Reformförslag 15: Effektivare sanering av förorenade områden

RAPPORT Publicerad
Reformagendan 15

Miljöbalkens regler om hur förorenade områden ska saneras har länge kritiserats för att de är otydliga och att arbetet med saneringar därför är ineffektivt.

Det beräknas finnas ca 78 000 områden som anses vara i behov av sanering. Den sammanlagda kostnaden kan uppskattas till minst 40-80 miljarder kronor. Merparten har förorenats av tidigare generationer när det inte fanns krav på att avhjälpa skadorna.

Utgångspunkterna är att miljön ska lämnas i gott skick för kommande generationer och att det är förorenaren som ska betala. Men när ansvaret blir otydligt blir följden långa domstolsprocesser där saneringarna kan fördröjas upp mot ett decennium samtidigt som verksamhetsutövarna hamnar i ett läge där de kan tvingas betala för skador de aldrig bidragit till.

En viktig orsak till dagens situation är att syftet med miljöbalkens regler har kommit att tillämpas på ett sätt som inte att garanterar en så effektiv hantering som möjligt och inte heller att principen om att förorenaren ska betala upprätthålls. Reglerna riskerar därmed att leda till kapitalförstöring och samhällsekonomiska förluster, att markanvändningen inte blir effektiv men också staten riskerar att behöva betala mer för saneringar än som annars hade varit nödvändigt.

Det finns med andra ord ett utrymme att reformera dagens system utan att näringspolitiska aspekter och miljöskyddet behöver ställas mot varandra. Denna rapport belyser behovet och det utrymme som finns.

Författare