Gör det enklare för företagare att vara föräldralediga

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Egenföretagare använder föräldraförsäkringen betydligt mindre än anställda, visar Riksrevisionens granskning. Om den upplevs som osäker, kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Det är hög tid är förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen.

catharina bäck

Catharina Bäck

Att företagare upplever osäkerhet om vilken ekonomisk ersättning de kommer att få vid föräldraledighet, påverkar företagares nyttjande av föräldraförmånerna och undergräver förtroendet för de allmänna försäkringarna. Det är därför Riksrevisionen har valt att granska föräldrapenningen för egenföretagare, med särskilt fokus på hur företagarens ersättning fastställs.

Föräldraförsäkringens primära syfte är att stödja båda föräldrarnas möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete när barnen är små, genom att kompensera för inkomstbortfall. Försäkringen bör självklart stödja såväl företagarens som den anställdes möjligheter att förena arbete med familj. Men så ser det inte riktigt ut idag.

Riksrevisionens granskning av föräldraförsäkringen visar att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Mellan 40 – 63 procent av egenföretagarna använder föräldraförsäkringen, motsvarande nyttjandegrad för anställda uppgår till 88 procent. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda och betalar in långt mer än vad de får ut från trygghetssystemen.     

Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, inte minst avseende företagarens eget försäkringsskydd. Trots att många människor vill starta eget och kan tänka sig att bli företagare, är det bara cirka 10 procent av de sysselsatta som har tagit steget till att bli företagare i Sverige. Skillnaderna i möjlighet att kunna ta del av det allmänna socialförsäkringssystemet mellan anställda och egenföretagare, har sannolikt betydelse för viljan att ta steget från ett anställningsförhållande till egenföretagande.

Om föräldrapenningen upplevs som osäker och oförutsägbar för företagare, kan det innebära att många människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Idag är 7 av 10 företagare män. Socialförsäkringarnas utformning har pekats ut som bidragande orsak till att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort egenföretagande, eller lägger ned sitt företag i samband med barnafödande.  

Riksrevisionens granskning visar att det komplicerade regelverket för egenföretagare ställer stora krav på Försäkringskassans kommunikation med företagaren. Riksrevisionen konstaterar att det idag ställs oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet. Revisonen pekar på att intervjuade företagare upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor, man upplever svårigheter i att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan.

Därför rekommenderar revisionen Försäkringskassan att utveckla informationen till egenföretagare, så att planering av föräldraledighet kan förenklas. Försäkringskassan rekommenderas också att förbättra förutsättningarna för en likvärdig handläggning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare. Dessutom menar man att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin SGI fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende.

Med förhandsbesked om SGI kan företagarens osäkerhet minska i fråga om hur stor föräldrapenning han eller hon kan räkna med. Med ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet ökar också förutsättningarna för att fler företagare använder föräldraförmånerna.

Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar. Riksrevisionens rekommendationer tillsammans med det liggande lagförslaget om att förbättra försäkringsskyddet för företagare under uppbyggnadsskede är nödvändiga förutsättningar för att fler ska våga ta steget att starta eget. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svenska företag viktiga för att nå klimatmål

KOMMENTAR Natten till måndag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Det är positivt att det nu finns vetenskapliga fakta kring förutsättningarna att nå Parisavtalets klimatmål, skriver klimatexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU:s protektionism visar sitt fula tryne

KOMMENTAR EU:s protektionism borde få större utrymme i debatten. Ofta göms frågan i snåriga och tekniska formuleringar, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

KOMMENTAR Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Varken hemligt eller konstigt att näringslivet opinionsbildar

KOMMENTAR I rapporten "Pengarna bakom samhällspolitiken" från Arena Opinion och LO (som är en av Arenagruppens finansiärer) försöker författaren hävda att Svenskt Näringsliv dominerar valrörelsen ekonomiskt. Rapporten är full av felaktigheter.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rumphugget om fjärde industriella revolutionen

KOMMENTAR Artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi och 3D-printing. Den fjärde industriella revolutionen är här. Utmaningarna kräver att osäkerheten kring gällande regler minskar och att policyutvecklingen skyndas på, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

”Viktiga förslag för svensk forskning från Liberalerna”

KOMMENTAR Liberalerna presenterar ett reformpaket för att Sverige ska ta igen förlorad mark inom forskning och utveckling. Bra, att partiet lyfter viktiga framtidsfrågor för svensk ekonomi och välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.