”Låt oss slippa politiskt taktikspel när det gäller energifrågan”

NYHET Publicerad

MILJÖ Den framtida energiförsörjningen är en ödesfråga för Sverige och direkt kopplad till välståndsbygget. Därför behövs en långsiktig lösning utan politiskt taktiserande. Det säger Leif Östling, ny ordförande i Svenskt Näringsliv, och pekar på Tyskland som ett avskräckande exempel på hur energifrågan behandlats.

Leif Östling

"Vi måste få ett långsiktigt, stabilt och klokt beslut", säger Leif Östling, ny ordförande i Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography

Just nu pågår energiförhandlingarna mellan regeringen och oppositionen. Det är förhandlingar som förs under stark tidspress och mellan parter som bitvis står långt från varandra och med helt olika politiska agendor.

Leif Östling, nytillträdd ordförande i Svenskt Näringsliv, ser det kommande beslutet som en ödesfråga för Sverige och för det fortsatta välståndsbygget.

– Vi måste få ett långsiktigt, stabilt och klokt beslut. Energisektorn är resurskrävande och arbetar med långa tidshorisonter. Därför krävs beslut som fattas utan politiskt taktiserande, säger han och pekar på Tyskland som ett avskräckande exempel.

– Avvecklingen av kärnkraften där var till stora delar ett emotionellt ställningstagande, gjort i efterdyningarna från Fukushima och med stark press från De Gröna. Nu har man problem med energidistributionen eftersom elnätet inte kan hantera den variabla elproduktionen i vindkraft och solel. Det råder en stark oro i Tyskland, både inom näringslivet och politiken inför framtiden.

Sex reaktorer är kvar

Kärnkraftsföretagen har beslutat att lägga ner fyra reaktorer. Det är en reaktion på dels den rådande effektskatten men också att de låga elpriserna, subventionerna av förnybar energi och den politiska osäkerheten stoppar möjligheten till långsiktiga investeringar. Vad som ska ske med de kvarvarande sex reaktorerna är osäkert och en källa till oro för näringslivet.

Att behålla dem gör att Sverige vilar på vad LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ser som en ”bra energimix”. Leif Östling håller med om den beskrivningen och tycker att det är positivt att facket och näringslivet har en samstämmig syn på energiförsörjningen.

– Kärnkraften levererar cirka 40 procent av vårt energibehov och det räcker när vi sedan kompletterar det med vattenkraft och alternativa energikällor, framför allt vindkraft. Men vi måste se över hur beskattningen av energiproduktionen ser ut. Effektskatten som tas ut på kärnkraften är inte bra. Dessutom betalar vattenkraftverk och vattenkraftsdammar en förhöjd fastighetsskatt. Varför straffbeskatta något så suveränt som de energilager som dammarna ju faktiskt är?

Samtidigt som punktskatter belastar olika delar av energisektorn finns generösa subventioner för vindkraft. Detta trots att det fortfarande är osäkert hur stor roll vindkraften verkligen kan spela i den framtida energiförsörjningen. Livslängden för vindkraftverk är betydligt kortare än för vatten- och kärnkraftverk. De vindkraftverk som byggs idag kommer att pensioneras samtidigt med den yngsta kärnkraften. Det kan i så fall leda till ett nollsummespel där skattepengarna inte får den utdelning de borde ha.

– Vi behöver få ut mer fakta i energidebatten och om balansen mellan de olika energislagen. Som det är nu finns en övertro på väderberoende elproduktion som vindkraft för framtiden. Elsystemet behöver vara i balans varje sekund och det finns ännu inte kostnadseffektiva lösningar för det.

Flytta subventioner

Leif Östling ser gärna att en del av de subventioner som nu används till vindkraften förs över till den teknikutveckling som sker på annat håll inom energisektorn.

– Faktum är att energiförbrukningen i Sverige inte ökar, tvärtom har den minskat något. Det är bland annat tack vare att vi idag har allt från ledlampor och energisparappar till solenergi, jordvärme och annan geofysisk energi. Allt det har tillkommit genom teknikutvecklingen och det är ju där som företagen och näringslivet kan spela en stor roll. Vi får aldrig underskatta möjligheterna som kreativ teknikutveckling ger men hämma den inte med skatter som det sker idag.

– Det pågår en energiomställning och den ska fortsätta men låt oss hyfsa diskussionen kring den. Sveriges grundläggande energibehov vilar på i första hand vattenkraft och på kärnkraft. Genom att värna de resurser vi har investerat i får vi mer tid att dra nytta av teknikutvecklingen och det är det politikerna nu måste våga ta ett långsiktigt beslut kring.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.