Arbetsförmedlingen blir vassare med konkurrens

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Lars Eriksson på Carolines Kök i Stockholm är en av många som försökt rekrytera nya medarbetare via Arbetsförmedlingen och som vittnar om att det finns stora problem. "Även när vi söker lagerpersonal skickar de över alla arbetslösa de har - till och med läkare, piloter och sjuksköterskor. Dessutom är det många som i ansökningsbrevet öppet skriver att de inte vill ha jobbet - men att de måste söka för att få fortsatt a-kassa".

Det finns ett problem med arbetsmarknadens funktionssätt när arbetslösheten är hög trots att såväl företag som arbetsförmedling vittnar om svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Problem med att hitta rätt personer riskerar att undergräva konjunkturuppgången. Därför måste matchningen bli bättre men Arbetsförmedlingens monopol står i vägen. Internationellt finns flera goda exempel där privata aktörer tillåts konkurrera fritt om att matcha individer som står mer eller mindre långt från arbetsmarknaden.

Att det finns problem med hur Arbetsförmedlingen fungerar är väl känt sedan tidigare. Problemen framgår också av myndighetens egna sammanställningar. Färre än två procent (1,6 procent!) av de som fick jobb våren 2010 fick det genom tips från någon av Arbetsförmedlingens förmedlare. Sex av tio företag väljer helt bort Arbetsförmedlingen som rekryteringskälla när de behöver anställa. Arbetsmarknadens parter inom stat, landsting, kommun och privat näringsliv satsar närmare 2,5 miljarder på att få ett bra stöd till uppsagda medarbetare. Det är ett resultat av att Arbetsförmedlingen under lång tid inte klarat av denna kärnuppgift.

Det håller inte. Även regeringens egen långtidsutredning konstaterar i sitt huvudbetänkande (LU2011) att det finns stora brister. ”En stor utmaning för Arbetsförmedlingen är att intensifiera sina ansträngningar för att förmå arbetsgivare att erbjuda anställningar till svaga grupper. I dagsläget tycks man i detta arbete förlita sig på två faktorer: jobbsökande med hjälp av förmedlare och sysselsättningssubventioner. Mycket tyder på att detta inte är tillräckligt. Trots mycket kraftiga subventioner för vissa grupper av arbetslösa, inte minst de nyanlända utrikes födda, är övergångarna till subventionerade arbeten förvånansvärt få. Ett vanligt förekommande klagomål från både kommuner och arbetsgivare är också att Arbetsförmedlingen arbetar för lite med arbetsgivarkontakter.”

Riksrevisionen konstaterade i sin granskning 2010 (RiR 2010:5) att ”i genomsnitt lägger de arbetsförmedlare som svarat på vår enkät lite mer än en fjärdedel av sin arbetstid på arbetsgivarkontakter”.

Det är i ljuset av Arbetsförmedlingens egna tillkortakommanden och försvar av monopolställning som man bör se generaldirektören på myndighetens utfall mot företagen i Dagens Industri idag. Men människorna måste gå före systemförsvar.

Idag fungerar inte konkurrensen. Arbetsförmedlingen har ett monopol i och med att myndigheten både upphandlar till exempel jobbcoacher och själva förmedlar jobb. Det gör att det inte blir någon fungerande konkurrens där alternativ till Arbetsförmedlingen kan utvecklas och erbjuda bättre service till arbetsgivare och arbetssökande. Det är hög tid att skilja på rollerna. Exakt hur man ska göra borde regeringen utreda. Det rimliga är att det finns en aktör som upphandlar tjänsterna bland konkurrerande företag. Då skulle valfriheten för både arbetsgivare och arbetssökande öka och konkurrensen skulle leda till effektivare matchning. Så fungerar alla andra marknader, så varför inte göra så när det gäller arbetsförmedling?

Låt mig vara tydlig: Det är inte de enskilda arbetsförmedlarna som är problemet utan det system de verkar i. Arbetsförmedlarna gör vad de kan för att sköta sitt jobb på bästa sätt. De borde dock få lägga mer kraft på att förmedla jobb. Man har tidigare haft en tidsbegränsad kampanj som kallades Jobbjakten, där man gick ut till företag och pratade med dem om deras aktuella och framtida rekryteringsbehov. Det borde inte vara en kampanj utan ett stående inslag i Arbetsförmedlingens verksamhet. Ett sådant sätt att jobba på skulle dessutom förstärkas vid en konkurrenssituation.

För en företagare är det ett självändamål att anställa och växa. Just nu fattas mängder av anställningsbeslut i Sverige som innebär fler jobb och växande företag. Men, precis som Lars på Carolines Kök, upplever många svårigheter att hitta rätt kompetens. Det vore oansvarigt att inte anställa människor som kan bidra till företagets utveckling. Att spela roulette med det egna företagets fortlevnad är det få företagare som vill göra.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Lättare ingripa mot kommunala skolor som missköts

KOMMENTAR Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot kommunala skolor som inte sköter sig. Villkoren för olika skolformer blir mer likvärdiga. Det är bra, framför allt för eleverna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Enögt om satsningar på forskningen

KOMMENTAR "I Odyssén lyckades Odysseus till slut överlista cykloperna och fly från deras ö. Genom en djupare och mer nyanserad forskningspolitisk debatt skulle vi också kunna hålla dem stången och samtidigt bidra till att lyfta svensk forskning". Det skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i en replik på Kungliga Vetenskapsakademins debattartikel.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin kring datadelning. Den ska främjas både från offentlig och privat sektor. Kommissionen har i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden, skriver Carolina Brånby, jurist.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Mantrat om ökade klyftor håller inte

KOMMENTAR Samhällsklyftor bekämpas bäst genom att människor går från bidrag till jobb, inte genom ökade bidrag eller höjda skatter. Diskussionen detta valår behöver fokusera på ekonomiska reformer. Retoriska slagord om ökade klyftor leder fel, skriver chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Regeringens höjda krav driver bort välfärdsföretag

KOMMENTAR Oseriösa välfärdsföretag ska drivas bort. Det är grundtanken med regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning. Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, ser flera brister med förslaget. Bland annat försvåras nyetableringar av höga krav på eget kapital, skriver han.