Denna fråga är avslutad

Reformera kemikaliepolitiken

Svenskt Näringsliv efterlyser ett smidigt och obyråkratiskt system med en stark gemensam kemikaliemyndighet.

För att kemikaliepolitiken ska bli bra, krävs att den utformas med hänsyn till företagens situation. Information om kemikalier är nödvändigt för att alla i värdekedjan ska kunna ta sitt ansvar för sin produkt.

En REACH ad hoc grupp har tillsatts av Arbetsgrupp Miljö med representanter från producenter och användare av kemikalier. Arbetet leds av Inger Strömdahl.

REACH-ad hoc gruppen lämnar synpunkter till den svenska interdepartementala gruppen som framför Sveriges ståndpunkter i Europeiska Rådet. Svenskt Näringsliv är aktiva inom UNICE på området. Vi framför våra synpunkter till Europa parlamentet.