Fördjupad samverkan - Skatteverkets nya arbetsmetoder

RAPPORT Publicerad
Fördjupad samverkan/horizontal monitoring i svensk offentligrättslig miljö

Fördjupad samverkan/horizontal monitoring i svensk offentligrättslig miljö

Skatteverkets nya arbetssätt innebär att Skatteverket och de riktigt stora företagen ska arbeta tillsammans för att minska företagets skatterisker och Skatteverkets behov av efterkontroll. Samarbetet ska vara långsiktigt och inledas med en skriftlig avsiktsförklaring. Skatteverkets erbjudande ska leda till fördelar i form av minskade skatterisker, lägre kostnader och administrativ börda för företag som väljer att delta.

Företaget ska genom fördjupad samverkan kunna slippa revisioner eller andra kontrollåtgärder som kan leda till skattetillägg och långdragna skatteprocesser.

Svenskt Näringsliv har liksom många andra inom såväl näringsliv som akademierna ifrågasatt bland annat möjligheterna att säkerställa att de privilegierade kanaler som etableras blir så transparenta och sakligt grundade att likabehandlingsprincipen i regeringsformens 1 kap. 9 § ändå kan upprätthållas. En annan frågeställning är hur den nya samverkansformen förhåller sig till den svenska förvaltningsrätten och EU-rätten.

För att söka svar på dessa frågor har Svenskt Näringsliv gett professor Robert Påhlsson i uppdrag att studera detta - ett arbete som utmynnat i en rapport presenterad vid dagens seminarium på Svenskt Näringsliv.