Kassaklirr för staten när 3:12-reglerna reformerades

NYHET Publicerad

SKATTER När medierna tar upp frågan om 3:12-reglerna glöms viktiga aspekter bort. En allsidigare belysning, som tydligare tar upp regelförändringarnas syften och som beskriver den goda affär staten gjort vore välkommen.

Johan Fall

Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Det är komplicerat att analysera beskattningen av fåmansföretag. Några viktiga aspekter är att se till syften med olika regelförändringar och hur statens intäkter påverkas. Media tar i dag upp frågan om 3:12-reglerna, men tycks ha valt en annan vinkel. Underlaget för rapporteringen förefaller komma från Skatteverket, då man bl.a. redovisar taxeringsstatistik som ännu inte finns tillgänglig hos SCB. Kommentarer har lämnats från fackligt håll och forskare bakom en studie som inte undersökt jobb-, företagande- eller tillväxteffekter av 3:12-reglerna. En allsidigare belysning, som tydligare tar upp regelförändringarnas syften och som beskriver den goda affär staten gjort vore välkommen.

De så kallade 3:12-reglerna bestämmer beskattningen av ägare till fåmansföretag. De har till huvuduppgift att upprätthålla en rågång mellan vad som är kapitalinkomst (och beskattas med normalt 30 procent) och vad som är tjänsteinkomst (och beskattas med upp till 57 procent).

Regelverket har ända sedan det kom till vid den stora skattereformen 1990-91 varit under hård kritik från företagarhåll. Reglerna har inneburit att företagare, som ofta kan behöva ta stora risker och som inte omfattas av samma skyddsnät som anställda, drabbats av hård beskattning. Man kan också konstatera att Sverige hamnat långt ner i ranking av entreprenörskap och att nyföretagandet är svagt. Regeringar av olika kulör har därför successivt mjukat upp 3:12-reglerna. Syftet har varit att ”reglerna bör förändras så att de blir mer gynnsamma för företagen”.

År 2006 skedde en större förändring av regelverket, då bland annat kapitalskattesatsen sänktes från 30 till 20 procent. Då slopades även vissa tidigare lättnader (en begränsad form av enkelbeskattning) samtidigt som en del förbättringar infördes, t.ex. stärkta incitament att anställa i fåmansföretag samt en förenklingsregel. Spänningen mellan (högre) tjänsteinkomstskatt och (lägre) kapitalinkomstskatt har därmed tilltagit. När det gäller förenklingsregeln har denna successivt utökats, senast 2012 och samtliga riksdagspartier (utom vänsterpartiet) har stått bakom ändringarna. I synnerhet förenklingsregeln har alltså blivit allt mer betydelsefull och lagstiftaren har bedömt dessa förändringar som väl avvägda.

Sedan 2006 års 3:12-reform har utdelningarna från fåmansföretagen ökat kraftigt. Före reformen var utdelningarna från fåmansföretag strax under eller kring 10 miljarder kr per år. Efter reformen steg de markant till över 20 miljarder kr och förefaller de senaste åren ha etablerat sig på en nivå över 30 miljarder kr, se figur. Tjänsteinkomsterna har behållits på ungefär oförändrad nivå.

 

En grovt förenklad kalkyl (som bland annat bortser från den tidigare enkelbeskattningen) kan utgå från en årlig skatteintäkt för staten före 2006 års reform på 3 miljarder kronor (= 30 procent x 10 miljarder kronor). En motsvarande kalkyl baserad på 20 procent skattesats efter reformen visar på årliga skatteintäkter mellan 4 och 7 miljarder kronor. Skillnaden gentemot tidigare 3 miljardersnivå kan beskrivas som ett slags ”övervinst” för statskassan och uppgår ackumulerat för perioden 2006-2010 till ca 15 miljarder kronor. Baserat på en schablonmässig ränta på försiktiga 3 procent motsvarar det beloppet en varaktig effekt för statskassan på närmare en halv miljard kronor. Om utdelningsnivån visar sig bestå framöver blir denna effekt förstås väsentligt större.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.