Gymnasieutredning med förbättringspotential

NYHET Publicerad

KOMMENTAR I veckan presenterade gymnasieutredningen sina förslag kring förändringar och förbättringar av gymnasieskolan. Några av förslagen är efterlängtade och kan rätt hanterat ge eleverna bättre förutsättningar att rustas väl för framtiden. Andra förslag finns det stor förbättringspotential kring.

Johan Olsson

Johan Olsson

Det mest problematiska är nedprioriteringen av yrkesämnen på yrkesprogrammen. Något som riskerar att eleverna står sämre rustade för att skaffa sig sitt första jobb och utvecklas i sitt yrkesliv. Där behöver vi hitta en annan lösning än vad utredningen presenterar.

På grund av för snävt skrivna direktiv gavs utredningen aldrig chansen att på riktigt stärka yrkesprogrammen. Enligt direktiven skulle utredaren få in både den grundläggande högskolebehörigheten och ett estetiskt ämne inom de ordinarie 2500 poängen. Konsekvensen av detta är att yrkesämnen behöver prioriteras bort och att elevernas anställningsbarhet försämras. Utredaren har försökt att kompensera detta genom att öka antalet timmar på yrkesprogrammen, men tyvärr inte tillräckligt mycket. Högskolebehörigheten är viktig även för elever på yrkesprogram och vi ser positivt på att den ingår i samtliga program. Det får däremot inte ske på bekostnad av yrkesämnen och det ska vara möjligt för eleven att välja bort den. Bättre hade varit att rätten till grundläggande högskolebehörighet lagts ovanpå de nuvarande 2500 poängen och att antalet poäng på yrkesprogrammen utökades.

För yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft är branschers och arbetsgivares involvering och engagemang avgörande. Då krävs utbildningar som branscherna tror på. Redan idag görs ett stort arbete av branscherna med olika former av kvalitetssäkringar av utbildningar på grund av brister i den offentliga utbildningen. Mot den bakgrunden är det ännu viktigare att yrkesämnen inte prioriteras bort samt att Skolinspektionens granskningar och kvalitetssäkringar förbättras.

Det är positivt att utredningen landar i att gymnasiet inte ska vara obligatoriskt. En gymnasieutbildning är viktig och mycket kraft och energi ska läggas på att samtliga elever når en gymnasieexamen, men ett obligatoriskt gymnasium hade varit fel väg att gå. Det finns mycket att jobba med, för gymnasiet har stora utmaningar. En av de största är genomströmningen. Ca 35 procent av samtliga elever får inte gymnasieexamen inom tre år. Utredningens förslag om sammanhållna skoldagar, skärpta krav på undervisningstiden och ökat stöd till eleverna är bra. Fler elever från både högskoleförberedande- och yrkesprogram behöver ta examen snabbare än vad de gör idag.

Förslagen kring introduktionsprogrammen och nyanlända elever går också i rätt riktning. En större flexibilitet, tydligare rätt till helhetsstudier och ökade möjligheter för ett yrkesspår inom språkintroduktion är efterlängtat.

Det är mycket som ska rymmas i en gymnasieutbildning och det är många ämnen man skulle önska rymdes inom programmen. Men eftersom tiden är knapp så behöver det göras prioriteringar. En sådan prioritering bör vara att avstå från att införa ett estetiskt ämne på samtliga program. Det estetiska ämnet är viktigt, men anställningsbarhet och svenska, engelska och matte är viktigare. Framför allt är det olyckligt att det estetiska ämnet läggs in på bekostnad av gymnasiearbetet. Gymnasiearbetet har potential att bli ett viktigt verktyg för att säkra alla gymnasieelevers anställningsbarhet och förberedelse för vidare studier.

Det behöver finnas en stor flexibilitet inom och mellan gymnasieprogrammen Med utredningens förslag om en yrkesutgång mot handel på ekonomiprogrammet tas steg mot ett mer flexibelt gymnasium vilket är önskvärt. Sannolikt kommer gymnasieutbildningarna i framtiden behöva vara mer olika inte bara vad gäller innehåll utan också vad gäller längd.

Förhoppningsvis ser regeringen till att remissförfarandet kommer igång inom kort. Det behöver säkerställas att långsiktiga blocköverskridande förbättringar av gymnasieskolan där anställningsbarhet och utvecklingspotential inte prioriteras bort snart är på plats.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Likvärdigheten i skolan ska inte vara ideologiskt slagträ

KOMMENTAR Tänk om skoldebatten kunde fokusera på det som i grund och botten är skolans huvuduppgift: att förmedla kunskap. Istället används begreppet likvärdighet som ett ideologiskt slagträ för olika politiska syften. Det skriver skriver Johan Olsson, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Kommentar av Leif Östling angående söndagens Uppdrag Granskning

KOMMENTAR I kvällens Rapport och Uppdrag Granskning i SVT återges delar av en intervju som gjorts med mig. Intervjun handlar om kapitalplaceringar som jag har i bolag i Luxemburg respektive Malta och hur mycket jag betalat i skatt de senaste åren. För att undvika missförstånd vill jag påpeka att intervjun rör mig som privatperson, jag uttalar mig inte som ordförande i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommer kompetensutvisningarna att fortsätta?

KOMMENTAR Lagrådet har avstyrkt socialförsäkringsutskottets förslag om ny lagstiftning kring kompetensutvisningarna. Men förändringen är nödvändig för att komma tillrätta med de orättfärdiga utvisningarna, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Välfärdsdebatten fortfarande ett hån

KOMMENTAR "Det faktum att retoriken i välfärdsdebatten inte har förändrats på 30 år är ett hån mot alla dem som varje dag brinner för att bidra till att skapa en bättre välfärd. Det är ett hån mot alla de människor som har valt en friskola, privat hemtjänst, en privat vårdcentral. Är det inte dags att krossa myterna i välfärden?" Det skriver Robert Thorburn, projektledare, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lågt tempo i Brexitförhandlingar oroar

EU Nyligen avslutades den femte förhandlingsrundan om Brexit. Senast i mars 2019 måste EU och Storbritannien ha enats om både ett skilsmässoavtal och ett avtal för de fortsatta relationerna. Men förhandlingarna går långsamt. Det konstaterar Carola Lemne, som i London träffat brittiskt näringsliv, tankesmedjor och svenska företag.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Regeringens höstbudget inte i linje med överskottsmålet

KOMMENTAR Regeringens finanspolitik får inte varaktiga effekter på tillväxt och sysselsättning. Arbetslösheten stiger mot närmare sju procent på sikt, enligt Torbjörn Halldin.
NYHET Publicerad:

Rätt att kritisera omtvistat vattenförslag

KOMMENTAR Idag går remisstiden ut för departementspromemorian Vattenmiljö och vattenkraft som mötts av mycket kritik. Många verksamheter skulle tvingas upphöra om förslagen genomfördes samtidigt som risken är överhängande att Sverige ändå inte skulle klara av att efterleva EU:s direktiv, skriver miljörättsexpert Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Hög tid att modernisera bokföringsreglerna

KOMMENTAR Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter. Svenskt Näringsliv har i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov. Det skriver Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisionsexpert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svenska utbildningssystemet brottas med problem

KOMMENTAR En internationell jämförelse av länders utbildningssystem visar att Sverige tappar mark, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bra att regeringen ändrar sig om gymnasiets yrkesprogram

KOMMENTAR Regeringen öppnar för att göra om yrkesprogrammen på gymnasiet så att de blir högskoleförberedande, med tillägg i svenska, matte och engelska. Det ska ske utan att tumma på yrkesämnena, vilket är bra. Det skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar. Han efterfrågar samtidigt fler åtgärder för att öka attraktionen till yrkesprogrammen.
NYHET Publicerad:

Steg i rätt riktning när lönestöd förenklas

KOMMENTAR Det är välkommet att regeringen gör nya satsningar på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet genom mer resurser till Yrkeshögskolan, slopade traineejobb samt ihopslagning av fem lönestöd till ett. Men för att nå lägst arbetslöshet i EU krävs mer genomgripande reformer, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.