Har vi råd att behålla bolagsskatten?

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Med slopad bolagsskatt ökar investeringsviljan samtidigt som jobben blir fler. I en ny bok ställer därför författarna Erik Norrman och Niclas Virin frågan hur länge Sverige har råd att behålla bolagsskatten.

I dag ger förlaget Norstedts Juridik ut en ny bok, ”Slopad bolagsskatt – analys och konsekvenser”. Boken belyser regelverkens betydelse för att få skattebaserna att växa och problemen med att administrera en alltmer komplicerad skatt.

Bolagsskatten är ett växande problem i en globaliserad värld. Ländernas skatteanspråk ökar, vilket ofta leder till att företagen beskattas två gånger för samma vinst. Regelverket blir alltmer komplicerat. Antalet skattekonsulter växer. Frågan reses nu allt oftare om bolagsskatten kommer att finnas kvar om 10-15 år.

I praktiken har det sedan länge saknats en seriös debatt om skatters effekter på arbetsutbud, investeringar och företagande. Frågan har avfärdats med en kort hänvisning till att ”dynamiska effekter” har något solkigt över sig.

Det faktum har sin bakgrund i de offentliga finansernas underskott och närmast okontrollerade skuldtillväxt i början av 1990-talet. En insiktsfull analys av det redovisades av förra regeringen (Vårpropositionen 2001).

Bland slutsatserna angavs att en av de avgörande faktorerna var den kostnadskris som uppstod till följd av beslut och uteblivna beslut om regeländringar under slutet av 1980-talet.

Brytningen från slutet av 1980-talet, överhettning, till början av 1990-talet, bland annat underskott, var dramatisk på flera sätt. Perioden har tydliga exempel på dynamiska effekter från skattesystemet, som bland annat hade betydelse för finanskrisen och förskjutningen från alltför lånefinansierad konsumtion till ökat sparande, om än på fortsatt begränsad nivå.

Bolagsskattesatsen sänktes också kraftigt, i praktiken en halvering. Samtidigt breddades skattebasen genom att en rad reserveringsmöjligheter försvann. Efter skatteomläggningen växte statens inkomster från bolagens skatter kraftigt.

Statens bolagsskattevinster kan dock bytas i framtida problem. På senare år har många länder kraftigt sänkt sina bolagsskatter. Estland har hittills gått längst och helt slopat skatten för outdelade vinster. Det är nog bara en tidsfråga innan fler länder tar samma, eller ännu djärvare steg. Från en konkurrenskraftig bolagsskatt vid skattereformen 1990-91, är den svenska bolagsskatten i dag högre än EU-snittet.

Mot den bakgrunden är den nu publicerade boken med en färsk analys av bolagsskatten mycket spännande. Genom att lyfta blicken och ta ett större grepp på frågan om bolagsskattens betydelse i det ekonomiska systemet ger författarna Erik Norrman och Niclas Virin ett viktigt bidrag till debatten om skatters effekter och betydelse.

Enligt författarna kan Sverige, som en liten öppen ekonomi, ha mycket att vinna på att slopa bolagsskatten. Fler investeringar skulle bli lönsamma, inte minst från omvärlden. Eventuella motåtgärder från andra länder är förstås svårbedömda, men i synnerhet för mindre företag kan effekterna väntas bli betydande. En möjlighet kan därför vara att börja med sänkt skatt för denna grupp. Vinsten med en sådan reform skulle bland annat vara fler jobb. Mot den bakgrunden ställs frågan, något tillspetsat, hur länge vi har råd att behålla bolagsskatten?

Finansdepartementet har i årets vårproposition flaggat för att bolagsskatten kan behöva ”ses över”. Samtidigt finns det andra angelägna skatteändringar. Inför den fortsatta analysen av skatter och behovet av förändringar är dock det allra viktigaste att vidga perspektivet. Av historien, klart exemplifierad i utvecklingen kring slutet av 1980- och början av 1990-talet, framgår tydligt att skatter påverkar beteenden och i förlängningen baserna för skatten. 

Ladda ner

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Pris till två som förklarar skatterna

SKATTER Skatter är en av våra största utgiftsposter. Men hur fungerar skatter egentligen? Journalisterna Marie Edholm och Hans Strandberg är bra på att förklara det och här därför belönats med Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Dolda lönekostnader retar företagare

SKATTER En anställd kostar arbetsgivaren betydligt mer än av vad som framgår av lönebeskedet. En stor del av lönekostnaden består av osynliga skatter som många inte känner till, vilket retar företagare. ”Det är absolut viktigt att visa på det totala beloppet för arbetskostnaden. Att som hittills mörka det gynnar ingen”, säger Thomas Wissgården vd för Isoflex.
NYHET Publicerad:

Sätt tydligare prislapp på arbetskraften

DEBATT Okunskapen kring vad det kostar arbetsgivare att ha anställda är för stor. Det är dags att sätta fokus på den dolda arbetsgivaravgiften. Det skriver företrädare för arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel, Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Skattekunnig reporter prisas

UTMÄRKELSE Näringslivets Skattedelegation har delat ut sitt mediepris. I år går utmärkelsen till Kristina Gauthier Reberg, reporter på tidningen Riksdag & Departement. Prissumman är på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Regeringen duckar om dubbel moms

SKATT Regeringen vill lösa problemet med dubbelmoms som slår mot app-företag. Svenskt Näringsliv välkomnar nya riktlinjer för EU:s medlemsländer men anser att regeringen undviker huvudfrågan hur reglerna överhuvudtaget kommit till.
NYHET Publicerad:

Karensavdrag bättre än karensdag

KOMMENTAR Den offentliga diskussionen om framtidens socialförsäkring är förvånansvärt tyst. Därför är ett förslag om att införa ett s k karensavdrag mycket välkommet, skriver Sofia Bergström ansvarig för social- och avtalsförsäkringar på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

PJ Anders Linder fick Näringslivets Skattedelegations mediapris

SKATTER Att skriva om skatter på ett intressant och lättillgängligt sätt är en utmaning. Men det lyckas Svenska Dagbladets politiske chefredaktör, PJ Anders Linder, med och tilldelas därför Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Tungviktare vill ha bred skattereform

POLITIK En ny skattereform och förändrade turordningsregler. Det står högst på listan när Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, och Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, tillsammans försöker påverka Allianspartiernas näringslivspolitik.
NYHET Publicerad:

Spärrar i skattemål hotar rättssäkerheten

DOMSTOLSPRÖVNING Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i alla typer av skattemål. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Fel att höja arbetsgivaravgifterna

KOMMENTAR En politik som man marknadsför som en sänkning av arbetsgivaravgiften, som leder till nya jobb är i själva verket en politik med höjda arbetsgivaravgifter som leder till färre jobb.
NYHET Publicerad:

Energiskatteförslag tär på ekonomin

KOMMENTAR Energi- och miljöskatter ska inte användas för att täcka olika finansieringsbehov. De förlorar då sin effekt som ekonomiskt styrmedel för att bland annat åstadkomma lägre koldioxidutsläpp.
NYHET Publicerad:

Bra, men inte tillräckligt bra

REGELFÖRENKLING Förslaget att slopa revisionsplikten för små aktiebolag är ett försiktigt steg framåt, anser Svenskt Näringsliv.