Klimatsmart elförsörjning kräver politisk handlingskraft

NYHET Publicerad

ENERGIPOLITIK Fasa ut stödet till ny elproduktion, fortsätt driften av kärnkraft, rikta klimatinsatser mot industri, jordbruk och transporter. Det budskapet levererar vd Carola Lemne och energi- och klimatexpert Maria Sunér Fleming till de folkvalda.

Forsmark
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En nedläggning av kärnkraften får dramatiska konsekvenser för såväl industrin, välfärdsverksamheter som hushåll, enligt Svenskt Näringsliv.

Sveriges konkurrenskraft och utveckling är beroende av en långsiktigt hållbar elförsörjning. Det betonades även när regeringen tillsatte Energikommissionen, vars uppdrag är att föreslå en energipolitisk inriktning som tryggar en stabil elförsörjning med låg miljöpåverkan och till konkurrenskraftiga kostnader.

Det har dock blivit allt mer tydligt att det finns en akut risk att all kärnkraft i Sverige stänger redan till år 2020. Så som elmarknadspriserna utvecklats, och med en effektskatt på kärnkraft som utgör 25 procent av de rörliga kostnaderna, går det inte att företagsekonomiskt motivera de nödvändiga investeringar som behöver göras för att möjliggöra drift efter 2020. Ägarna har varnat för att flera brukbara reaktorer hotas av nedläggning. Den typen av snedvridande straffskatt som effektskatten på kärnkraft utgör bör omedelbart avskaffas.

Kärnkraften står för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion och vattenkraften för ytterligare 40 procent. Dessa kraftslag ger inga koldioxidutsläpp och har hög leveranssäkerhet. De bidrar starkt till att Sverige år efter år rankas högt i internationella klimatjämförelser. En nedläggning av kärnkraften skulle få dramatiska konsekvenser för såväl industrin som välfärdsverksamheter och hushåll, vilka behöver tillförlitlig elproduktion året om, dygnet runt.

Sverige bör värna om sitt goda utgångsläge. Det är samhällsekonomiskt klokt att möjliggöra fortsatt drift av kärnkraften. I den studie över kostnader för befintlig elproduktion som Energikommissionen låtit göra blir det tydligt att kärnkraften, jämte vattenkraften, har lägst kostnad – även inräknat de investeringar som behöver göras i närtid. All ny elproduktion är dyrare och utgör en merkostnad som samhället och kunderna skulle behöva ta om kärnkraften avvecklas.

Samtidigt sker en snabb och spännande teknikutveckling på energiområdet. Framtidens elsystem kommer se annorlunda ut än dagens. Men för att komma dit behövs både tid och investeringar. Samhällets resurser behöver hanteras på ett varsamt sätt. Det vore orimligt att ersätta fungerande klimatneutral elproduktion med ny, dyrare sådan.

Det är nu av stor vikt att de politiska partierna hittar en lösning som inte äventyrar den svenska elförsörjningen. En svag kompromisslösning som leder till försämrad leveransförmåga och konkurrenskraft skulle vara skadlig för jobben och klimatet. För att en bred uppgörelse ska vara meningsfull ser vi ett antal delar som behöver ingå.

  • För det första måste subventioner fasas ut för att skapa förutsättningar för en fungerande elmarknad. Att subventionera ny produktion i stora volymer på en marknad som redan har ett överskott av produktion, och konstant eller minskande efterfrågan, skapar ovillkorligen ett tryck nedåt på priserna och stör marknadens funktion. Elcertifikatsystemet behöver därför avvecklas efter 2020, i enlighet med fattade beslut. Den förhöjda fastighetsskatten på vattenkraft behöver justeras ned för att jämställa villkoren.
  • För det andra bör Sverige bibehålla en öppenhet för framtidens teknik- och kostnadsutveckling. Politikens uppgift bör inte vara att försöka detaljstyra framtidens val av teknik. Genom ett teknikneutralt regelverk bör politiken istället skapa förutsättningar för att klimatneutral elproduktion, däribland kärnkraft, kan utvecklas. 
  • För det tredje bör samhällets klimatinsatser fokuseras till de sektorer där utmaningarna finns. Det vill säga i transportsektorn, industrin och jordbruket. Det är där forskning och stimulanser behövs, snarare än till mer förnybar elproduktion i en sektor med redan mycket låga klimatutsläpp.

En långsiktigt trygg energiförsörjning är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Vi är bekymrade över situationen den svenska elförsörjningen riskerar hamna i och att politiska låsningar gör att det som i dag fungerar nedmonteras. Nu krävs politiskt ansvarstagande för en trygg och klimatsmart elförsörjning.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2016-04-28

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.