Utsläppshandel måste säkra industrins konkurrenskraft

NYHET Publicerad

MILJÖ Förhandlingarna om EUs handel med utsläppsrätter pågår för fullt. Utgångspunkten måste vara att säkra industrins konkurrenskraft, inte minst sett ur ett globalt klimatperspektiv, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.

Förhandlingarna om hur EUs handel med utsläppsrätter, EU ETS, ska se ut efter 2020 har börjat ta fart på riktigt, inte minst sedan de två rapportörerna i Europaparlamentet lagt fram sina rapporter.

Svenskt Näringsliv tror på EU ETS som det huvudsakliga klimatstyrmedlet för den handlande sektorn, som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska utsläppen i hela EU.

Men det finns stora utmaningar, inte minst när det gäller att hitta rätt balans som tar hänsyn till båda ingående sektorerna, konkurrensutsatt industri och energiproducenter, vars behov och förutsättningar är mycket skilda. Inte minst vad gäller möjligheten att föra vidare kostnad för utsläppsrätter till kund.

Eftersom motsvarande prissättning på växthusgasutsläpp i stor utsträckning fortfarande saknas i de centrala konkurrentländerna, måste det i systemet fortsatt finnas skydd mot koldioxidläckage för industrin i form av gratis utsläppsrätter. Annars finns risken att klimateffektiv produktion i Europa slås ut till förmån för konkurrenter i andra delar av världen med sämre klimatprestanda. Skydd mot koldioxidläckage är således viktigt även ur ett globalt klimatperspektiv.

Det industrin efterfrågar är inte att alla industrianläggningar ska få full täckning för sina utsläpp genom gratis tilldelning, utan att de som är bäst i klassen ska sätta standarden och få full fri tilldelning. Resterande får köpa mellanskillnaden upp till sin egen utsläppsnivå. På så vis gynnas de som är klimatbäst i varje bransch, och de med sämre klimatprestanda får incitament att minska sina utsläpp.

En grundläggande förutsättning för att skyddet mot koldioxidläckage ska kunna fungera i nästa handelsperiod är att det finns tillräckligt med fria utsläppsrätter. Det är därför mycket olyckligt att EU-kommissionen föreslagit en fast fördelning mellan antalet utsläppsrätter som går till auktionering och fri tilldelning, där antalet fria utsläppsrätter med stor sannolikhet inte kommer att räcka. Detta skapar en stor oro hos industrin, som ser klara risker för konkurrenskraften om den fria tilldelningen skärs ned.

Inför beslut om utformningen av ETS efter 2020 är det avgörande att säkra bibehållen och stärkt konkurrenskraft för industrin. Detta åstadkoms genom följande:

  • Se till att fördelningen mellan auktionering och fri tilldelning förändras så att konkurrensutsatt industri har möjlighet att få 100 % fri tilldelning upp till nivån för de bästa anläggningarna. Det innebär att andelen som går till auktionering måste minskas.
  • Säkerställ att alla industrier som är globalt konkurrensutsatta ges samma skydd mot koldioxidläckage. Slopa förslaget på en differentierad koldioxidläckagelista, sk tiered approach, som riskerar att slå väldigt fel.
  • Den fria tilldelningen måste baseras på data som är verkliga, nåbara och up to date. Detta gäller såväl riktmärken som produktionsnivåer.
  • Eftersom energiproducenterna kan föra vidare sina kostnader för utsläppsrätter till kund, läggs denna kostnad även på industrin. Dessa indirekta kostnader uppgår i dagsläget till ca 1,3 miljarder kronor årligen, bara för svenska elintensiva industrier och måste kompenseras. Detta görs bäst genom att inrätta en EU-gemensam fond.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.