Dyra miljösaneringar slår mot småföretag

NYHET Publicerad

MILJÖ Gamla miljösynder gör att upp till 78 000 markområden idag kan vara förorenade och måste saneras. För en enskild småföretagare kan saneringen gå på flera miljoner. ”Det här är gamla synder som försätter små företag på bar backe”, säger Mikael Hägglöf, advokat med erfarenhet inom ämnet.

Carin Stoeckman
Foto: BJÖRN LINDGREN / TT

Gamla gruvor, bensinmackar, kemiska fabriker, raffinaderier och andra industritomter utgör tillsammans stora förorenade områden som måste saneras. Kostnaden beräknas till mellan 40 och 80 miljarder kronor, pengar som till största delen ska betalas av markägarna. Man har nämligen som markägare ansvar för marken, även om man själv inte har orsakat föroreningen. Innan man köper en fastighet är det köparens ansvar att ta reda på om marken är förorenad.  

– Man måste ta prover och utreda. Det kostar normalt minst 100 000 med en sådan undersökning, så det är mest stora företag som gör det. Det finns en latent risk, och det kan bli väldigt dyrt om man har otur, säger Mikael Hägglöf.

Byggmästar´n i Skåne är en byggentreprenör och vittnar om flera exempel på hur fastighetsägare köper mark som är förorenad.

– Det händer rätt ofta att vi stöter på mark som är förorenad. När vi bygger på entreprenad drabbas inte vi, men kunden drabbas ju av försenade och dyrare projekt eftersom marken måste saneras. Det är förenat med stora risker och ibland klarar man sig, ibland gör man det inte, berättar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar´n.

För några år sedan började Byggmästar´n köpa mark för att driva egna projekt. Ett exempel är när företaget för ungefär ett år sedan köpte mark av en kommun. Båda parter misstänkte att marken var förorenad. Kommunen och Byggmästar´n hade då fört en dialog om ansvarsfrågan innan de hittade föroreningen, vilket underlättade mycket, enligt Carin Stoeckmann.

– När vi hittade de tre nedgrävda tunnorna som var källan till föroreningen så fick vi stöd av kommunen. Vi fick inte hjälp ekonomiskt, men vi fick praktisk hjälp med att göra oss av med massan. Vi kom lindrigt undan tack vare det, saneringen gick på ungefär 600 000 kronor. Hade vi inte haft en dialog i förväg med säljarna av marken hade det nog inte gått lika bra.

Komplicerat regelverk

Det är ett komplicerat regelverk som avgör hur stor del av ansvaret som anses vara markägarens. Enligt miljöbalken är det i första hand den verksamhetsutövare som är skyldig till föroreningarna som är ansvarig för saneringen. Om verksamhetsutövaren inte finns kvar eller inte kan betala, övergår ansvaret till markägaren.

Eftersom en stor del av markområdena blev förorenade långt tidigare, när det varken fanns lag på sanering eller kunskap om förstörelsen, så har det lagts till övergångsbestämmelser i miljöbalken. De innebär enligt praxis att staten ofta får stå för hela notan vid saneringar på områden som förorenats före 1960. Mellan 1960 och 1969 jämkas ansvaret för saneringen. Föroreningar som skett efter 1969 har verksamhetsutövaren eller markägaren fullt ansvar för.  

Det har också visat sig att det snarare är vilken typ av verksamhet som bedrivs på platsen som är avgörande i ansvarsfrågan, och inte vem som är verksamhetsutövare. Det kan innebära att en ny ägare som bedriver samma typ av verksamhet som det företag som förorenade marken, men inte står för nya föroreningar, kan komma att bli betalningsskyldig för saneringen.

Det finns även fall där företag hålls ansvariga för föroreningar orsakade innan 1969. Dagens regelverk försvårar utredningar och skapar konflikter när ansvar ska utkrävas för föroreningar och kostnader för en sanering.

– Det här är gamla synder som försätter små företag på bar backe. Jag har sett familjeföretag där man vill göra rätt för sig, men när pengarna inte räcker till så går de i konkurs, säger Mikael Hägglöf.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordkalk drar regeringen inför rätta

MILJÖ Nordkalk ger inte upp kampen om det planerade Kalkbrottet, Bungetäkten, på norra Gotland. Företaget vill att regeringens beslut om att inrätta nya Natura 2000-områden ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
NYHET Publicerad:

Dyra miljösaneringar slår mot småföretag

MILJÖ Gamla miljösynder gör att upp till 78 000 markområden idag kan vara förorenade och måste saneras. För en enskild småföretagare kan saneringen gå på flera miljoner. "Det är förenat med stora risker och ibland klarar man sig, ibland gör man det inte", berättar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar´n.
NYHET Publicerad:

Risk för översvämningar med nya miljöregler

KOMMENTAR Den statliga Vattenverksamhetsutredningen lade 2013 fram ett förslag om tuffare tillståndsprövning av vattenverksamheter. Svenskt Näringsliv och LRF har tagit fram en rapport om förslagets effekter. Förslaget innebär mycket stora negativa konsekvenser både ekologiskt och samhälleligt, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Vattenkraften hotad av nya miljökrav

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.
NYHET Publicerad:

Nytt miljötillstånd för Arlanda skapar osäkerhet

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom angående förnyat miljötillstånd för flygtrafiken till och från Arlanda. Domen kan komma att innebära att Arlanda får fortsatta kapacitetsbegränsningar från år 2018. En sådan utveckling skulle få starkt negativ påverkan på näringslivets utveckling och därmed svensk tillväxt och välstånd.
NYHET Publicerad:

Otydliga regler för sjöar och hav

MILJÖ I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver Urban Bäckström, vd, tillsammans med åtta andra arbetsgivarföreträdare att Sverige måste se över hur EU:s direktiv för hav och vatten har införts.