Svenskt Näringsliv vill ha gemensam kemikaliereglering i EU

Svenskt Näringsliv har ända sedan början i diskussionerna om en gemensam kemikaliereglering inom EU uttalat oss positivt till detta. Vi ställer oss också bakom grunderna i REACH, EU-kommissionens lagförslag. Vi har inom Svenskt Näringsliv sedan år 2003 målmedvetet arbetat för att regelverket ska utformas på ett sätt som är funktionellt och effektivt. Vi efterlyste bland annat i den hearing som svenska regeringskansliet anordnade juni 2003 en mer lättläst och lättförståelig text – vi tycker att även så kallade SME (Small and Medium Size) företag utan juridisk och kemisk expertkompetens ska kunna avgöra om och i så fall hur de berörs av REACH!

Vem vill ha ett ”urvattnat” REACH – inte svenska näringslivet!

Utspel från olika aktörer har den senaste tiden försökt skapa politisk förvirring när man anklagar ”industrin” och speciellt kemiindustrin för att vilja ”urvattna” REACH. Svenskt Näringsliv, som består av drygt 54 000 medlemsföretag organiserade i 50 branschorganisationer vill ha ett stringent och obyråkratiskt men inte ”urvattnat” REACH.

Ja till att ansvaret läggs på industrin

Det nya och genomgripande förändringen som bedömdes vara nödvändig för att få fram kunskap om kemikalierna på marknaden, och inom en rimlig tid, var just att lägga över ansvaret på industrin där kompetensen finns. Vi uppfattar det som en grundbult i REACH-förslaget. Vi tillstyrker förslaget om att registranten själv ska ta ställning till om kriterierna är uppfyllda för inlämnande av alla data enligt det utvidgade Annex V eller ej.

Bra med stark gemensam kemikaliemyndighet

Vi anser det vara av stor vikt att den gemensamma kemikaliemyndigheten får ökad befogenhet i jämförelse med kommissionens ursprungsförslag. Myndigheten ska ha ansvar för utvärdering av testförslag och om dossiererna innehåller den information de ska. Myndigheten ska enligt vår åsikt också ha ansvaret för ämnesutvärderingen och för att tillsynen utövas harmoniserat inom EU. Tillsynsfrågan är mycket tung för att REACH ska få effekter i verkligheten.

Vi behöver undantag för naturligt förekommande material

Svenskt Näringsliv önskar undantag införs för pappersmassa, malmer, mineraler och metallkoncentrat. Kommissionens ursprungsförslag riskerar att försvåra en väl fungerande materialåtervinning av metaller och returpapper. Svenskt Näringsliv anser att REACH primära uppgift är att säkerställa information om kemikalier.

Positiva till Storbritanniens förslag om möjlighet till att anpassa krav på data för lågvolymskemikalier utifrån användning och exponering

Vi anser att Storbritanniens förslag som tar hänsyn till aktuell användning och möjlig exponering vid kravsättningen på data för lågvolyms kemikalier , 1-10 ton, är en acceptabel lösning. Vi ser ingen anledning att kräva samtliga uppgifter enligt Annex V om tillgängliga data bedöms tillräckliga. Vi delar uppfattningen att Annex V behöver kompletteras med tester för akuttoxicitet och biologiskt nedbrytbarhet för att möjliggöra klassificering och märkning.

Vi hade gärna sett att detta tillvägagångssätt också föreslagits för kemikalier i intervallet 10-100 ton i syfte att utgöra underlag för kravsättningen och bedömning om undantag från testning.

REACH-förslaget underlättar företagens arbete med substitution

Företagen arbetar kontinuerligt med substitution i syfte att sänka riskerna för människor hälsa och miljö och att samtidigt kunna uppfylla ställd funktionskrav på varan/produkten för att undvika onödiga kemikalier. God information om kemikalier utgör basen för att kunna möjliggöra ett sådant substitutionsarbete. Svenskt Näringsliv anser att substitutionsfrågan redan är väl inbyggd i REACH och inte explicit behöver ytterligare förtydligas. Här delar vi före detta miljökommissionären Margot Wallströms syn.

Information om kemikalier i varor

De krav som ställs på varor måste vara hanterbara och funktionella. Det är av nödvändighet så att reglerna är hanterbara oavsett om produkten t ex är en blyertspenna eller en komplext sammansatt produkt som t ex en bil.

Informationsplikten för importörer och tillverkare av varor ska gälla professionella kunder/användare då de så begär. Dessa har då tillgång till information om deras slutkonsumenter efterfrågar den.

Näringslivet har ansvar för kemikalier i hela värdekedjan

Svenskt Näringsliv grundsyn är att information om ämnen i varor i värdekedjan utgör en viktig del i REACH, och alla parter i värdekedjan har ett ansvar för att se till att använda kemikalier inte har skadliga hälso- och eller miljöeffekter.

REACH bygger på ett brett ansvarstagande från näringslivet i hela värdekedjan och kedjan är inte starkare än den svagaste länken. REACH kommer att sätta större fokus på hantering av kemikalier både i produktionsledet och användar/konsumtionsledet.

Svenskt Näringsliv har förhoppningar att Euorpaparlamentet, såväl de svenska som övriga parlamentarikerna, röstar fram ett hanterbart och effektivt REACH.