Reformförslag 17 Reformer för ökad produktivitet och välfärd

RAPPORT Publicerad
Reformagendan 17_omslag
Produktivitet mäter hur effektivt ekonomins resurser används. På sikt är produktivitetstillväxten därmed avgörande för välståndsutvecklingen i samhället. Produktivitetstillväxten är i grunden förklaringen till den mycket snabba ökningen av välstånd och reallöner i alla moderna industriländer sedan förförra sekelskiftet. På kort sikt är utvecklingen av produktiviteten också avgörande för vår förmåga att konkurrera i den globala ekonomin, något som förstås blir extra viktigt i ett land som Sverige där exporten motsvarar hälften av BNP.

 

Sedan 2007 har produktiviteten utvecklats svagt, även relativt många andra länder. Därför föreslår svenskt Näringsliv ett antal reformer inom tre områden.

Underlätta företags finansiering genom:

  • Bättre marknad för företagsobligationer
  • Reformering av kapitalskatter

Höja arbetskraftens kompetens genom:

  • Reformerat styrsystem för den högre utbildningen
  • Införa en examenspremie för att öka genomströmningen

Förenklat regelverk för företag:

  • Ändra miljöbalken så att regler kring miljökonsekvensbeskrivningar mjukas upp och inte blir mer omfattande än i andra EU-länder
  • Snabba upp processen med bygglov
  • Modernisera arbetsrätten

Författare