Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att drabba yrkesarbetare med normala inkomster i samhällets alla branscher, och leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Regeringen bör ta till sig av den allvarliga kritiken från remissinstanserna och dra tillbaka förslaget om en vårdskatt, som alla förlorar på.

bäck-hellenius

Regeringen väljer att gå vidare med vårdskatteförslaget, och har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att straffbeskatta de medarbetare som får privat hälso- och sjukvård betalad av sin arbetsgivare. I sin brådska med att få till stånd denna vårdskatt redan från den 1 juli 2018 bortser regeringen helt från den allvarliga kritik som lämnats från remissinstanserna mot förslaget.

Företagen köper vårdtjänster för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron – företagen gör detta av eget intresse, inte för att ge medarbetarna en förmån. Med tillgång till tidig medicinsk bedömning och behandling kan sjukfrånvaron hållas nere på företagen. Det ger lägre kostnader för sjukfrånvaro och mindre produktionsstörningar, vilket i sin tur gör företagen mer konkurrenskraftiga. Att företagen arbetar aktivt med och prioriterar insatser för god arbetsmiljö och hälsa hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Att förmånsbeskatta de anställda för dessa insatser är orimligt och kontraproduktivt.

Arbetsgivarbetald vård är ingen gräddfil för höginkomsttagare. I en partsgemensam rapport från LO, PTK och Svenskt Näringsliv framgår att 60 procent av företagen köper privat medicinsk behandling, såsom läkare, psykolog, sjukgymnast, för sina anställda. Av samma rapport framkommer att drygt 40 procent av företagen tecknar sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda. Svaren är samstämmiga mellan fack och företag, i alla branscher och över hela landet.

Av en annan nyligen publicerad rapport (Vem har privat sjukvårdsförsäkring – en deskriptiv analys, av Mårten Palme 2017) framgår dessutom att hälften av de anställda som har sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren är låg- och medelinkomsttagare. Det bekräftar resultaten från den partsgemensamma rapporten om att arbetsgivare tecknar försäkring för anställda i alla inkomstlägen, för såväl arbetare som tjänstemän.

Gör regeringen verklighet av vårdskatten kommer den att drabba yrkesarbetare med normala inkomster som arbetar i samhällets alla branscher.

Vårdskatten innebär svåra gränsdragningsproblem – arbetsgivare köper medicinsk behandling och utredning till sina anställda direkt från privata vårdgivare, inom ramen för sin företagshälsovård eller genom försäkring. Förslaget ger upphov till svåra gränsdragningsproblem när skattefria insatser ska skiljas från den hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas.

Det måste finnas en förutsägbarhet om vilka privata medicinska behandlingar som ska beskattas och vilka som är undantagna. Annars blir besluten om insatser ofta svåra. Exempelvis kan arbetstagarens beslut om att acceptera en av arbetsgivaren föreslagen insats vara helt beroende av om förmånsbeskattning kan aktualiseras. Det är, som en tidigare statlig offentlig utredning konstaterat, inte rimligt att arbetsgivaren, arbetstagaren och den privata vårdgivaren vid varje konsultation ska bedöma om en behandling är skattefri eller inte.

Enligt regeringens lagrådsremiss ska dessa svåra gränsdragningsfrågor nu lösas genom rättstillämpningen. Det innebär att grundläggande frågor om gränsdragningen för skattskyldighet inte kommer att vara besvarade den 1 juli 2018. Det innebär i sin tur en oacceptabel och rättsosäker situation både för anställda och arbetsgivare. Till detta kommer de hinder som gällande patientsekretess skapar mot arbetsgivares möjlighet att få information som identifierar anställda och den behandling de fått ta del av som ska förmånsbeskattas.

Det ska bli mycket intressant att se hur Lagrådet ser på dessa brister. Lagrådet kanske än en gång får anledning att konstatera att ett lagstiftningsärende inte uppfyller grundlagens beredningskrav.

Företagen köper privata vårdtjänster för att få tillgång till adekvat vård i rimlig tid – tillgänglighets- och kapacitetsproblem i den offentliga vården gör att allt fler väntar allt längre på vård. För många företag, särskilt små och medelstora företagen, är tillgången till privat hälso- och sjukvård central för att kunna ta tillvara sjukskrivnas arbetsförmåga och underlätta en tidig återgång i arbete. Regeringen menar i sin lagrådsremiss att ”i den utsträckning små företag och arbetsplatser anser sig ha ett större behov av privata sjukvårdsförsäkringar kan man tänka sig att lönekompensation i något större utsträckning kommer att förekomma på mindre arbetsplatser”. Regeringens antaganden om att företagen kommer att kompensera de anställda för vårdskatten är orimlig och osannolik.

Förmånsbeskattning av hälso- och sjukvård motverkar regeringens mål om en låg och stabil sjukfrånvaro – när vårdinsatser ska beskattas finns risk för att anställda motsätter sig dessa insatser, med bland annat sämre hälsa och ökad sjukfrånvaro som följd.

Regeringens lagrådsremiss innehåller förslag som skapar allvarlig osäkerhet inom beskattningen. Viktiga frågor om vilka hälso- och sjukvårdstjänster som ska beskattas och vilka som ska vara skattefria, hur de ska värderas och på vilket sätt patientsekretessen ska kunna upprätthållas och inte kringgås, besvaras inte av regeringen i lagrådsremissen.

Om förslaget genomförs kommer det att leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Inte minst små företag kommer att drabbas av förslaget. De är ofta mycket sårbara för längre sjukfrånvaro hos enskilda medarbetare. Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till att färre företag kommer ha möjlighet att erbjuda privat hälso- och sjukvård till alla sina anställda. Sjukfrånvaron kommer öka och tillgängligheten i den offentligt finansierade vården försämras. Alla förlorar och ingen vinner på förslaget.

Förslaget är helt igenom feltänkt och kontraproduktivt. Regeringen bör ta till sig av den allvarliga kritiken från remissinstanserna och dra tillbaka förslaget om en vårdskatt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svenska företag viktiga för att nå klimatmål

KOMMENTAR Natten till måndag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Det är positivt att det nu finns vetenskapliga fakta kring förutsättningarna att nå Parisavtalets klimatmål, skriver klimatexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU:s protektionism visar sitt fula tryne

KOMMENTAR EU:s protektionism borde få större utrymme i debatten. Ofta göms frågan i snåriga och tekniska formuleringar, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.