Framtidens bolagsskatt hett diskussionsämne

NYHET Publicerad

SKATTER Nyligen samlades 175 ledande internationella experter från akademi, näringsliv och regeringar för att diskutera framtidens beskattning av internationella företag. Bakgrunden är den omfattande debatt om hur och var internationellt verksamma företag ska betala skatt. Företag kritiseras för att utnyttja skattesystemen, men samtidigt inför länder olika nya skatteregler för att locka till sig investeringar.

ta5fabb7

Alan Auerbach

Foto: Claudio Bresciani / TT
ta5fabb8

Krister Andersson

Foto: Claudio Bresciani / TT
ta5fabc4

Will Morris

Foto: Claudio Bresciani / TT
ta5fabca

Jeffrey Owens och Mike Williams.

Foto: Claudio Bresciani / TT
ta5fabc5

Porus F. Kaka

Foto: Claudio Bresciani / TT

Vad är egentligen bra eller dålig skattekonkurrens? Kommer stora länder att begränsa mindre länders möjlighet att konkurrera med skatter?
Kommer vi att gå mot ökad konsumtionsbeskattning istället för komplicerad bolagsbeskattning? Kommer det stora internationella skatteprojektet BEPS från G20/OECD att lösa dessa problem eller kommer det bara att öka den administrativa bördan på företagen?

Med dessa frågeställningar inledde Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv och ordförande i BUSINESSEUROPEs skattekommitté, en internationell skattekonferens i Stockholm i förra veckan.

De största länderna driver inom G20/OECD ett omfattande projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) som kommer att ändra reglerna för hur mycket skatt ett land som Sverige kan ta in från internationellt verksamma företag. På sikt kan även lokalisering av huvudkontor, forskning och produktion påverkas.

– Alla är överens om att skatt ska betalas där verksamheten bedrivs men var vinsten anses ha uppstått och beskattas är inte lika lätt att bli överens om.  Vi kommer att se stora förändringar på skattekartan framöver så det är inte läge nu att ta ut pension på länge om man är expert på internationella skatter, sa Porus F Kaka, president för den internationella skatteorganisationen IFA.


Konsumtionsskatter istället för bolagsskatt i framtiden?


Alan J. Auerbach från University of California, Berkeley, som är en av världens främsta experter på bolagsskatter, var ganska skeptisk till BEPS-projektets möjligheter att skapa en långsiktig lösning.

– BEPS kommer stanna av sönderfallet av dagens bolagsskattesystem. På 1950-talet sågs bolagsskatten som något naturligt: Då var det självklart var US Steel skulle beskattas. Vi visste var stålverken fanns. På sätt och vis försöker vi idag fortfarande tillämpa samma tänkande som vi hade med US Steel på företag som Apple men jag tror inte det fungerar.

Enligt Auerbach kommer BEPS att begränsa skatteundandragandet och skattekonkurrensen men öka de administrativa kostnaderna. Det riskerar att minska investeringarna och sysselsättningen. Principerna för internationell beskattning kommer dock inte att ändras.

Auerbach pekade på hur försök med nya amerikanska regler för att begränsa företags möjligheter att ändra sin skattehemvist nu leder till att företagen helt lämnar USA vilket knappast kan ha varit syftet. Målet borde istället vara att göra skattesystem mer stabila och stimulera till ökad tillväxt.

– Vi borde istället öka andelen konsumtionsbaserade skatter. Ekonomer är överens om att det inte är bra att beskatta avkastning på kapital. Ökade inslag av konsumtionsbaserade skatter skulle skapa utrymme för att minska dubbelbeskattningen av kapital som minskar investeringar. Att öka intäkterna från moms och sänka skatterna på bolag går att göra redan idag och det skulle inte påverka hur reglerna kan utformas enligt avtal slutna inom WTO.

Mike Williams, Director Business & International Tax, HM Treasury, konstaterade att inom OECD har beroendet av moms ökat. Williams menade dock att kraven på ökad transparens som finns i BEPS är en viktig drivkraft som skapar tryck för förändring.

Jeffrey Owens, professor och ansvarig för Global Tax Policy Center på Wirtschaftsuniversität i Wien och tidigare chef för skattefrågor på OECD, tog upp frågan om olika länders incitament för att locka företag, såsom t ex lägre skatt på FOU eller patent.

– Skatteincitamenten är som att synda. Alla gör det men ingen berättar om det. Nu anpassar länder sina incitament runt reglerna för att de inte ska betraktas som ”icke acceptabel” skattekonkurrens.

Will Morris, ordförande i OECDs näringslivsorganisation, BIACs skattegrupp, efterlyste mer angloamerikansk pragmatism och flexibilitet i skattedebatten istället för att försöka få fram ultimata lösningar med nya abstrakta modeller.

– Vi borde fokusera på de reella problemen istället för att försöka lösa alla tänkbara problem. En regel som riktar sig mot tre procent av företagen är lättare att utforma än en reglering som ska gälla för alla företag. 
 

Moral eller skatteintäkter?

Professor Stephen E. Shay vid Harvard Law School, gav ett amerikanskt perspektiv på debatten. Bolagsskatten står för en ganska begränsad del av skatteintäkterna i de flesta länder. Debatten handlar främst om moral gentemot andra skattebetalare. Enligt Shay har debatten om bolagsskatter dock ingen nämnbar betydelse för amerikansk politik.

Chas Roy-Chowdhury, chef för skattefrågor vid den internationella revisorsorganisationen ACCA, förutspådde att politikerna kommer att kalla BEPS för en succé men det blir ökad dubbelbeskattning av företagen. För företagen är skatt en kostnad och ökad skatt kräver högre priser eller leder till lägre löner.

– Därför ställer politiker till problem för sig själva med att gå för hårt fram mot företagen. Vi får inte skapa en värld som är svår att hantera för företag, medborgare och politiker.

Professor Hugh Ault, från Boston College Law School, menade att läget med beskattning av internationella företag påminner om fångarnas dilemma. Alla länder skulle vinna på bättre samarbete men ett enskilt land som bryter överenskommelsen kan vinna ännu mer och göra det på alla andras bekostnad.
 

Är CCCTB en lösning för EU?

Inom EU skulle förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB, kunna vara en lösning. Tom Neale, enhetschef på EU-kommissionen, redogjorde för läget för CCCTB. Det första initiativet kom från kommissionen redan 2001 och då med syftet att ta bort hinder för gränsöverskridande handel inom EU.  Nu är dock synen på CCCTB en annan mot bakgrund av BEPS och ett nytt initiativ från kommissionen kommer före sommaren. Näringslivets krav har varit att CCCTB ska vara frivillig, konsoliderad från början och att internationella bolag ska lämna redovisning endast till den skattemyndighet där huvudkontoret är beläget, en s.k. one-stop-shop. Nu talar det mesta för att kommissionens återlansering av förslaget blir en obligatorisk CCCTB. 

– Konsolidering blir den stora frågan. Det blir svårt att få EU:s medlemsländer att acceptera ett nytt sätt att fördela bolagsskatten. Det är också extremt osannolikt att kommissionen kommer att föreslå en miniminivå på bolagsskatten.

Philip Baker, en mycket välkänd brittisk skattejurist, betonade vikten av att länderna öppnar upp för skiljemannaförfarande för att undanröja skattetvister mellan länderna. I stort sett alla bedömare anser att det kommer att bli stora problem med dubbelbeskattning av företag när länderna inför sina egna tolkningar av åtgärderna mot BEPS.

Konferensen avslutades av Charlotte Svensson, statssekreterare på Finansdepartementet till Magdalena Andersson, som menade att för Sverige som är en liten öppen ekonomi är det viktigt med samma konkurrensvillkor som andra länder. När det gäller CCCTB anser Svensson att det är bra med utveckling av den inre marknaden men förslaget går långt och är komplext.

– Sverige supportar en bättre fungerande inre marknad men bolagsskatt är ett nationellt instrument för att skapa god ekonomisk utveckling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Luddiga skattedomar förvirrar företagare

SKATTER Osäkerhet och rättslig oklarhet råder kring internprissättning. Bland annat så redogör inte domstolar tillräckligt tydligt hur de kommer fram till att ett företag lämnar felaktiga uppgifter. I cirka en femtedel av de undersökta fallen saknas information överhuvudtaget, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Advokater sågar förvaltningsdomstolarna

SKATT Advokater har ett mycket lågt förtroende för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål, visar en färsk Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess. Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Ny moms slår mot kompetensförsörjning i vården

SKATT Ett besked om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procent moms får stark kritik från landets privata vårdgivare. ”Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

”En ovärdig debatt om flyget”

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Miljardnota med återinförd revisionsplikt

SKATT Motståndet mot förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt. Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarna är mycket kritiska. ”Vi vill istället att fler företag undantas från revisionsplikten”, säger redovisningsexperten Claes Norberg vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Skattereform kräver konkurrenskraftiga skatter"

SKATTER Ett oförändrat skattetryck, är ingen bra utgångspunkt för en omfattande skattereform, enligt vd Carola Lemne. Hon vill se skatter som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

ENTREPRENÖRSSKATTEN Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.