Välfärdsföretagen behövs för att säkra välfärden

VÄLFÄRD Företagande och entreprenörskap är nödvändigt för en effektiv välfärd präglad av kvalitet och valfrihet. Trots det vill socialdemokrater och vänsterpartister stoppa företag verksamma i välfärdssektorn.

Vad är problemet?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stoppa företag i välfärdssektorn. Detta skulle inte bara innebära att offentlig sektor återigen blir ett ineffektivt monopol utan också en seger för en företagarfientlig retorik och lagstiftning som riskerar att sprida sig till fler områden.

Vinstdebatten är en pseudodebatt driven av dem som inte vill prata om det verkliga problemet - de kvalitetsbrister som finns inom välfärden. 80 procent av välfärden bedrivs i offentlig sektor – det är där de stora problemen finns. 48 av Sveriges 50 sämsta skolor är kommunala. 33 av Sveriges 52 bästa skolor är friskolor. Vi behöver både privata och offentliga utförare som kan komplettera och sporra varandra.

Slöseri och ineffektivitet i offentlig sektor uppgår varje år till betydande belopp. Effektiviseringspotentialen i offentligt driven välfärd uppgår till ca 50 miljarder kronor per år. Begränsas konkurrensen och företagens innovationskraft riskerar vi en sämre användning av våra skattemedel. Vi behöver istället använda resurserna ännu bättre.

Vad behöver göras?

Företag inom välfärdssektorn ska ha samma regler som andra företag. Att välja ut privata aktörer inom en viss bransch och särbehandla dem genom till exempel ett vinsttak eller extra skatter är ett hot mot näringslivet. Vilken bransch står på tur?

Stärk kvalitetsuppföljningen. Samma regler och måttstockar bör gälla för såväl privata som offentliga aktörer. Kvaliteten och kvalitetskontrollen måste vara lika hög oavsett vilken utförare man väljer. Vi behöver både privata och offentliga utförare.

Använd våra skattepengar rätt – stoppa slöseri och bejaka innovation. Vi behöver skapa utrymme för nytänkande och spridande av goda exempel inom både privat och offentlig sektor. Med en åldrande befolkning behöver vi mer välfärd och mer omsorg till samma eller lägre kostnad. Då kan vi inte stänga ute entreprenörerna.

Några vanliga invändningar

”Vinster uppstår när företagen drar ned på kvaliteten”

Det är fel och bygger på en outtalad föreställning om att offentlig sektor är kvalitets- och kostnadsledande och att det därmed är svårt, eller omöjligt, att åstadkomma förbättringar (som leder till vinster). Det finns dock stora skillnader i både kostnader och kvalitet mellan olika offentliga utförare.

Privata aktörer har generellt lägre kostnader och lika bra eller bättre kvalitet. Det är därför inte konstigt att privata aktörer kan göra vinst även om man håller samma kvalitet och får samma ersättning.

”Privata aktörer skär ned på personalen och personaltätheten”

Medarbetare inom privat vård och omsorg trivs bättre – och upplever sig ha bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, enligt Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor. Sjuktalen är lägre bland anställda i privat driven välfärd jämfört med offentligt driven.