Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Referenser

Richard Almgren. 2008. Ökad tillämpning av EMAS. Miljöstyrningsrådet Rapport 2008:11

Richard Almgren, Torbjörn Brorson, Magnus Enell. 2008. Miljöarbetet stärker affärerna. Uppsala Publishing House

Stefan Anderberg, Bo Bergbäck, Ulrik Lohm. 1989. Flow and Distribution of Chromium in the Swedish Environment – A New Approach to Studying Environmental Pollution. Ambio vol 18 No 4, 1989

Mattias Ankarhem. 2005. A Dual Assessment of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Sweden. Umeå University

Gustaf Arrhenius, Karin Caldwell, Svante Wold. 2008. A Tribute to the Memory of Svante Arrhenius – A scientist ahead of his time. IVA

Svante Arrhenius. 1896. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature on the ground. Philosophical Magazine and Journal of Science

Christian Azar, John Holmberg, Sten Karlsson. 2002. Decoupling – past trends and prospects for the future. The Swedish Environmental Advisory Council 2002:2

Christian Azar. 2008. Makten över klimatet. Albert Bonniers Förlag

Bo Bergbäck, Stefan Anderberg, Ulrik Lohm, 1989. A reconstruction of emissions, flow and accumulation of chromium in Sweden 1920-1980. Water, Air and Soil Pollution 48, 391-407

Bo Bergbäck, Stefan Anderberg, Ulrik Lohm, 1992. Lead load –Historical pattern of lead use in Sweden. Ambio 21, 159-165

Bo Bergbäck, Stefan Anderberg, Ulrik Lohm, 1994. Accumulated Environmental Impact- the case of Cadmium in Sweden. Science of the Total Environment 145, 13-28

Bo Bergbäck, Mats Eklund, Stefan Anderberg, Ulrik Lohm, J Svidén, 1997. Duration of soil cadmium and lead pollution from shale-based alum production. Journal of Geochemical Exploration 58, 309-317

Ann-Kristin Bergquist, 2007. Guld och Gröna skogar? Miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-2000. Umeå Studies in Economic History 36. Umeå universitet

Börje Borgström, Naturvårdsverket (personlig information)

Curt-Åke Boström, Peringe Grennfelt, Manne Johansson och Gun Lövblad. 1994. Det svenska energisystemets utsläpp till luft 1970-1990. IVL B 1159

Hans Bouveng, 1967. Utsläpp av kvicksilver i samband med tillverkning av klor och natronlut. IVL B27

M Brandt, H Ejhed. 2002. Transport – Retention – Källfördelning. Belastning på havet. Naturvårdsverket. Rapport 5247

Cyril Brosset. 19xx. Emissioner av kvicksilverföreningar med rökgaser. IVL A396

Rachel Carson. 1963. Tyst vår (boken kom ut på originalspråket med titeln Silent spring 1962)

Kristina Dahlberg och Bengt-Owe Jansson. 1997. Östersjöns miljötillstånd på 40-talet, nu och i framtiden. Stockholms universitet, Inst för systemekologi. Teknisk Rapport No24

Nils Dalberg. 1784. Tal om luftens beskaffenhet i stora och folkrika städer. Kongl Vetensk Academien

EEA. 2005. Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations inEurope (2005). EEA Technical report No 1/2009

EEA. 2011. www.eea.europa.eu

Ethix SRI Advisors. 2008. Carbon Disclosure Project. Nordic Report 2008

HELCOM. 2009. Eutrophication in the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No 1

Helene Ejhed, Jessica Zakrisson, Annika Ryegård, Marcus Liljeberg, Olle Westling, John Munthe, Eva Uggla, Barbro Ulén, Lars Sonesten, Bert Karlsson, Helene Wikström. 2005. Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden. SMED

Helene Ejhed, Maja Brandt, Faruk Djodjic, Mikael Olshammar, Annika Ryegård, Holger Jonsson, Martin Larsson, Jacob Nisell, Lars Rapp, Gunnar Brånvall.2007. Miljömålsuppföljning- Ingen övergödning 1995 och 2005. SMED Nr7 2007

Hans Ekelund och Gustaf Hamilton. 2001. Skogspolitisk historia. Skogsstyrelsen

Klas Eklund. 2009. Vårt klimat- Ekonomi Politik Energi. Norstedts Akademiska Förlag

EMEP website

EMEP Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe. Transboundary particulate matter in Europe. Status report 2008

Magnus Enell, Jonas Fejes, 1996. Vilka kvantiteter föroreningar bidrar den svenska industrin med? Elmia

Magnus Enell, 1992. Pollution problems in the coastal areas. Eutrophication and toxic substances. IVL

Magnus Enell, Jonas Henriksson, Lena Wennberg, 1992. Massa- och pappersindustrins utsläpp av närsalter, metaller, AOX, och NOx – enskilt och i relation till andra utsläpp. Skogsindustrins Miljöforskningsprojekt Miljö 93

Magnus Enell, 1991. AOX loadings on sea areas surrounding Sweden – quantaties and origins of loadings. IVL A861

Magnus Enell, 1996. Load from the Swedish pulp and paper industry (nutrients, metals, and AOX): Quantaties and shares of the total load on the Baltic Sea. St Lucie Press, Florida

Magnus Enell, L Wennberg, 1991. Distribution of halogenated organic compounds (AOX) – Swedish transport to surrounding sea areas and mass balance studies in five drainage systems. Water Science and Technology Vol 24, No ¾, pp385-395

Magnus Enell, Sven-Olof Ryding, L Wennberg, 1989. Nitrogen and phosphorus impact of agricultural activities on air and water. River Basin Management

Magnus Enell, 1996. Utsläpp från olika källor – Belastning av kväve och fosfor på Östersjön - svenskt och internationellt perspektiv. Skogs- och Lantbruksakademin Tidskrift 135:3, 1996

Magnus Enell, 1995. Environmental impact of nutrients from Nordic fish farming. Water Science technology Vol 31, No 10, pp 61-71

Magnus Enell, Jonas Fejes, 1995. The nitrogen load to the Baltic Sea – Present situation, acceptable future load and suggested source reduction. Water , Air and Soil Pollution 85:877-882

EPER-European Pollutant Emission Register. Website

European Commission, 2002. Heavy metals in waste, Project ENV.E.3/ETU/2000/0058

European Environment Agency. 2009. Air Pollution by Ozone across Europe during summer 2008. EEA Technical Report No 2/2009

Eurostat. Website

European Environment Agency. 2009. EEA Signals 2009 – key Environmental Issues facing Europe

Fagerli et al. 2011. Transboundary Acidification , Eutrophication and Ground Level Ozone in Europe 2009. EMEP Status Report 2011

Johan Facht. 1976. Emission Control Costs in Swedish Industry. Industriens Utredningsinstitut

Heidilore Fiedler. 2001. Global and Local Dispersion of PCBs. UNEP Chemicals. The University press of Kentucky

Jean-Baptiste Joseph Fourier. 1824. Remarques générale sur les témperatures du globe terrestre et des éspace planétaires. Annales de Chimie et de Physique. Vol XXVII pp 136-137

Stefan Fölster. 2008. Farväl till världsundergången. Albert Bonniers Förlag

Ann-Kristin Gustavsson-Bergquist. 2006. The green challenge Perspectives on technical and organisational challenges in Swedish industry in a changing institutional environment during the 1970’s. Umeå Papers in Economic History No. 28 2006

Peringe Grennfelt, Karin Calander. 1989. Kolväten och ozonbildning. IVL B948
A Gusev, O Rozovskaya, V Shatalov, V Sokovyh, W Aas, K Breivik, A K Halse. 2008. Persistent Organic Pollutants in the Environment. EMEP Status Report 3/2008 Grafiska Miljörådet. 1999. Bästa tillgängliga teknik i grafiska branschen (BAT).

Bo Göransson, 196x. Användning av kvicksilver i svensk industri. IVL A18

HELCOM. 2007. Baltic Sea Action Plan

Ivan Holoubek. 2001. Polychlorinated Biphenyl (PCB) Contaminated Sites Worldwide. University Press of Kentucky

IIASA. 2008. Baseline emission projections for the revision of the Gothenburg protocol up to 2020. CIAM Report 2/2008

Industriförbundet, ca 1960. Svensk industri

Industriförbundet. 1988. Svavel och försurning.

Industriförbundet. 1991. Dagens miljöfrågor. PPM

IPPC. 2001. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate change 2001: A scientific basis

IPPC. 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Climate Change 2007 – Synthesis Report

IVA, 1990. Trafik, miljö och hälsa – en lägesrapport, IVA Rapport 379

Jernkontoret, 1987. Rent stål i renare miljö

Jordbruksdepartementet. 1979. Bensin utan bly. Ds Jo 1979:11

Karolinska Institute, 1985. Assessment of Human exposure to Lead. UN, WHO

C D Keeling. 1973. Global Historical CO2 Emissions. Univ of California

Kemikalieinspektionen. 2004. Kvicksilver. Utredning om ett generellt nationellt förbud. Rapport 2/04

Kemikalieinspektionen. 2006. Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2004

Kemikalieinspektionen och Produktkontrollnämnden. 1978-1985. Användning av bekämpningsmedel 1976-1985

Kemikalieinspektionen. 2009. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 1992-2008 (www.kemi.se)

Kemikalieutsläppsregistret, KUR. Naturvårdsverkets webbplats

Karin Kindbom, Karin Sjöberg, Gun Lövblad. 1993. Beräkning av ackumulerad syrabelastning från atmosfären. Delrapport 1. IVL B1109

Karin Kindbom, Curt-Åke Boström, Tina Skårman, Tomas Gustafsson, Marja Talonpoika. 2004. Estimated emissions of NMVOC in Sweden 1988-2001. SMED Report no 6, 2004

Karin Kindbom, Curt-Åke Boström, Anna Palm, Tina Skårman, John Sternbeck, Jörgen Fagerlund, Tomas Gustafsson, Irene Linder 2004. Emissions of particles, metals, dioxins and PAH in Sweden. SMED Report no 7, 2004

Karl-Erik Kulander, 198x. Kvicksilver och kadmiumemission vid råståltillverkning. IVL B890

Lars Landner, Lennart Lindeström, 1999. Koppar i samhälle och miljö. MiljöForskarGruppen.

Lars Landner, Lennart Lindeström, 1996. Zink – resurs eller hot. MiljöForskarGruppen.

Sif Laurent. 19xx Tungmetaller. IVL B601

Allen S Lefohn, Janja D Husar, Rudolf B Husar. 1999. Estimating historical anthropogenic global sulfur emission patterns for the period 1850-1990. Atmospheric Environment 33 (1999) 3435-3444

Thomas Levander. 1989. Utsläpp av kvicksilver till luft i Sverige 1850-1987. Naturvårdsverket.

Björn Linder. 1993. Bly i marken inget stort problem. Svensk jakt 4/93

Magnus Lindmark. 1998. Towards environmental historical national accounts for Sweden. Umeå universitet

Oliver Lindqvist (ed). 1991. Mercury in the Swedish environment. Kluwer

Ulrik Lohm. 1995. Framtida effekter av historisk tungmetallspridning. Naturvårdsverket kontrakt 802-173-92-FM, katalog-id: 0000008657

Lars J Lundgren. 1989. Miljöpolitik på längden och tvären. Naturvårdsverket, Rapport 3635

Lars J Lundgren et al (eds). 1995. Expanding environmental perspectives. Lund University Press

Lars J Lundgren. 1996. Åtgärder, ekonomi, styrmedel etc. Att veta och att göra. Samhällets kapplöpning med sina miljöproblem. Skogs- och lantbruksakademin tidskrift 135:3

Gun Lövblad. 19xx. Utsläpp till luft och deposition av alkaliska ämnen i Sverige 1950-1980. IVL B754

Miljödatanämnden. 1981. Blågul miljö

Miljödepartementet. 1990. Vem förorenar Sverige? Allmänna Förlaget

Miljömålsportalen. Webbplats

Miljömålsrådet. 2008. Miljömålen – nu är det bråttom. Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

Sophia Mylona. 1993. Trends of Sulphur Dioxide Emissions, Air Concentrations and Depositions of Sulphur. EMEP/MSC-W Report 2/93

Naturvårdsverket. 1973. Kvicksilver - Användning, kontroll och miljöeffekter. SNV PM 421

Naturvårdsverket. 1976. Om metaller. Publ 1976:7

Naturvårdsverket. 1978. Miljö och miljövård i Sverige

Naturvårdsverket. 1981. Metallutsläpp i Sverige, SNV PM 1390

Naturvårdsverket. 1981. Monitor 1981 – Försurning av mark och vatten

Naturvårdsverket. 1982. 1980-talets stora miljöfrågor- Naturvårdsverkets långsiktsbedömning, ett bakgrundsdokument. SNV PM 1591

Naturvårdsverket. 197x. Utsläpp av luftföroreningar i Sverige 1975

Naturvårdsverket. 1984. Aktionsplan mot luftföroreningar och försurning. SNV PM 1862

Naturvårdsverket. 1984. Aktionsplan mot luftföroreningar och försurning. Bilagor. SNV PM 1863

Naturvårdsverket. 1984. Monitor 1984 – Långväga transport av luftföroreningar

Naturvårdsverket. 1987. Bilaga till Nordsjökonferensens ministerdeklaration

Naturvårdsverket. 1987. Monitor 1987 – Tungmetaller – förekomst och omsättning i naturen

Naturvårdsverket. 1988. Monitor 1988- Östersjön och Västerhavet - livsmiljöer i förändring

Naturvårdsverket. 1991. Monitor 12. Försurning och kalkning av svenska vatten

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Försurning - ett evigt problem eller finns det hopp. Rapport 4132

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Marknära ozon och andra oxidanter. Rapport 4133

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Eutrofiering av mark, sötvatten och hav. Rapport 4134

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Metaller och miljön. Rapport 4135

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Långlivade organiska ämnen och miljön. Rapport 4136

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Markanvändning och miljön. Rapport 4137

Naturvårdsverket. 1993. Miljön i Sverige – tillstånd och trender (”Miljö 93”). Biologisk mångfald. Rapport 4138

Naturvårdsverket. 1993. Miljö 93. Industri och miljö. Rapport 4206

Naturvårdsverket. 1993. Ett miljöanpassat samhälle. Rapport 4234

Naturvårdsverket. 1994. Monitor 14. Biologisk mångfald i Sverige

Naturvårdsverket. 1995. Skogsindustrins utsläpp till vatten & luft samt avfallsmängder 1994. Rapport 4434

Naturvårdsverket. 1995. Sverige mot minskad klimatpåverkan. Rapport 4459

Naturvårdsverket. 1995. Utsläpp till luft 1994 av försurande ämnen. Rapport 4461

Naturvårdsverket. 1996. Mål för miljöanpassade transporter. Rapport 4623

Naturvårdsverket. 1996. Så begränsar vi miljöfarliga kemikalier inom industrin. Rapport 4577

Naturvårdsverket. 1996. Nationella miljömål. Rapport 4646

Naturvårdsverket. 1996. POP Stabila Organiska Miljögifter. Rapport 4563

Naturvårdsverket. 1996. Metaller i stad och land – kretslopp och kritisk belastning. Rapport 4677

Naturvårdsverket. 1997. Effektiva styrmedel i miljöpolitiken

Naturvårdsverket. 1997. Miljöskatter i Sverige – ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken

Naturvårdsverket. 1998. Monitor 16. Organiska miljögifter

Naturvårdsverket. 2001. Monitor 17. Läker tiden alla sår?

Naturvårdsverket. 2001. Clean facts about climate change

Naturvårdsverket. 2003. Monitor 18. En varmare värld –växthuseffekten och klimatets förändringar.

Naturvårdsverket. 2003. Frisk luft - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5318

Naturvårdsverket. 2004. Fosforutsläpp till vatten år 2010 – delmål, åtgärder och styrmedel. Rapport 5364 Rapport 5364 l maj 2004

Naturvårdsverket. 2005. Monitor 19. Förändringar under ytan – Sveriges havsmiljö granskad på djupet.

Naturvårdsverket. 2005. Information om produkters miljöbelastning. Rapport 5526

Naturvårdsverket. 2006. Utsläpp av metan och lustgas från jordbrukssektorn. Rapport 4459

Naturvårdsverket. 2006. Övergödningen av Sveriges kuster i och hav. Rapport 5587

Naturvårdsverket. 2007. Fakta Avloppsreningsverk 200-2000 pe. Fakta 8286

Naturvårdsverket. 2007. Frisk luft. Rapport 5765

Naturvårdsverket. 2008. Sweden´s National Inventory Report 2008

Naturvårdsverket. 2008. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2006. Rapport 5815

Naturvårdsverket. 2008. Lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet 2007
Naturvårdsverket. 2008. Avfall i Sverige 2006. Rapport 5868

Naturvårdsverket. 2009. Sweden’s Informative Inventory Report 2009. Submitted under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Naturvårdsverket. 2009. Lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet 2008

Naturvårdsverket. 2009. Bruk och missbruk av naturens resurser. En svensk miljöhistoria. Monitor 21.

Naturvårdsverket. 2010. National Inventory Report 2010. Sweden. Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

M Nicolet. 1966. Ionospheric Physics and Aeronomy

Nordic Council. 1992. Assessment of possibilities for reducing the use of lead- summary of experiences from the Nordic countries. Nordiske seminar- og arbejdsrapporter 1992:581

Nordic Council. 1992. Assessment of possibilities for reducing the use of cadmium- summary of experiences from the Nordic countries. Nordiske seminar- og arbejdsrapporter 1992:597

Nordic Council of ministers. 1996. Atmospheric Heavy Metal Deposition in Northern Europe 1995. Nord 1996:37

Nordiska ministerrådet. 1986. Europas luft – Europas miljö.

Petter Norrthon. 1996. Sustainability and material flows – a study of the copper flow in Sweden. Linköping University. Thesis No 569

Norwegian Meteorological Institute. 2008. Transboundary air pollution by main pollutants (S, N, O3) and PM. Sweden

Svante Odén. DN 1967-10-24. Nederbördens försurning

Viveka Palm, Bo Bergbäck and Per Östlund. 1995. Chromium and nickel in Sweden. KemI No 14/95, IVL A1035

Viveka Palm. 1995. Metallflöden från teknosfär till biosfär – en metodstudie. IVL B1208

Viveka Palm, Bo Bergbäck and Per Östlund. 1995. Chromium and nickel in Sweden. KemI No 14/95, IVL A1035

Håkan Pleijel (ed). 2007. Tranboundary Air Pollution – Scientific Understanding and Environmental Policy in Europe. Studentlitteratur

PriceWaterhouseCoopers (PWC). 2008. Carbon Disclosure Project. Report 2008. Global 500

Regeringen. 2001. Svenska miljömål- delmål och åtgärdsstrategier. Prop 2000/2001:130

Markku Rummukainen, Erland Källén. 2009. Ny klimatvetenskap 2006-2009. Kommissionen för hållbar utveckling

SCB. 2001. Luftkvalitet i tätorter 2000/2001. MI 24 SM 0101

SCB. 2005. Geografin i statistiken - regionala indelningar. MIS 2005:2

SCB. 2007. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2005. MI 40 SM 0701

Gunnar Sedvallsson. 1999. Number of point sources vs limits for emission. Working paper. Swedish Environmental Protection Agency

Åke Sjödin, Gunilla Pihl Karlsson, Manne Johansson,Bertil Forsberg, Peter Ahlvik, Lennart Erlandsson. 2004. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider – reglering, utsläpp och effekter. IVL B1597

Skogsindustrierna, 1995. MiljöInfo från Skogsindustrierna

Skogsstyrelsen. Statistik 1969-1980

Statens luftvårdsnämnd. 1964. PM angående emission av luftföroreningar från fasta anläggningar

Statens offentliga utredningar. 1941. Betänkande angående vattenförorening. SOU 1941:16

Statens offentliga utredningar. 1951. Vatten- och avloppsfrågan. SOU 1951:26

Statens offentliga utredningar. 1955. Vattenvården. SOU 1955:6

Statens offentliga utredningar. 1966. Immissionssakkunniga. Luftförorening, buller och andra immissioner. SOU 1966:65

Statens offentliga utredningar. 1967. 1964 års naturresurskommitté. Miljövårdsforskning. SOU 1967:43

Statens offentliga utredningar. 1972. Lag om hälso- och miljöfarliga varor. SOU 1972:31

Statens offentliga utredningar. 1974. Spridning av kemiska medel. SOU 1974:35

Statens offentliga utredningar. 1974. Miljökostnadsutredningen. Begränsning av svavelutsläpp – en studie av styrmedel. SOU 1974:101

Statens offentliga utredningar. 1975. Finansdepartementet. LU75. Bilaga 6 till Långtidsutredningen 1975. Miljövård i Sverige 1975-1980. SOU 1975:98

Statens offentliga utredningar. 1978. Miljökostnadsutredningen. Miljökostnader. SOU 1978:43

Statens offentliga utredningar. 1982. Energiskattekommittén. Skatt på energi, SOU 1982:16-17

Statens offentliga utredningar. 1987. Utredningen om miljövårdens organisation. För en bättre miljö. SOU 1987:32

Statens offentliga utredningar. 2001. Resurseffektivitetsutredningen. Effektiv användning av naturresurser. SOU 2001:2

Statens offentliga utredningar. 2008. Långtidsutredningen 2008. SOU 2008:105

Nicholas Stern. 2007. The Economics of Climate Change - The Stern Review. Cambridge

Heidi K. Stranddorf, Leif Hoffmann, Anders Schmidt. 2003. LCA technical report: Impact categories, normalisation and weighting in LCA. Update on selected EDIP97-data. FORCE Technology/dk-TEKNIK

Birgitta Sundström och Lars Jorhem. 2008. Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2006. Livsmedelverket Rapport 20, 2008

Swedish Chemicals Agency. 2007. Lead in articles – a government assignment reported by the Swedish Chemicals Agency and the Swedish Environmental Protection Agency. Report No 5/07

Swedish Chemicals Inspectorate. 2006. National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants for Sweden. Report No 4/06

Swedish Environmental Protection Agency. 2009. National Inventory Report 2009 Sweden. Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Swedish Environmental Protection Agency. 2009. Sweden’s Informative Inventory Report 2009. Submitted under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Svenskt Vatten. 2005. Fakta om vatten och avlopp

John Sviden. 2003 : Kvicksilvrets miljöhistoria. Användning, utsläpp och åtgärder i Sverige 1800-2000. ISBN 91-631-3649-X

L Sörme, B Bergbäck, U Lohm. 2001. Goods in the Anthroposphere as a Metal Source – A case Study of Stockholm, Sweden. Water, Air & Soil Pollution, Focus Vol 1, No 3-4, p 213-227

J Tidblad, V Kucera, A Mikhailov, J Henriksen, K Kreislova, T Yates, and B Singer. 2002. Field Exposure Results on Trends in Atmospheric Corrosion and Pollution

John Tyndall. 1861. Philosphical Transactions of the Royal Society of London. Vol 151, Part I, pp 1-36

UNEP. 2005. Production and Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol 1986 – 2004

UNEP. 2006. Environmental Effects of Ozone Depletion and its Interactions with Climate Change: 2006 Assessment

UNEP. 2006 Scientific Assessment of the Montreal Protocol

UNEP. 2006. Scientific Assessment of Ozone depletion. WMO Report 50

UNFCCC. 1992. United Nations Framework Convention on Climate Change

Eva Walterson. 1999. Krom, nickel och molybden i samhälle och miljö. Miljöforskargruppen

Spencer R Weart. 2003. The Discovery of Global Warming. Cambridge MA. Harvard University Press

V Verstreng, G Myhre, H Fagerli, S Reis, L Tarrasón. 2007. Twenty-five years of continuous sulphur dioxide emission reduction in Europe. Atmospheric Chemistry and Physics No 7

Gunnar Wiklander, 1996. Utsläpp från olika källor- Skogsbruk. Skogs- och lantbruksakademin tidskrift 135:3

www.spacecenter.dk

Vägverket. 2001. Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor. Publ 2001.114

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist