Vattenverksamhetsutredningen - konsekvensanalyser

RAPPORT Publicerad

VATTENVERKSAMHET

vattenverksamhet omslag

Rapporten är en studie utförd av Teknikkonsultföretaget Sweco om vilka effekter som kan uppkomma om de förslag Vattenverksamhetsutredningens lämna i ett delbetänkande hösten 2013 skulle genomföras.

Sweco konstaterar att de negativa konsekvenserna av utrivning av dammar och upphörande av markavvattning kan bli stora både ekologiskt och samhälleligt. Översvämningar och erosion i oöverskådlig omfattning är en påtaglig risk. Risk för skador på infrastruktur som löper parallellt eller tvärs över reglerade vattendrag med sättningar eller ras i vägar och järnvägar lyfts också fram.

Eftersom syftet med utredningen är att skydda den biologiska mångfalden framhålls att försök att återställa vattendragen till dess ursprungliga skick kan vara svårt eller nästintill omöjligt genom dammutrivningar. Med andra ord kan utredningens förslag ge en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.