Utvärdering viktigt för företagens villkor

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Behovet av att utvärdera regler som påverkar företagandet är stort. Enligt regeringsformen ska riksdagen utvärdera sina beslut, men idag råder omfattande brister när det gäller utvärderingen av de inte sällan komplexa regler som påverkar villkoren för många svenska företag. Det konstateras i en ny rapport.

Andreas Femrell

Andreas Femrell, ordförande i Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I flera utskott sker ingen utvärdering alls. Det betonar Näringslivets Regelnämnd, NNR, i en den nya rapporten ”Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler”.

– Utvärdering krävs för att villkoren ska vara bra för företag, vilket i sin tur leder till tillväxt och ger samhällsekonomiska vinster. I Sverige tillsätter vi ofta utredningar för att något ska införas framöver, men inte lika ofta utvärderingar av något som redan är genomfört. Det ska inte underskattas, sade Andrea Femrell, vd NNR, när rapporten presenterades under ett seminarium.

När myndigheter, domstolar eller tjänstemän tolkar nya regler kan oavsiktliga konsekvenser uppstå. Även dagens allt mer globaliserade värld sätter press på de svenska reglerna. Men i Sverige råder inte sällan en brist på systematik kring utvärdering.

Rapporten lyfter frågan om regelverket är anpassat till dagens verklighet och förutsättningar.
För att illustrera problematiken har NNR utgått ifrån en rad fallstudier av företag, som belyser behovet av att i en bred kontext utvärdera och ompröva flera regelverk som omfattar företag.

Ett av fallen berör lantbrukaren Tina Dahl i västgötska Limmared. Vid en utbyggnad av gården krävdes en förprövning, vilket Tina Dahl ansökte om. Av brandssäkerhetsskäl fick hon avslag av länsstyrelsen, men en lantbrukare i Stockholms län fick godkänt för motsvarande utbyggnad. Om länsstyrelsen hade kontaktat andra länsstyrelser för att reda ut läget hade det sparat både tid och minskat osäkerheten, menar hon. Sammanlagt har familjeföretaget spenderat närmare 40 timmar på ärendet.

– Vi har flera liknande erfarenheter sedan tidigare, det är ett mönster, sade Tina Dahl.

Principerna om förprövning antogs för över 40 år sedan och innehåller inte några egentliga krav på konsekvensanalyser som kan jämföras med kraven idag, enligt rapporten. NNR betonar att denna typ av förprövning är omodern, eftersom förutsättningarna hinner ändras på 40 år och idag står inte målet och konsekvenserna av förprövning i rimlig proportion till varandra.

Inte minst konstaterar NNR problematiken i att den översyn av reglerna som skett har utförts av myndigheterna själva och att utvärderingar måste göras av en oberoende part för att minimera risken för intressekonflikter.

”Orimligt”, ”förbluffande” och ”kafkanskt”. Så beskrev de närvarande riksdagspolitikerna problematiken kring Opensten.

– Det är orimligt att det sker. Vi tycker att förprövningen fyller en funktion, men det är naturligt att se över den. Fallet visar på uppenbara brister i systemet, sade Mathias Tegnér (S), ledamot EU-nämnden.

Johan Hedin (C), ledamot av Justitieutskottet och rättspolitisk talesperson, var av en annan åsikt gällande förprövningens vara eller inte vara.

– Rättsosäkerheten stör mig. Att olika länsstyrelser kan ge olika besked. Jag upplever att det finns en räddhågsenhet inom systemet. Myndigheternas rädsla för att göra fel är större än drivet att göra rätt.

Han efterfrågade hårdare press på politikerna i frågan om systematisk utvärdering.

– När utskotten ska värdera så har de ofta många andra saker att göra och ibland är en utskottsmajoritet inte intresserad av en utvärdering. Det viktigaste för att utskotten ska agera är att man sätter ett högre politiskt tryck utifrån, sade Johan Hedin.

Riksdagspolitikerna på plats vara överens om att erfarenheter från Australien och Kanada, där det beslutas om uppföljning direkt när ett beslut är fattat, var värda att undersöka vidare.

NNR:s förslag i korthet:

• Anta kriterier för när utvärdering av regelverk av större betydelse behöver genomföras.

• Riksdagen bör vara beställare av utvärderingar och presentera en samlad plan på vad som ska utvärderas.

• Det måste finnas en självständighet och autonomi för den som ska genomföra utvärderingen att välja vilka frågor som är relevanta att belysa i det enskilda fallet.

• Sverige bör dra nytta av den utvärderingsprocess som bedrivs på Europanivå genom att systematiskt sammanställa underlag för de regelverk som kommissionen ska utvärdera.

• För att få till en kostnadseffektiv organisation anser NNR att det bör skapas en central enhet inom statsförvaltningen och som operativt hanterar riksdagens beställningar och uppdrag kopplat till andra utvärderingar.

• Arbetet med konsekvensanalyser måste stärkas och mer information måste finnas tillgängligt

vid beslutstillfället, såsom målsättning, kostnader av olika slag, relationen kostnadsnytta samt vilka alternativ som övervägts.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.