Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att drabba yrkesarbetare med normala inkomster i samhällets alla branscher, och leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Regeringen bör ta till sig av den allvarliga kritiken från remissinstanserna och dra tillbaka förslaget om en vårdskatt, som alla förlorar på.

bäck-hellenius

Regeringen väljer att gå vidare med vårdskatteförslaget, och har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att straffbeskatta de medarbetare som får privat hälso- och sjukvård betalad av sin arbetsgivare. I sin brådska med att få till stånd denna vårdskatt redan från den 1 juli 2018 bortser regeringen helt från den allvarliga kritik som lämnats från remissinstanserna mot förslaget.

Företagen köper vårdtjänster för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron – företagen gör detta av eget intresse, inte för att ge medarbetarna en förmån. Med tillgång till tidig medicinsk bedömning och behandling kan sjukfrånvaron hållas nere på företagen. Det ger lägre kostnader för sjukfrånvaro och mindre produktionsstörningar, vilket i sin tur gör företagen mer konkurrenskraftiga. Att företagen arbetar aktivt med och prioriterar insatser för god arbetsmiljö och hälsa hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Att förmånsbeskatta de anställda för dessa insatser är orimligt och kontraproduktivt.

Arbetsgivarbetald vård är ingen gräddfil för höginkomsttagare. I en partsgemensam rapport från LO, PTK och Svenskt Näringsliv framgår att 60 procent av företagen köper privat medicinsk behandling, såsom läkare, psykolog, sjukgymnast, för sina anställda. Av samma rapport framkommer att drygt 40 procent av företagen tecknar sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda. Svaren är samstämmiga mellan fack och företag, i alla branscher och över hela landet.

Av en annan nyligen publicerad rapport (Vem har privat sjukvårdsförsäkring – en deskriptiv analys, av Mårten Palme 2017) framgår dessutom att hälften av de anställda som har sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren är låg- och medelinkomsttagare. Det bekräftar resultaten från den partsgemensamma rapporten om att arbetsgivare tecknar försäkring för anställda i alla inkomstlägen, för såväl arbetare som tjänstemän.

Gör regeringen verklighet av vårdskatten kommer den att drabba yrkesarbetare med normala inkomster som arbetar i samhällets alla branscher.

Vårdskatten innebär svåra gränsdragningsproblem – arbetsgivare köper medicinsk behandling och utredning till sina anställda direkt från privata vårdgivare, inom ramen för sin företagshälsovård eller genom försäkring. Förslaget ger upphov till svåra gränsdragningsproblem när skattefria insatser ska skiljas från den hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas.

Det måste finnas en förutsägbarhet om vilka privata medicinska behandlingar som ska beskattas och vilka som är undantagna. Annars blir besluten om insatser ofta svåra. Exempelvis kan arbetstagarens beslut om att acceptera en av arbetsgivaren föreslagen insats vara helt beroende av om förmånsbeskattning kan aktualiseras. Det är, som en tidigare statlig offentlig utredning konstaterat, inte rimligt att arbetsgivaren, arbetstagaren och den privata vårdgivaren vid varje konsultation ska bedöma om en behandling är skattefri eller inte.

Enligt regeringens lagrådsremiss ska dessa svåra gränsdragningsfrågor nu lösas genom rättstillämpningen. Det innebär att grundläggande frågor om gränsdragningen för skattskyldighet inte kommer att vara besvarade den 1 juli 2018. Det innebär i sin tur en oacceptabel och rättsosäker situation både för anställda och arbetsgivare. Till detta kommer de hinder som gällande patientsekretess skapar mot arbetsgivares möjlighet att få information som identifierar anställda och den behandling de fått ta del av som ska förmånsbeskattas.

Det ska bli mycket intressant att se hur Lagrådet ser på dessa brister. Lagrådet kanske än en gång får anledning att konstatera att ett lagstiftningsärende inte uppfyller grundlagens beredningskrav.

Företagen köper privata vårdtjänster för att få tillgång till adekvat vård i rimlig tid – tillgänglighets- och kapacitetsproblem i den offentliga vården gör att allt fler väntar allt längre på vård. För många företag, särskilt små och medelstora företagen, är tillgången till privat hälso- och sjukvård central för att kunna ta tillvara sjukskrivnas arbetsförmåga och underlätta en tidig återgång i arbete. Regeringen menar i sin lagrådsremiss att ”i den utsträckning små företag och arbetsplatser anser sig ha ett större behov av privata sjukvårdsförsäkringar kan man tänka sig att lönekompensation i något större utsträckning kommer att förekomma på mindre arbetsplatser”. Regeringens antaganden om att företagen kommer att kompensera de anställda för vårdskatten är orimlig och osannolik.

Förmånsbeskattning av hälso- och sjukvård motverkar regeringens mål om en låg och stabil sjukfrånvaro – när vårdinsatser ska beskattas finns risk för att anställda motsätter sig dessa insatser, med bland annat sämre hälsa och ökad sjukfrånvaro som följd.

Regeringens lagrådsremiss innehåller förslag som skapar allvarlig osäkerhet inom beskattningen. Viktiga frågor om vilka hälso- och sjukvårdstjänster som ska beskattas och vilka som ska vara skattefria, hur de ska värderas och på vilket sätt patientsekretessen ska kunna upprätthållas och inte kringgås, besvaras inte av regeringen i lagrådsremissen.

Om förslaget genomförs kommer det att leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Inte minst små företag kommer att drabbas av förslaget. De är ofta mycket sårbara för längre sjukfrånvaro hos enskilda medarbetare. Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till att färre företag kommer ha möjlighet att erbjuda privat hälso- och sjukvård till alla sina anställda. Sjukfrånvaron kommer öka och tillgängligheten i den offentligt finansierade vården försämras. Alla förlorar och ingen vinner på förslaget.

Förslaget är helt igenom feltänkt och kontraproduktivt. Regeringen bör ta till sig av den allvarliga kritiken från remissinstanserna och dra tillbaka förslaget om en vårdskatt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Läkare varnar: Vårdskatten slår mot de svagaste

VÅRDSKATTEN Läkaren Maarit Korkeila Lidén varnar för att vårdskatten slår mot de allra svagaste. ”Jag är orolig för att kvinnor med tunga lågbetalda jobb känner att de inte har råd med kostnaden för vården. Förslaget slår mot de som behöver vården mest”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Allmänheten vill välja skola, vård och omsorg

KOMMENTAR Tre av tio svenskar vill se någon form av vinstreglering, enligt en undersökning i SvD. "Problemet är att frågan är formulerad utifrån synen, att det är välfärdföretagens vinstnivåer som är problemet istället för att belysa det reella problemet, allmänhetens oro för brister i kvalitén inom välfärden", skriver Tove Jarl, ansvarig för opinionsanalyser.
NYHET Publicerad:

Efterlängtat besked om gymnasieskolan

KOMMENTAR Gymnasieskolans effektivitet och resursutnyttjande behöver förbättras. Av de skälen är det angeläget att huvudmän konkurrerar på lika villkor, elevernas resultat förbättras och näringslivets kompetensförsörjning underlättas, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert. 
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

KOMMENTAR Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv välkomnar politisk lösning för vattenkraften

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen och delar av alliansen är överens om en blockuppgörelse om vattenkraft. Det innebär att vattenkraften utvecklas med hänsyn till en hållbar utveckling, skriver Caroline af Ugglas, vice vd.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne: Det är dags att planera för min efterträdare

KOMMENTAR Vd Carola Lemne och ordförande Fredrik Persson har enats om att påbörja en rekryteringsprocess för att hitta Svenskt Näringslivs nästa vd. "Jag stannar kvar så länge det behövs och lovar att jobba – som det heter – ända in i kaklet", säger Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

"Rättsosäkert med skadestånd för arbetsgivare"

KOMMENTAR En ny utredning föreslår att arbetskraftsinvandrare kan begära skadestånd av sin arbetsgivare, om man utvisas på grund av felaktigheter i anställningen. Men bakgrunden till bestämmelsen är inte tillräckligt rättssäker. Regelverket måste utformas så att företagare inte avskräcks från att rekrytera utländska kompetens, skriver experten Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Äntligen förbättrat försäkringsskydd för företagare

KOMMENTAR Regeringen lägger nu en proposition om förbättrat och förenklat försäkringsskydd för företagare. Det är en efterlängtad och angelägen reform för Sveriges företagare, som gör det lättare att starta och driva företag, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.
NYHET Publicerad:

Sjukhus-vd om nya vårdskatten: "Helt feltänkt"

VÅRDSKATT "Som arbetsgivare vill jag att alla anställda ska komma tillbaka så snabbt som möjligt till arbetsplatsen", säger Peter Seger, vd Sophiahemmet.
NYHET Publicerad:

MP vill ha flexibelt arbetsliv och omställningsår

VALSPECIAL Flexibelt arbetsliv är en reform som leder till ett längre och mer hållbart arbetsliv, menar Miljöpartiet. 
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

Gymnasiets yrkesprogram måste bli mer flexibla

KOMMENTAR Yrkesprogrammens främsta attraktionskraft kan inte vara att de ska leda till en högskolebehörighet, utan till jobb. Mer behöver göras för att öka gymnasiets flexibilitet, branschernas inflytande och samtliga programs kvalitet och attraktionskraft, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till regeringens proposition.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag

KOMMENTAR Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att leda till ökad, inte minskad, sjukfrånvaro. Regeringen bör dra tillbaka förslaget om en vårdskatt som alla förlorar på, skriver experterna Catharina Bäck och Richard Hellenius.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler riktiga jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skolan måste förbereda unga för arbetslivet

KOMMENTAR Studier visar att unga är ansvarsfulla och ambitiösa. Men många är dåligt förberedda för arbetslivet. En orsak är att skolan inte förbereder eleverna i tillräcklig utsträckning, skriver Lars Göran Johansson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Migrationsverket bortser från praxis

KOMMENTAR I december kom två avgöranden från Migrationsöverdomstolen som innebär ny praxis för Migrationsverket. Nu uppmärksammas fall där Migrationsverket återkallar arbetstillstånd utan att ta hänsyn till denna praxis.
NYHET Publicerad:

Möjliggör för fler att öka sina inkomster

KOMMENTAR Orsakerna bakom löneskillnader är viktiga att förstå för att kunna skilja på orättvisor och klyftor. Istället för att straffbeskatta arbete och företagande behöver vi skapa bättre förutsättningar för människor med låga inkomster eller inga inkomster alls, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.