Lyckad skattereform hotad

NYHET Publicerad

SKATT Sedan början av 2000-talet har de så kallade 3:12 -reglerna reformerats i omgångar med målet att stimulera företagande. "Att det nu höjs röster för att ändra reglerna är olyckligt", säger Johan Fall, skatteexpert.

Löner beskattas högre än kapital. Tjänsteinkomst-beskattningen ligger på upp till 57 procent och kapitalinkomstbeskattningen på ner till 20 procent. Därför finns ett komplicerat regelverk för att förhindra att fåmansföretag omvandlar lön till vinstutdelning.

Sedan 3:12 -reglerna infördes 1990-91 har kritiken varit hård från företagarhåll.

– Sverige har tyvärr ett svagt nyföretagande och i internationella jämförelser rangordnas Sverige lågt vad gäller entreprenörskap. Mot den bakgrunden har 3:12-reglerna reformerats i flera steg. Ett syfte har varit att förbättra förutsättningarna för företagande, säger Johan Fall.

Bland annat sänkte den socialdemokratiska regeringen kapitalskattesatsen från 30 till 20 procent 2006. Samtidigt infördes bättre möjligheter till att med företagets lönesumma som grund få lägre beskattning och en förenklingsregel. Alliansregeringen har gjort ytterligare förbättringar.

Tanken med reformerna har bland annat varit att ägare till fåmansföretag enkelt ska få loss kapital till investeringar, vilket stimulerar företagandet.

Ökade skatteintäkter

Nu växer dock kritiken mot reformerna som påskyndats av näringslivet. Bland annat menar socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson att en konsekvens av reformerna är ökad skatteplanering.

Johan Fall anser att kritiken är felaktig.

– Det är väldigt olyckligt om kritiken mot regelverket inte balanseras med en diskussion om betydelsen av dessa skatteregler för företagandet, säger han.

Reformerna beräknades vid dess införande 2006 minska statens intäkter med 100 miljoner kronor på kort sikt och 1,15 miljarder kronor varaktigt. Men då togs inte hänsyn till att skattebasen breddats genom ett förändrat beteende. Sedan reformen har fåmansföretagen ökat sin vinstutdelning från cirka 10 miljarder kronor per år före 2006 till drygt 20 därefter och så småningom 37 miljarder kronor (2010). Det kan bli över 50 miljarder kronor för 2011 enligt uppgifter i medier.

Även om skattesatsen sänktes från 30 till 20 procent innebär den större skattebasen att staten fått mellan 1 och 5 miljarder kronor högre intäkter per år från utdelningsbeskattningen, enligt Johan Fall.

Statistiken pekar samtidigt på att fåmansföretagarnas tjänsteinkomster ligger på oförändrad nivå.

– I själva verket har reformen hittills visat sig bli en bättre affär för statskassan, säger Johan Fall.

– Det är också viktigt att påpeka att allt inte blivit bättre; sedan 2006 finns inte längre några möjligheter till enkelbeskattning. Numera dubbelbeskattas alla kapitalinkomster genom en första traditionell vinstbeskattning i bolaget och en andra beskattning hos ägaren då vinsten delas ut.

Försvåra inte

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har försökt analysera hur mycket som omvandlas till vinstutdelning. Forskarna menar att det finns belägg för skatteplanering, men Johan Fall har invändningar.

– ESO-rapporten innehåller oklarheter och har ett för ensidigt fokus i sin analys. Rapportens empiriska material har också visat sig innehålla motsägelsefull statistik som gör underlaget osäkert, säger han.

Han anser också att det behövs en bredare analys, som undersöker effekter för entreprenörskap och även tillväxt, investeringar och jobb. Nu får inte politikerna blunda för att reformerna har fört med sig att det åtminstone blivit lite lättare att driva företag.

– På det hela taget är en allmän bild bland företagare och rådgivare att 3:12-reglerna fortfarande är krångliga men att förändringarna sedan 2006 varit till det bättre, säger Johan Fall.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.