Svenskt Näringslivs energiexpert Maria Sunér Fleming.

Utbyggnaden av kärnkraft är långsam och dyr idag, något som beror mycket på de olika tillståndsprocesser, regelverk och säkerhetskrav som inte är harmoniserade, enligt Agneta Rising, generaldirektör, World Nuclear Association.

– Inget land har än så länge lyckats åstadkomma et elsystem utan koldioxidutsläpp enbart med förnyelsebara energikällor. Det är kostsamt, oregelbundet och det gör elsystemet instabilt. Kostnader för backup och ökade behov av infrastruktur måste också räknas in, sade hon.

Idag bor två tredjedelar av jordens befolkning i länder som använder kärnkraft. Hälften av jordens befolkning bor dessutom i länder som bygger ut kärnkraften. Tyskland är enda landet som fattat ett politiskt beslut att avveckla kärnkraften helt, konstaterade Agneta Rising.

– Jag skulle dock säga att det är politiska beslut som ligger bakom även stängningen av två reaktorer i Ringhals och två i Oskarshamn.

Många länder, bland annat Kina, Frankrike, Indien, Ryssland och USA ser en utvidgning av kärnkraften som ett sätt att förse världen med energi utan att öka koldioxidnivån. Det konstaterade Hans Blix, emeritus generaldirektör för International Atomic Energy Agency, IAEA.

Han påpekade att skillnaden mellan regeringar och den allmänna uppfattningen är förvirrande. Medan Tyskland, som leds av en kansler utbildad inom kärnfysik och positiv till kärnkraft, stänger fullt fungerande kärnkraftverk öppnar Japan efter Fukushimaolyckan renoverade kärnkraftverk.

– Jag är övertygad om att de flesta länderna i sinom tid kommer att se kärnkraft både som nödvändig och önskvärd för att generera basenergi och för att minska beroendet av fossila bränslen.

Det måste bättre förklaras hur dyrt det är att ersätta kärnkraftreaktorer med förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft, och hur viktig kärnkraften är för att förebygga hotet mot klimatet, ansåg han.

Att över tid visa att kärnkraftverken drivs framgångsrikt och säkert utan några radioaktiva utsläpp, visar på nyttan och är nödvändig för dess acceptans, enligt Hans Blix.

– De rörelser som stöttar åsikten att världen måste gå mot en lägre nivå av koldioxid borde rent logiskt också stötta en ökad användning av kärnkraft. Men i stället har de en närmast religiös övertygelse om att kärnkraften måste avvecklas.  

Vicky Bailey, ordförande US Energy Association, konstaterade att synen på kärnkraft är mycket positiv i USA och instämde med Hans Blix, att bästa sättet att se mer kärnkraft i framtiden är att driva befintliga kärnkraftverk på ett säkert sätt och att hantera avfallet ansvarsfullt.

– Förutom de initiala kostnaderna finns det inget som kan konkurrera med kärnkraft. Det tillför ingen koldioxid och är pålitligt. Många andra alternativ kan inte leverera el dygnet runt alla dagar i veckan.

Motståndarna hävdar att kärnkraft inte är ett ekonomiskt alternativ. Med tanke på att andra energikällor är kraftigt subventionerade är det inte överraskande att kärnkraften har svårt att konkurrera, enligt Hans Blix.

– Vi måste titta på vad som är ekonomiskt för samhället, inte bara för konsumenten, och då har jag inga tvivel om att kärnkraft är lönsamt.

Ofta när kärnkraftsfrågan debatteras så vill vissa hålla sig på den tekniska nivån, vissa på den ekonomiska och andra på den känslomässiga, slog Agneta Rising fast.

– Det svårt att kombinera dessa tre men om vi lyckas ger det förtroende och vi kan gå framåt.

Hans Blix ansåg att politiker och forskare har en skyldighet att tänka rationellt och förmedla sin åsikt.

– När det handlar om att välja energisystem för ett land eller för världen, och när vi ser hotet om global uppvärmning och en katastrof mot vår existens, då måste vi tänka rationellt, sade han.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.