Rekommendationer

För att lösa miljöfrågorna krävs inte bara internationella lösningar utan också nya former av styrning. De flesta företag kan acceptera långtgående åtgärder för att skydda miljön, bara konkurrenterna i Sverige och andra länder får samma krav och kostnader.

Temat för denna rapport är att redovisa ”Vår miljö 1930–2030 – den oklippta versionen” på olika företeelser i samhället som ger upphov till miljöpåverkan av olika slag. Det leder osökt tanken in till en liknelse med euron, euroländernas gemensamma valuta. Den andra sidan av myntet euro skall nämligen vara lika för alla euroländer inom EU. Framsidan kan efterbilda en statschef i resp euroland eller något annat. Men den andra sidan är alltid lika. Det skulle kunna gälla också på miljöområdet. Om hanteringen på miljöområdet av den andra sidan av myntet var lika i alla EU-länder skulle miljöhänsyn i nämnda företeelser bli mycket effektivare. Allra helst skulle regelverket vara lika för alla länder på jorden och det kan vara ett långsiktigt mål. Denna liknelse präglar rekommendationerna.
 

För att lösa miljöfrågorna krävs inte bara internationella lösningar utan också nya former av styrning. Det är nämligen så att de flesta företag kan acceptera långtgående åtgärder för att skydda miljön, bara konkurrenterna i Sverige och andra länder får samma krav och kostnader. Det är denna effekt som är den mest betydelsefulla insatsen att överbrygga. I ett längre perspektiv kan det visa sig att miljöåtgärderna också ekonomiskt påverkar företaget i positiv riktning. Men det börjar nästan alltid med en kostnad. I den mån det går att åstadkomma enkla lösningar som i de tidigare nämnda exemplen är en frivillig lösning med miljöledningssystem betydligt bättre miljömässigt. Framförallt skapar dessa en möjlighet att få många små miljöförbättrande insatser som tillsammantaget har förutsättningar att ge god utdelning miljömässigt.

Några insatser krävs av regeringen. För det första bör regeringen erkänna de fördelar som kan uppnås med miljöledningssystem. De företag som frivilligt tagit på sig denna insats har i regel för väntat sig någon form av erkännande från den politiska ledningen för god insats. För det andra krävs någon form av substantiell fördel från statens sida till berörda företag så att de ser att det lönar sig att bidra till en bättre miljö. För det tredje krävs ett system med utvecklade miljömål på nationell basis.

För insatserna på miljöområdet framöver lämnas tre rekommendationer:

  • Prioritera det internationella samarbetet
  • Se över sammansättningen av de svenska styrmedlen med hänsyn till den förändrade miljöagendan
  • Underlätta för företag att på frivillig väg införa miljöledningssystem, eftersom dessa möjliggör en bättre prioritering av nödvändiga insatser framöver