Gör det enklare för företagare att vara föräldralediga

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Egenföretagare använder föräldraförsäkringen betydligt mindre än anställda, visar Riksrevisionens granskning. Om den upplevs som osäker, kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Det är hög tid är förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen.

catharina bäck

Catharina Bäck

Att företagare upplever osäkerhet om vilken ekonomisk ersättning de kommer att få vid föräldraledighet, påverkar företagares nyttjande av föräldraförmånerna och undergräver förtroendet för de allmänna försäkringarna. Det är därför Riksrevisionen har valt att granska föräldrapenningen för egenföretagare, med särskilt fokus på hur företagarens ersättning fastställs.

Föräldraförsäkringens primära syfte är att stödja båda föräldrarnas möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete när barnen är små, genom att kompensera för inkomstbortfall. Försäkringen bör självklart stödja såväl företagarens som den anställdes möjligheter att förena arbete med familj. Men så ser det inte riktigt ut idag.

Riksrevisionens granskning av föräldraförsäkringen visar att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Mellan 40 – 63 procent av egenföretagarna använder föräldraförsäkringen, motsvarande nyttjandegrad för anställda uppgår till 88 procent. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda och betalar in långt mer än vad de får ut från trygghetssystemen.     

Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, inte minst avseende företagarens eget försäkringsskydd. Trots att många människor vill starta eget och kan tänka sig att bli företagare, är det bara cirka 10 procent av de sysselsatta som har tagit steget till att bli företagare i Sverige. Skillnaderna i möjlighet att kunna ta del av det allmänna socialförsäkringssystemet mellan anställda och egenföretagare, har sannolikt betydelse för viljan att ta steget från ett anställningsförhållande till egenföretagande.

Om föräldrapenningen upplevs som osäker och oförutsägbar för företagare, kan det innebära att många människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Idag är 7 av 10 företagare män. Socialförsäkringarnas utformning har pekats ut som bidragande orsak till att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort egenföretagande, eller lägger ned sitt företag i samband med barnafödande.  

Riksrevisionens granskning visar att det komplicerade regelverket för egenföretagare ställer stora krav på Försäkringskassans kommunikation med företagaren. Riksrevisionen konstaterar att det idag ställs oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet. Revisonen pekar på att intervjuade företagare upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor, man upplever svårigheter i att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan.

Därför rekommenderar revisionen Försäkringskassan att utveckla informationen till egenföretagare, så att planering av föräldraledighet kan förenklas. Försäkringskassan rekommenderas också att förbättra förutsättningarna för en likvärdig handläggning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare. Dessutom menar man att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin SGI fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende.

Med förhandsbesked om SGI kan företagarens osäkerhet minska i fråga om hur stor föräldrapenning han eller hon kan räkna med. Med ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet ökar också förutsättningarna för att fler företagare använder föräldraförmånerna.

Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar. Riksrevisionens rekommendationer tillsammans med det liggande lagförslaget om att förbättra försäkringsskyddet för företagare under uppbyggnadsskede är nödvändiga förutsättningar för att fler ska våga ta steget att starta eget. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Lättare ingripa mot kommunala skolor som missköts

KOMMENTAR Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot kommunala skolor som inte sköter sig. Villkoren för olika skolformer blir mer likvärdiga. Det är bra, framför allt för eleverna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Enögt om satsningar på forskningen

KOMMENTAR "I Odyssén lyckades Odysseus till slut överlista cykloperna och fly från deras ö. Genom en djupare och mer nyanserad forskningspolitisk debatt skulle vi också kunna hålla dem stången och samtidigt bidra till att lyfta svensk forskning". Det skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i en replik på Kungliga Vetenskapsakademins debattartikel.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin kring datadelning. Den ska främjas både från offentlig och privat sektor. Kommissionen har i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden, skriver Carolina Brånby, jurist.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Mantrat om ökade klyftor håller inte

KOMMENTAR Samhällsklyftor bekämpas bäst genom att människor går från bidrag till jobb, inte genom ökade bidrag eller höjda skatter. Diskussionen detta valår behöver fokusera på ekonomiska reformer. Retoriska slagord om ökade klyftor leder fel, skriver chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Regeringens höjda krav driver bort välfärdsföretag

KOMMENTAR Oseriösa välfärdsföretag ska drivas bort. Det är grundtanken med regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning. Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, ser flera brister med förslaget. Bland annat försvåras nyetableringar av höga krav på eget kapital, skriver han.
NYHET Publicerad:

Positivt med enklare vägar till yrkesutbildningar

KOMMENTAR Det är angeläget att gruppen utan behörighet till gymnasieskolans nationella program ges förutsättningar att klara sina utbildningar bättre än vad de gör idag, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.