”Bristfällig beredning leder till dålig lagstiftning”

NYHET Publicerad

BEREDNING Frågan om bristfällig beredning av skattelag aktualiserades förra året i samband med ändringen av 3:12-reglerna. För att diskutera hur beredningen kan förbättras bjöd Svenskt Näringsliv in till seminarium. "Tidsandan är att allt ska gå snabbt. Jag upplever att många ser beredningstvånget som något onödigt ont som tar tid", sa Bo Lundgren, före detta skatteminister.

Bo Lundgren

Bo Lundgren, för detta skatteminister och chef för Riksgälden

Foto: FANNI OLIN DAHL / TT
Anders

Anders Hultqvist, professor vid Stockholms universitet

Foto: FANNI OLIN DAHL / TT
Lundius

Annika Lundius, vice vd

Foto: FANNI OLIN DAHL / TT

På senare tid har bristande beredning av skattelagstiftningen kommit att uppmärksammas. Inte minst hamnade frågan på agendan under förra året då Lagrådet inte ansåg sig kunna tillstyrka ett lagförslag rörande ändring av 3:12-reglerna. ”Det finns i nuläget ingen anledning att frångå denna rutin”, svarade dåvarande finansminister Anders Borg på Lagrådets kritik.

Idag förekommer att överraskande skatteförslag presenteras i vårpropositionen, följt av en snabb remissbehandling under sommaren varpå förslaget presenteras i budgetpropositionen till hösten.

Med anledning av detta bjöd Svenskt Näringsliv in till diskussion om beredningsprocessen för skattelag. Under seminariet presenterade professor Anders Hultqvist, Stockholms universitet, en rapport i ämnet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Hultqvist konstaterade att processen ofta fungerar bra i Sverige, men öppnade för en diskussion kring vad som bör göras när det inte fungerar. ”Skattelagstiftningens kvalitet är (…) av avgörande betydelse för uttagande av skatt, eftersom det endast är riksdagen som får besluta om skatt och endast kan göra detta genom föreskrifter i lag”, skriver rapportförfattaren.

– Lagstiftningen på skatteområdet är oerhört viktig. Ofta säger man i skatteärenden att det är brådskande, men det hade ofta inte behövt vara det om man hade börjat i tid. Bristfällig beredning leder till dålig lagstiftning, där finns ett klart samband, sa Anders Hultqvist.

En rad förslag finns på hur kontrollen av beredningar ska stärkas ytterligare presenterades, exempelvis obligatorisk granskning av Konstitutionsutskottet och inte minst en ständigt pågående debatt i ämnet.

Just vikten av debatt betonades även av Bo Lundgren, före detta skatteminister och före detta chef för Riksgälden. Dagens skattepolitik och debatt präglas i hög utsträckning av okunskap där många glömmer bort att processen är till för medborgarna.

–Tidsandan är att allt ska gå snabbt. Jag upplever att många ser beredningstvånget som något onödigt ont som tar tid, sa han.

Han var upprörd över hanteringen kring 3:12-reglerna.

–3:12-reglerna var inget okänt problem. Jag tror att mycket handlade om personlig envishet och så får det inte gå till. För att förbättra processen handlar det om att få till stånd en debatt om en riktig beredning, det finns mycket att göra i beredningsprocessen, sa Bo Lundgren.

Annika Lundius, vice vd på Svenskt Näringsliv, betonade också vikten av demokratin och att riksdagen ska ha ett fullständigt underlag. Hon lyfte även fram problemet ur en konkurrensaspekt.

–När ett företag ska fatta beslut om var man ska lägga sitt huvudkontor så spelar lagstiftning en stor roll, att det är en fungerande marknadsekonomi. Sverige har idag ett gott rykte i den frågan, men jag har en känsla av att det är sjunkande.

–Den här rapporten visar några fall där det funnits brister i beredningen. Glidningar i processen öppnar lätt för fler glidningar. Politikerna har ett ansvar och måste lyfta detta, sa Annika Lundius.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vaga skatteregler minskar företagens investeringar

SKATTER Hur vag får en skattelag egentligen vara? Frågan diskuterades nyligen under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. Inte minst har de senaste turerna kring reglerna om ränteavdragsbegränsningar aktualiserat frågan, betonade Richard Hellenius, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket får kritik för nya samverkansformer

SKATTER Ambitionen är att ”göra rätt från början”. Därför har Skatteverket startat en samverkansform för de största företagen och en samverkan med FAR och SRF. Men det är nya arbetsmetoder som kritiseras av de experter som på Svenskt Näringslivs initiativ granskat dessa.
NYHET Publicerad:

Fler domare höjer kvaliteten i skattemål

RÄTTSSÄKERHET Kompetensen hos domstolarna behöver förstärkas, framför allt i skattemål. Fler specialiserade domare och fler muntliga förhandlingar är några av de saker som behövs. Det framkom under ett seminarium på torsdagen.
NYHET Publicerad:

”Bristfällig beredning leder till dålig lagstiftning”

BEREDNING Frågan om bristfällig beredning av skattelag aktualiserades förra året i samband med ändringen av 3:12-reglerna. För att diskutera hur beredningen kan förbättras bjöd Svenskt Näringsliv in till seminarium. "Tidsandan är att allt ska gå snabbt. Jag upplever att många ser beredningstvånget som något onödigt ont som tar tid", sa Bo Lundgren, före detta skatteminister.
NYHET Publicerad:

Fler förhandsbesked om skatter ökar rättssäkerhet

RÄTTSSÄKERHET Förra året tillsatte regeringen en utredning för att förbättra möjligheterna till förhandsbesked i skattefrågor. Utredningen presenterade nyligen ett antal förslag under ett seminarium hos Svenskt Näringsliv. ”Förslagen leder förhoppningsvis till fler ansökningar och bättre och snabbare prejudikatsbildning”, säger utredaren Birgitta Pettersson, lagman vid Kammarrätten i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked – Skatteverket ger nu kunderna anstånd i mål om tryckerimoms

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar Skatteverkets ändrade policy kring skattekraven i tryckerimomsmålen.
NYHET Publicerad:

Företag stressas till för tidiga konkurser

SKATTER Företagare som betalar en skatteskuld någon dag för sent och inte börjar avveckla bolaget senast på förfallodagen kan i regel bli personligt betalningsansvariga för bolagets skuld. Detta trots att aktiebolagslagen, ABL, säger något helt annat. ”Skatteverket har en egendomlig gräddfil och kan stressa bolag till för tidiga konkurser”, sade Roger Persson Österman, docent vid Stockholms universitet, under ett seminarium i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Pyrrhusseger för byggföretag i skattemål

RÄTTSSÄKERHET En över tre år lång kamp är över för Micke Brandt och Lisa Andersson som driver Leasebyggarna. Kammarrätten har friat dem från misstankar om att de ska ha använt osanna fakturor. ”Det har varit ett rent helvete att driva en juridisk process och samtidigt försöka sköta företaget, säger Micke Brandt.
NYHET Publicerad:

Skatteverkets gräddfil saknar legitimitet

SKATTER Få företagare känner till att de kan tvingas likvidera företaget med omedelbar verkan och bli personligt betalningsansvariga om de inte betalar in skatten i tid. "Skatteverket har till skillnad från andra borgenärer en märklig gräddfil", säger Roger Persson Österman, docent vid Stockholms universitet.
NYHET Publicerad:

Friad i skattemålet, ändå brännmärkt

SKATTER Skatteverket höll på att driva en städföretagare i Stockholm i konkurs innan skattefrågan var prövad i domstol. Trots att han senare friades i skattemålet lider han fortfarande av sviterna. "Jag vågar inte anlita externa firmor eller anställa. I dag gör jag allt själv även om det innebär att jag tvingas tacka nej till uppdrag", säger han.
NYHET Publicerad:

Ta rättssäkerheten på allvar

KOMMENTAR Regeringen har möjlighet att i höstbudgeten presentera regler för ränteavdragen som visar att man tar rättssäkerheten för företagen på allvar. Då kan effekten av bolagsskattesänkningen bli många jobb i Sverige och ökade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Brett motstånd mot lagförslag om ränteavdrag

KOMMENTAR Lagförslaget om ränteavdragsbegränsningar får ytterligare kritik för att vara rättsosäkert. Både Lagrådet och remissinstanser som Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ifrågasätter Skatteverkets lämplighet att bedöma om ett bolag ska medges avdrag för ränta eller inte.
NYHET Publicerad:

"Borg slingrar sig i frågan om ränteavdragen"

KOMMENTAR I stället för att svara på frågor om Finansdepartementets förslag till nya ränteavdragsregler går Anders Borg till anfall på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är dock bara ute efter att skapa ett rättssäkert regelverk som är bra för hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Fel sätt att begränsa ränteavdrag

SKATTER Näringslivets Skattedelegation, NSD, avstyrker finansdepartementets förslag till utformning av ränteavdragsbegränsningar.
NYHET Publicerad:

Skatteverket backar om anstånd med skatten

SKATTER Den 17 januari nästa år löper tiden ut för de företag som haft anstånd med skatteinbetalningarna. Det är drygt 3 000 företag som ännu inte betalt de uppskjutna skatterna och där företrädare för aktiebolaget riskerar att bli betalningsskyldiga. Men nu backar Skatteverket och kommer inte att kräva betalningsansvar av företrädare för aktiebolagen.