Vattenkraften hotad av nya miljökrav

NYHET Publicerad

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.

Nicklas Skår Almedalen 2013

Nicklas Skår pekar på att de nya reglerna kommer att bli mycket dyra.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Många av dagens vattenkraftverk har fått sina miljötillstånd innan miljöbalken kom till. Därför föreslår utredaren Henrik Löv krav på nyprövning av miljötillstånd för alla vattenkraftverk.

I sitt remissvar (se nedan) är Svenskt Näringsliv mycket kritiskt mot förslaget. Organisationen ifrågasätter inte att många vattenkraftverk behöver moderniseras, men anser att Vattenverksamhetsutredningens förslag är för långtgående. Istället för att sätta in åtgärder där det behövs så skär man alla verksamheter över en kam.

– Utredningen har haft som uppdrag att se över hur man av miljömässiga skäl kan förnya och uppgradera vattenverksamheter, inte minst vattenkraften. Men trots att utredningen själv säger sig vilja komma åt undantagsfall har man valt en metod som träffar alla verksamheter helt urskiljningslöst, säger Nicklas Skår.

Kostsamt

Regelförändringarna kommer att få dramatiska konsekvenser för vattenkraften och därmed elförsörjningen när i princip alla vattenkraftverk kan förlora sina miljötillstånd med Vattenverksamhetsutredningens förslag.

– I realiteten upphäver man den rättstrygghet som verksamheterna hittills haft genom lagstiftningen. Förslaget är fullständigt oproportionerlig i förhållande till sitt syfte, säger Nicklas Skår.

Även Regelrådet, som granskar nya regler från departement och myndigheter, är skarpt kritisk mot utredningen. Regelrådet anser att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna och att konsekvensutredningen är bristfällig.

Oklarheterna gör att det är svårt att räkna fram kostnaderna för företagen, men det blir dyrt, någonstans mellan 3,9 och 19 miljarder kronor. Beräkningarna baseras på utredningens egna uppgifter.

– Att föreslå lagstiftning som kan komma att kosta så mycket som 19 miljarder kronor för verksamhetsutövarna utan att utreda alternativen är märkligt, säger Nicklas Skår.

Han är också mycket kritisk till att utredningen inte bättre studerat de konsekvenser förslagen kan få för såväl miljön som för samhället i stort, till exempel genom påverkan på infrastrukturen och riskerna för översvämningar.

Vattenkraften har stor betydelse

  • Regeringen vill säkra att vattenkraftverk lever upp till miljöbalkens och EU-rättens krav.
  • I ett delbetänkande till Vattenverksamhetsutredningen föreslås en nyprövning av tillstånd.
  • Vattenverksamhetsutredningen ska slutredovisas under våren 2014. Under 2013 har två delbetänkanden presenterats, det senaste i oktober.
  • Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion.
  • Det finns enligt utredningen inte någon exakt siffra över antalet vattenkraftverk i Sverige men antalet uppskattas till mellan 1 500 och 2 000. Merparten av vattenkraftverken är små.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordkalk drar regeringen inför rätta

MILJÖ Nordkalk ger inte upp kampen om det planerade Kalkbrottet, Bungetäkten, på norra Gotland. Företaget vill att regeringens beslut om att inrätta nya Natura 2000-områden ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
NYHET Publicerad:

Dyra miljösaneringar slår mot småföretag

MILJÖ Gamla miljösynder gör att upp till 78 000 markområden idag kan vara förorenade och måste saneras. För en enskild småföretagare kan saneringen gå på flera miljoner. "Det är förenat med stora risker och ibland klarar man sig, ibland gör man det inte", berättar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar´n.
NYHET Publicerad:

Risk för översvämningar med nya miljöregler

KOMMENTAR Den statliga Vattenverksamhetsutredningen lade 2013 fram ett förslag om tuffare tillståndsprövning av vattenverksamheter. Svenskt Näringsliv och LRF har tagit fram en rapport om förslagets effekter. Förslaget innebär mycket stora negativa konsekvenser både ekologiskt och samhälleligt, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Vattenkraften hotad av nya miljökrav

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.
NYHET Publicerad:

Nytt miljötillstånd för Arlanda skapar osäkerhet

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom angående förnyat miljötillstånd för flygtrafiken till och från Arlanda. Domen kan komma att innebära att Arlanda får fortsatta kapacitetsbegränsningar från år 2018. En sådan utveckling skulle få starkt negativ påverkan på näringslivets utveckling och därmed svensk tillväxt och välstånd.
NYHET Publicerad:

Otydliga regler för sjöar och hav

MILJÖ I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver Urban Bäckström, vd, tillsammans med åtta andra arbetsgivarföreträdare att Sverige måste se över hur EU:s direktiv för hav och vatten har införts.