Sveriges framtida elbehov - Hur mycket elkraft behövs?

RAPPORT Publicerad
Sveriges framtida behov av energi är starkt kopplat till svensk industris framgång. Att vår industri fortsätter att vara framgångsrik har i sin tur mycket stor betydelse för hela näringslivet och vår framtida välfärd. Sverige har en stor industrisektor, som använder mycket energi, varför en konkurrenskraftig energiförsörjning som uppnår högt ställda klimatmål krävs. Det svenska elsystemet har varit en stark konkurrensfördel för Sverige genom att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser, säker tillgång på el och låga klimatutsläpp. Detta gör att frågan om vårt framtida energibehov är viktig för Sverige att diskutera.

När det gäller utvecklingen av energiförsörjningen finns dock stora osäkerheter som kan härledas till politiska beslut. En central fråga inför dessa beslut är hur näringslivets efterfrågan på el kommer att utvecklas på sikt. Hur mycket elkraft kommer Sveriges exportindustri att behöva? En annan minst lika central fråga är de framtida systemkostnaderna för energisystemet. Hur kan en helhetssyn skapas kring energisystemet ur ett kostnadsperspektiv?

 I denna rapport har vi frågat de 100 företag som använder mest el om deras framtida energibehov. Vi har också intervjuat politiker, fackliga företrädare och energiexperter om deras syn på energibehovet och energisystemets utveckling. Vi har dessutom låtit Peter Nygårds med bred erfarenhet av politik, näringsliv och energi belysa varför industrin är viktig för Sverige. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en mer nyanserad energipolitisk debatt, där diskussionen tar sin utgångspunkt i den nytta och det värde som energi bidrar till, och samhällets framtida behov.

För mer information kontakta Maria Sunér Fleming, maria.suner.fleming@svensktnaringsliv.se

Författare