Strandhäll
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Pensionspopulismen har nått regeringen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.

Ingvar Backle

Ingvar Backle

Foto: Ernst Henry Photography AB

Annika Strandhäll vill nu ”stenhårt” driva frågan om höjd avgift till den allmänna pensionen. Det betyder – som Strandhäll själv säger om finansieringen – att arbetsgivarna eller staten (läs arbetsgivarna även här) ska betala för de högre pensionerna. Inte vi själva, genom vårt arbete. 

Annika Strandhäll leder den parlamentariska Pensionsgruppen som så sent som i december 2017 kom överens om tio förslag för långsiktigt trygga och höjda pensioner. Där betonas att pensionerna i första hand ska upprätthållas genom ett längre arbetsliv, men att avgiften till pensionssystemet ska analyseras. Sedan dess har något hänt som gör att Strandhäll nu menar att en höjning av avgiften är ”helt nödvändig” för att människor ska få ”vettiga pensioner”.

Valet 2018 kan vara en sådan händelse. I Socialdemokraternas valanalys konstateras att pensionsfrågan inte lyfte partiet i valet. Socialdemokraterna borde enligt valanalysen ha insett hur pensionssystemet misslyckats att leverera de pensionsnivåer som människor kan förvänta sig.

Är då pensionerna så låga? Sveriges pensionssystem har som mål att ge 60 till 65 procent av tidigare lön i allmän pension. Till följd av en högre medellivslängd kommer andelen att minska över tid, till knappt 50 procent. Men för nio av tio svenskar tillkommer tjänstepension och för många också privat pension. Beräkningar från fackförbundet Forena visar på en genomsnittlig total pension på 78 procent. Anser Annika Strandhäll att det är för lågt? Enligt Forena får låginkomsttagare mer i pension än vad de fick i lön när de arbetade. Den som inte kan leva på sin pension har också möjlighet till bostadstillägg.

Sannolikt har det blivit ett problem för Socialdemokraterna att den höjda garantipensionen – ett resultat av pensionsöverenskommelsen – har minskat respektavståndet till de pensionärer som har arbetat ett helt liv. Lösningen på det problemet är snarare att göra det mer lönsamt att arbeta än att höja avgifter – vilka på kort sikt möjligen löser ett partipolitiskt problem, men skapar andra problem, exempelvis minskat löneutrymme.     

Är avgifterna för låga? Annika Strandhäll vill höja avgiften som i dag är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten (eller 17,21 procent efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent). En avgiftshöjning slår inte igenom på dagens pensioner, varför det ”här finns utrymme att vara kreativ” som Annika Strandhäll säger.

I detta ligger ökade kostnader för arbetsgivarna. Socialförsäkringsministern vill få med sig övriga partier i Pensionsgruppen på att ytterligare höja arbetsgivarnas avgifter till pensionssystemet. Det är detsamma som att ta steget bort från livsinkomstprincipen. Ålderspensionsavgiften uppgår 2019 till 10,21 procent på bruttolönen och inbringar varje år cirka 180 miljarder kronor till staten. Till detta betalar arbetsgivarna kollektivavtalade avgifter till tjänstepensioner för ungefär lika mycket. Att höja arbetsgivaravgifterna är detsamma som att försämra konkurrenskraften för det näringsliv som förutsätts betala avgifterna. Att få fram pengar genom att minska den allmänna löneavgiften är detsamma som att minska på andra utgifter i statens budget.  

För ansvarskännande politiker bör allt detta vara oroande signaler. Svenskt Näringsliv har länge pekat på bristen på försäkringsmässighet i arbetsgivaravgifterna, dvs. att omkring en tredjedel av arbetsgivaravgifterna är ren skatt. Det syns tydligast i den allmänna löneavgiften som uppgår till 11,62 procent på lönen och inbringar 200 miljarder kronor varje år från arbetsgivarna till statskassan. Skatteinslaget i arbetsgivaravgifterna borde egentligen minska. Nu utgör pengarna från arbetsgivarna en svår frestelse för politikerna.

Det riktigt viktiga för hållbara och på sikt högre pensioner är att vi arbetar mer och längre. Den politiska debatten har haft mycket fokus på anställningsskydd och arbetsmiljö. Vad som helt saknas i debatten är insikten om att det är ekonomiska incitament som får människor att arbeta och företag att anställa. Gynnsamma skatteregler och för båda parter attraktiva anställningsformer är avgörande för att arbete, inkomster och pensioner ska komma till stånd.

En ansvarstagande politik för pensionerna bör hålla fast vid pensionsöverenskommelsens grundläggande principer. Pensionspolitik bör vara långsiktig och inte ge efter för kortsiktig populism.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.