Gör det enklare för företagare att vara föräldralediga

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Egenföretagare använder föräldraförsäkringen betydligt mindre än anställda, visar Riksrevisionens granskning. Om den upplevs som osäker, kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Det är hög tid är förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen.

catharina bäck

Catharina Bäck

Att företagare upplever osäkerhet om vilken ekonomisk ersättning de kommer att få vid föräldraledighet, påverkar företagares nyttjande av föräldraförmånerna och undergräver förtroendet för de allmänna försäkringarna. Det är därför Riksrevisionen har valt att granska föräldrapenningen för egenföretagare, med särskilt fokus på hur företagarens ersättning fastställs.

Föräldraförsäkringens primära syfte är att stödja båda föräldrarnas möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete när barnen är små, genom att kompensera för inkomstbortfall. Försäkringen bör självklart stödja såväl företagarens som den anställdes möjligheter att förena arbete med familj. Men så ser det inte riktigt ut idag.

Riksrevisionens granskning av föräldraförsäkringen visar att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Mellan 40 – 63 procent av egenföretagarna använder föräldraförsäkringen, motsvarande nyttjandegrad för anställda uppgår till 88 procent. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda och betalar in långt mer än vad de får ut från trygghetssystemen.     

Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, inte minst avseende företagarens eget försäkringsskydd. Trots att många människor vill starta eget och kan tänka sig att bli företagare, är det bara cirka 10 procent av de sysselsatta som har tagit steget till att bli företagare i Sverige. Skillnaderna i möjlighet att kunna ta del av det allmänna socialförsäkringssystemet mellan anställda och egenföretagare, har sannolikt betydelse för viljan att ta steget från ett anställningsförhållande till egenföretagande.

Om föräldrapenningen upplevs som osäker och oförutsägbar för företagare, kan det innebära att många människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Idag är 7 av 10 företagare män. Socialförsäkringarnas utformning har pekats ut som bidragande orsak till att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort egenföretagande, eller lägger ned sitt företag i samband med barnafödande.  

Riksrevisionens granskning visar att det komplicerade regelverket för egenföretagare ställer stora krav på Försäkringskassans kommunikation med företagaren. Riksrevisionen konstaterar att det idag ställs oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet. Revisonen pekar på att intervjuade företagare upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor, man upplever svårigheter i att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan.

Därför rekommenderar revisionen Försäkringskassan att utveckla informationen till egenföretagare, så att planering av föräldraledighet kan förenklas. Försäkringskassan rekommenderas också att förbättra förutsättningarna för en likvärdig handläggning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare. Dessutom menar man att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin SGI fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende.

Med förhandsbesked om SGI kan företagarens osäkerhet minska i fråga om hur stor föräldrapenning han eller hon kan räkna med. Med ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet ökar också förutsättningarna för att fler företagare använder föräldraförmånerna.

Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar. Riksrevisionens rekommendationer tillsammans med det liggande lagförslaget om att förbättra försäkringsskyddet för företagare under uppbyggnadsskede är nödvändiga förutsättningar för att fler ska våga ta steget att starta eget. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svenska företag viktiga för att nå klimatmål

KOMMENTAR Natten till måndag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Det är positivt att det nu finns vetenskapliga fakta kring förutsättningarna att nå Parisavtalets klimatmål, skriver klimatexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU:s protektionism visar sitt fula tryne

KOMMENTAR EU:s protektionism borde få större utrymme i debatten. Ofta göms frågan i snåriga och tekniska formuleringar, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

KOMMENTAR Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Varken hemligt eller konstigt att näringslivet opinionsbildar

KOMMENTAR I rapporten "Pengarna bakom samhällspolitiken" från Arena Opinion och LO (som är en av Arenagruppens finansiärer) försöker författaren hävda att Svenskt Näringsliv dominerar valrörelsen ekonomiskt. Rapporten är full av felaktigheter.