Personligt betalningsansvar för aktiebolags obetalda momsskulder - Rättsutredning mot bakgrund av EG-rätten

RAPPORT Publicerad

I svensk rätt finns det enligt skattebetalningslagen ett omfattande personligt betalningsansvar för fysiska personer som har bestämmande inflytande i fåmansföretag. Typfallet är ägaren av ett mindre aktiebolag som själv är v.d. i företaget. Den svenska regleringen innebär att det offentligas skattekrav står i en särställning bland borgenärerna. Situationen är helt annorlunda för andra borgenärer, till exempel. leverantörer, som i regel har att hålla sig till de möjligheter till utdelning som må föreligga i en konkurs.

Behovet och utformningen av detta vida betalningsansvar kan ifrågasättas på olika grunder. Denna rättsutredning behandlar en viktig del av problematiken, nämligen företrädaransvaret för betalning av fåmansföretags mervärdeskatt (moms). Till skillnad från den direkta beskattningen är momsen ingående reglerad på EG-planet. Här uppkommer frågan om de svenska reglerna om företrädaransvar är i överensstämmelse med EG-rätten på momsområdet. Detta är den problemställning som denna rättsutredning behandlar.

Inledningsvis berörs de nuvarande svenska reglerna om personligt betalningsansvar för fåmansföretags momsskulder. Härefter behandlas relevanta bestämmelser i EG:s momsdirektiv, varefter framställning går vidare till frågan om förhållandet mellan EG-rätten och de svenska reglerna om företrädaransvar, såvitt gäller momsområdet.

Författare