Gör det enklare för företagare att vara föräldralediga

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Egenföretagare använder föräldraförsäkringen betydligt mindre än anställda, visar Riksrevisionens granskning. Om den upplevs som osäker, kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Det är hög tid är förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen.

catharina bäck

Catharina Bäck

Att företagare upplever osäkerhet om vilken ekonomisk ersättning de kommer att få vid föräldraledighet, påverkar företagares nyttjande av föräldraförmånerna och undergräver förtroendet för de allmänna försäkringarna. Det är därför Riksrevisionen har valt att granska föräldrapenningen för egenföretagare, med särskilt fokus på hur företagarens ersättning fastställs.

Föräldraförsäkringens primära syfte är att stödja båda föräldrarnas möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete när barnen är små, genom att kompensera för inkomstbortfall. Försäkringen bör självklart stödja såväl företagarens som den anställdes möjligheter att förena arbete med familj. Men så ser det inte riktigt ut idag.

Riksrevisionens granskning av föräldraförsäkringen visar att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Mellan 40 – 63 procent av egenföretagarna använder föräldraförsäkringen, motsvarande nyttjandegrad för anställda uppgår till 88 procent. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda och betalar in långt mer än vad de får ut från trygghetssystemen.     

Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, inte minst avseende företagarens eget försäkringsskydd. Trots att många människor vill starta eget och kan tänka sig att bli företagare, är det bara cirka 10 procent av de sysselsatta som har tagit steget till att bli företagare i Sverige. Skillnaderna i möjlighet att kunna ta del av det allmänna socialförsäkringssystemet mellan anställda och egenföretagare, har sannolikt betydelse för viljan att ta steget från ett anställningsförhållande till egenföretagande.

Om föräldrapenningen upplevs som osäker och oförutsägbar för företagare, kan det innebära att många människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget. Idag är 7 av 10 företagare män. Socialförsäkringarnas utformning har pekats ut som bidragande orsak till att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort egenföretagande, eller lägger ned sitt företag i samband med barnafödande.  

Riksrevisionens granskning visar att det komplicerade regelverket för egenföretagare ställer stora krav på Försäkringskassans kommunikation med företagaren. Riksrevisionen konstaterar att det idag ställs oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet. Revisonen pekar på att intervjuade företagare upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor, man upplever svårigheter i att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan.

Därför rekommenderar revisionen Försäkringskassan att utveckla informationen till egenföretagare, så att planering av föräldraledighet kan förenklas. Försäkringskassan rekommenderas också att förbättra förutsättningarna för en likvärdig handläggning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare. Dessutom menar man att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin SGI fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende.

Med förhandsbesked om SGI kan företagarens osäkerhet minska i fråga om hur stor föräldrapenning han eller hon kan räkna med. Med ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet ökar också förutsättningarna för att fler företagare använder föräldraförmånerna.

Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar. Riksrevisionens rekommendationer tillsammans med det liggande lagförslaget om att förbättra försäkringsskyddet för företagare under uppbyggnadsskede är nödvändiga förutsättningar för att fler ska våga ta steget att starta eget. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minst 8 av 10 företag i skola och omsorg hotas av nedläggning

KOMMENTAR Regeringens lagförslag om vinstbegränsning i välfärden kommer att få drastiska konsekvenser. De förändringar som gjorts i lagförslaget jämfört med Reepalu-utredningens förslag ändrar inte detta, skriver Anders Morin ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Omställningsförmågan viktig för företagen

KOMMENTAR En förändring av LAS skulle inte påverka omställningsförsäkringarna som arbetsgivare och fack har utvecklat tillsammans. "Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Gör det enklare för företagare att vara föräldralediga

KOMMENTAR Egenföretagare använder föräldraförsäkringen betydligt mindre än anställda, visar Riksrevisionens granskning. Osäkerheten kan innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

Med stort budgetöverskott kommer reformansvar

KOMMENTAR

Att statsbudgeten visar stora överskott är naturligt givet högkonjunkturen. Det större manöverutrymmet bör användas förnuftigt och långsiktigt till reformer som ger varaktig tillväxt. Då krävs mod och styrka i finanspolitiken, skriver Torbjörn Halldin, nationalekonom.

NYHET Publicerad:

Elever i friskolor presterar bättre

KOMMENTAR En ny undersökning visar att friskolorna och dess elever visar på bättre resultat än i kommunala skolor. Bland annat känner eleverna i friskolor större studiero, och de är mer nöjda med delaktighet och inflytande. Mot denna bakgrund blir regeringens agerande i välfärdsdebatten än svårare att motivera, skriver välfärdsexpert Anders Morin.
NYHET Publicerad:

Märkligt att regeringen håller kvar vid vinstförbudet i omsorg och skola

KOMMENTAR Regeringen svänger och anser att mångfald, konkurrens och vinstsyftande företag, är bra för att stärka kvaliteten inom vården. Det framgår av en utredning. Anders Morin liknar det vid en intellektuell härdsmälta, att regeringen samtidigt håller fast vid vinstsyftets skadliga effekter inom omsorg och skola.
NYHET Publicerad:

Utredningen som kan leda till nya kompetensutvisningar

KOMMENTAR Regeringens utredning, som föreslår att mindre fel i anställningar inte ska behöva leda till utvisning av arbetskraftsinvandare, riskerar att slå fel. Risken är att förslaget istället leder till nya kompetensutvisningar om förslagen träder i kraft i dess nuvarande utformning. Det skriver Patrik Karlsson och Amelie Berg i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist kräver nytänkande

KOMMENTAR Det saknas 80 000 behöriga lärare om femton år, enligt Skolverket. Om den dystra trenden ska vändas måste situationen tas på största allvar, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert. Hon vill lösa problemet genom att skärpa antagningen till lärarutbildningen, skapa fler vägar in i läraryrket och få fram en differentierad lönesättning. 
NYHET Publicerad:

EU måste satsa mer på forskning

KOMMENTAR EU:s forskningsprogram är under omprövning. Anslagen måste öka kraftigt. Målinriktade satsningar på utbildning, forskning och innovation avgör Europas framtida välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Vinstförbud ökar förlusterna i välfärden

KOMMENTAR Privata välfärdsföretag levererar hög kvalitet på sina tjänster jämfört med offentliga aktörer. Ett vinstförbud medför att många måste avvecklas. Det blir dyrare för skattebetalarna, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

ESS kan växla upp forskningen inom industrin

KOMMENTAR Potentialen för Sverige som kunskapsnation är enorm, och uppbyggnaden av European Spallation Source (ESS) i Lund kan hjälpa till att lösa komplexa problem inom svensk industri. Men vi får inte missa chansen. Nu måste regeringen växla upp, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Leif Östling lämnar ordförandeposten i Svenskt Näringsliv

PRESSMEDDELANDE Leif Östling lämnar ordförandeuppdraget för Svenskt Näringsliv. Styrelsen kommer inom kort att inom sig utse en ny ordförande för tiden fram till ordinarie stämma i maj 2018.
NYHET Publicerad:

Pojkar på efterkälken ett problem för framtidens arbetsliv

KOMMENTAR Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att lösa problem. Det är positivt. Negativt är gapet mellan könen, 42 poäng, till flickors fördel. Skillnaden måste skolan ta på allvar, annars får det negativa effekter på framtidens arbetsliv, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Likvärdighet ska inte vara ideologiskt slagträ

KOMMENTAR Skoldebatten borde fokusera på kunskapsförmedling. Istället blir likvärdighet ett ideologiskt slagträ, skriver Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Kommentar av Leif Östling angående söndagens Uppdrag Granskning

KOMMENTAR I kvällens Rapport och Uppdrag Granskning i SVT återges delar av en intervju som gjorts med mig. Intervjun handlar om kapitalplaceringar som jag har i bolag i Luxemburg respektive Malta och hur mycket jag betalat i skatt de senaste åren. För att undvika missförstånd vill jag påpeka att intervjun rör mig som privatperson, jag uttalar mig inte som ordförande i Svenskt Näringsliv.