Utredningsförslag hotar elproduktionen

NYHET Publicerad

ENERGI Sverige riskerar att tappa stora delar av sin elproduktion om vattenverksamhetsutredningens förslag blir verklighet. Det skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor och Nicklas Skår, ansvarig för miljörätt.

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor.

Miljöseminarium A -1

Nicklas Skår, miljöjurist.

Sverige har en nästan koldioxidfri elproduktion sedan mycket lång tid tillbaka. En av orsakerna till detta är att vattenkraften producerar nästan hälften av all el. Vindkraften står som jämförelse för cirka fyra procent av elproduktionen. Vattenkraften och kärnkraften är också hemligheten bakom Sveriges förmåga att bryta sambandet mellan BNP-tillväxt och koldioxidutsläpp, något som Barack Obama lovordade vid sitt besök. Samtidigt är det också hemligheten bakom den exempellösa välfärdsökning som kunnat ske i Sverige. Näringslivet har haft tillgång till säker och prisvärd el under lång tid, vilket varit en komparativ fördel i den internationella konkurrensen.

Men vattenkraften har inte bara bidragit till historiska framgångar. Även en utveckling mot mer förnybar energi vilar idag på att vattenkraften har en stor andel av produktionen. Vattenkraften kan nämligen mycket snabbt täcka upp för produktionsbortfall i energislag som är beroende av väderfenomen, som att det blåser eller att solen lyser. På så sätt kan såväl näringslivet, transportsektorn, handeln och varje enskild person lita på att det finns el när man behöver den.

Nu hotas inte bara den svenska konkurrenskraften utan också våra möjligheter att öka andelen förnybara inslag i vår energiproduktion genom förslag som Vattenverksamhetsutredningens lade fram i sitt delbetänkande i tisdags. Förslagen som är mycket långgående innebär i realiteten att vattenkraftsföretagen förlorar den så kallade rättskraften som garanterar dem rätten att bedriva verksamheten. Utredningen föreslår också att verksamheterna ska behöva tåla mycket stora inskränkningar i sina möjligheter att bedriva verksamheten. Detta kommer att allvarligt påverka investeringsviljan i vattenkraft, något som kan få direkt motsatt effekt mot det behov som finns av att se över äldre anläggningar. Det går att uppnå syftet att skydda biologisk mångfald och effektivisera vattenkraften med betydligt mindre drastiska åtgärder än vad utredningen föreslår.

Skulle förslaget antas som lag skulle Sverige inte bara riskera att tappa betydande delar av sin elproduktion på kort tid. Elpriserna skulle sannolikt öka och våra möjligheter att få in fler förnybara energislag skulle också dramatiskt försämras. Att göra detta i den osäkra energipolitiska situation som råder, med frågetecken kring vad som ska komma in i elsystemet när dagens kärnkraft faller för åldersstrecket, är inte ansvarsfullt. Energisystemet är en helhet och varje enskild del bidrar till att systemet fungerar.

Det svenska näringslivet, samhället och klimatet behöver säker tillgång på el, ekonomiskt rimliga villkor och möjligheten att utveckla nya hållbara energitekniker. Basen för det är vattenkraften. Därför krävs att konsekvenserna av förslag som påverkar denna övervägs noga och ambitionen bör snarare vara att inom rådande system öka, snarare än minska produktionen av el från vattenkraft. Annars riskerar detta bli ännu ett tydligt exempel på bristen på ansvarstagande och helhetssyn i energipolitiken.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.