Socialminister Annika Strandhäll.
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Socialminister Annika Strandhäll.

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.

 Ett nytt åtgärdsprogram för sjukförsäkringen har presenterats av socialminister Annika Strandhäll. Fokus för det nya arbetet är samverkan om sjukförsäkringen, enligt socialministern. 

– Samverkan kring den enskilde måste fungera bättre. Det här är regeringens tredje åtgärdsprogram kring sjukförsäkringen och denna gång har hela regeringens verktygslåda används. I förslaget presenterar vi olika insatser som ger effekt både här och nu, men också de på längre sikt, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll menar att det viktigaste problemet att åtgärda i dagens sjukförsäkring är att alla aktörer inte sätter individen i centrum. Det får effekten att människor faller mellan stolarna. Hon pekar på att individen måste vara i fokus framöver.

– Det viktigaste handlar om att se till att individen får ett gott stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete igen, det sker genom översyn av regelverket men också genom att myndigheterna måste bli bättre på att samverka kring individen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans bristande samordning har kritiserats av arbetsgivare. De efterfrågar mer kontakt med Försäkringskassan och vården, som upplevs som mycket svårtillgängliga. Kontakten är, enligt arbetsgivarna, avgörande för att underlätta tidig återgång i arbete. Annika Strandhäll håller med i kritiken och menar att samverkan måste bli bättre.

– En brist är att våra aktörer, alltså myndigheter och organisationer, inte samarbetar tillräckligt bra. Att samverkan behöver bli bättre är en avgörande del i åtgärdsprogrammet. Nu får bland annat Försäkringskassan ett uppdrag att inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar öka stödet till individen och koppla samman alla inblandade i en sjukskrivning, säger Annika Strandhäll.

Regeringen vill också utreda vissa begrepp vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga för rätt till sjukpenning. Annika Strandhäll ser problem med dagens tillämpning av regelverket och menar att det är viktigt för både rehabilitering och återgång i arbete.

– Det finns delar av försäkringen som varit problematiska under ganska lång tid. Tillämpningen av normalt förekommande arbete har ju varit under debatt i princip ända sedan den kom på plats. Det är viktigt att särskilda skäl fungerar som det är tänkt, inte minst också kopplat till rehabilitering och återgång i arbete. Normalt förekommande arbete ska vara just det, vi behöver se över så att det är ändamålsenligt, säger hon.

Försvarar kritiserat förslag om ändringar i sjukersättningen

Försäkringskassan har föreslagit ändringar av regelverket för sjukersättningen, tidigare kallat förtidspension, så att fler kan beviljas sjukersättning framöver. Annika Strandhäll pekar på att få beviljas sjukersättning idag och tror inte att kritiken mot förslaget – att det kan leda till stora förtidspensioneringar av långtidssjukskrivna, är befogad.

– En del i åtgärdsprogrammet är att analysera regelverket för sjukersättningen. Nybeviljandet är historiskt lågt och det finns anledning att se över hur det fungerar. Det är också centralt att se över hur vi kan skapa förutsättningar för sysselsättning också för personer med sjukersättning, att ha möjlighet, trots sjukersättning, kunna ges möjlighet att jobba i viss utsträckning, säger hon.

Trots den omfattande kritiken från remissinstanserna mot förslaget om att förmånsbeskatta anställda för arbetsgivarfinansierad vård, menar Annika Strandhäll att målsättningen om att underlätta tidig återgång i arbete inte påverkas av att vården förmånsbeskattas. Hon pekar på att andra förmåner, som tjänstebil och bostad, beskattas och vill därför att också vård ska beskattas lika.

– Det normala är att en förmån beskattas till marknadsvärdet. Det gäller allt från bostad och lunch till bilar och cyklar. Regeringen ser ingen anledning att ha särskilda skatteregler för privat hälso- och sjukvård och vill att de slopas och vi går nu fram med och breddar stödet till arbetsgivare, kopplat till reformen om en plan för återgång inom 30 dagar. Att fler får tillgång till expertstöd i det läget tror vi kommer få stor effekt på förutsättningarna att stödja individer tillbaka till hälsa och arbete, säger Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.
NYHET Publicerad:

Omotiverat långa sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

GRANSKNING Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.
NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.