Gymnasieutredning med förbättringspotential

NYHET Publicerad

KOMMENTAR I veckan presenterade gymnasieutredningen sina förslag kring förändringar och förbättringar av gymnasieskolan. Några av förslagen är efterlängtade och kan rätt hanterat ge eleverna bättre förutsättningar att rustas väl för framtiden. Andra förslag finns det stor förbättringspotential kring.

Johan Olsson

Johan Olsson

Det mest problematiska är nedprioriteringen av yrkesämnen på yrkesprogrammen. Något som riskerar att eleverna står sämre rustade för att skaffa sig sitt första jobb och utvecklas i sitt yrkesliv. Där behöver vi hitta en annan lösning än vad utredningen presenterar.

På grund av för snävt skrivna direktiv gavs utredningen aldrig chansen att på riktigt stärka yrkesprogrammen. Enligt direktiven skulle utredaren få in både den grundläggande högskolebehörigheten och ett estetiskt ämne inom de ordinarie 2500 poängen. Konsekvensen av detta är att yrkesämnen behöver prioriteras bort och att elevernas anställningsbarhet försämras. Utredaren har försökt att kompensera detta genom att öka antalet timmar på yrkesprogrammen, men tyvärr inte tillräckligt mycket. Högskolebehörigheten är viktig även för elever på yrkesprogram och vi ser positivt på att den ingår i samtliga program. Det får däremot inte ske på bekostnad av yrkesämnen och det ska vara möjligt för eleven att välja bort den. Bättre hade varit att rätten till grundläggande högskolebehörighet lagts ovanpå de nuvarande 2500 poängen och att antalet poäng på yrkesprogrammen utökades.

För yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft är branschers och arbetsgivares involvering och engagemang avgörande. Då krävs utbildningar som branscherna tror på. Redan idag görs ett stort arbete av branscherna med olika former av kvalitetssäkringar av utbildningar på grund av brister i den offentliga utbildningen. Mot den bakgrunden är det ännu viktigare att yrkesämnen inte prioriteras bort samt att Skolinspektionens granskningar och kvalitetssäkringar förbättras.

Det är positivt att utredningen landar i att gymnasiet inte ska vara obligatoriskt. En gymnasieutbildning är viktig och mycket kraft och energi ska läggas på att samtliga elever når en gymnasieexamen, men ett obligatoriskt gymnasium hade varit fel väg att gå. Det finns mycket att jobba med, för gymnasiet har stora utmaningar. En av de största är genomströmningen. Ca 35 procent av samtliga elever får inte gymnasieexamen inom tre år. Utredningens förslag om sammanhållna skoldagar, skärpta krav på undervisningstiden och ökat stöd till eleverna är bra. Fler elever från både högskoleförberedande- och yrkesprogram behöver ta examen snabbare än vad de gör idag.

Förslagen kring introduktionsprogrammen och nyanlända elever går också i rätt riktning. En större flexibilitet, tydligare rätt till helhetsstudier och ökade möjligheter för ett yrkesspår inom språkintroduktion är efterlängtat.

Det är mycket som ska rymmas i en gymnasieutbildning och det är många ämnen man skulle önska rymdes inom programmen. Men eftersom tiden är knapp så behöver det göras prioriteringar. En sådan prioritering bör vara att avstå från att införa ett estetiskt ämne på samtliga program. Det estetiska ämnet är viktigt, men anställningsbarhet och svenska, engelska och matte är viktigare. Framför allt är det olyckligt att det estetiska ämnet läggs in på bekostnad av gymnasiearbetet. Gymnasiearbetet har potential att bli ett viktigt verktyg för att säkra alla gymnasieelevers anställningsbarhet och förberedelse för vidare studier.

Det behöver finnas en stor flexibilitet inom och mellan gymnasieprogrammen Med utredningens förslag om en yrkesutgång mot handel på ekonomiprogrammet tas steg mot ett mer flexibelt gymnasium vilket är önskvärt. Sannolikt kommer gymnasieutbildningarna i framtiden behöva vara mer olika inte bara vad gäller innehåll utan också vad gäller längd.

Förhoppningsvis ser regeringen till att remissförfarandet kommer igång inom kort. Det behöver säkerställas att långsiktiga blocköverskridande förbättringar av gymnasieskolan där anställningsbarhet och utvecklingspotential inte prioriteras bort snart är på plats.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Reformerad vuxenutbildning ger nyanlända hopp

KOMMENTAR Komvux på basnivå är en skolform med brister. Om inget görs, riskerar nyanlända att förlänga tiden i utanförskap. En väl fungerande utbildning kan vara inkörsporten till det svenska samhället, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation och Karin Rebas skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Vinst leder inte till betygsinflation

KOMMENTAR Forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller-Sahlgren slår fast att det inte finns något samband mellan betygsinflation och lönsamhet i friskolor som bedriver grundskoleverksamhet, konstaterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Skolverkets GD: "Politiska debatten skapar motsättningar mellan skolor"

UTBILDNING Elever och lärare är mer nöjda med friskolor än kommunala. Lönsamhet och skolkvalitet går hand i hand. Det visar tre nya rapporter från Svenskt Näringsliv. Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, är inte förvånad över resultaten.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Lättare ingripa mot kommunala skolor som missköts

KOMMENTAR Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot kommunala skolor som inte sköter sig. Villkoren för olika skolformer blir mer likvärdiga. Det är bra, framför allt för eleverna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Samhällsvetarprogram måste vässas

UTBILDNING Det är få som fortsätter till högre studier från gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram. Ett problem är att elever som borde ha valt en annan inriktning hamnar där. ”Vi tror att man behöver ett smalare och vassare samhällsvetarprogram”, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Enögt om satsningar på forskningen

KOMMENTAR "I Odyssén lyckades Odysseus till slut överlista cykloperna och fly från deras ö. Genom en djupare och mer nyanserad forskningspolitisk debatt skulle vi också kunna hålla dem stången och samtidigt bidra till att lyfta svensk forskning". Det skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i en replik på Kungliga Vetenskapsakademins debattartikel.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Så bekämpar vi betygsinflation

KOMMENTAR Debatten om betygsinflationen i skolan har ofta fel utgångspunkt med fokus på skolformen, trots att skillnaderna är små mellan kommunala och fristående skolor. Betygsinflationen kräver ett större grepp med åtgärder som central rättning av prov, effektiva åtgärder mot fusk och en översyn av betygssystemet. Det menar Anders Morin och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin kring datadelning. Den ska främjas både från offentlig och privat sektor. Kommissionen har i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden, skriver Carolina Brånby, jurist.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.