Står EUs revisionspaket i konflikt med Europakonventionen?

NYHET Publicerad

KOMMENTAR EU vill skärpa reglerna för hur revision av företag ska gå till. Ett kontroversiellt inslag i EU-direktivet är reglerna om sanktioner vid överträdelser. Det finns en risk att de sanktioner som Sverige inför inte är förenliga med EU-rätten, skriver Claes Norberg, redovisningsexpert.

Utredningen om EU:s revisionspaket har lagt fram sina förslag i betänkandet Nya regler om revisorer och revision (SOU 2015:49). Paketet består dels av en förordning som gäller direkt i EUs medlemsländer – dock med särdraget att det finns vissa valmöjligheter för medlemsländerna, dels ett direktiv som kräver nationella lagstiftningsåtgärder.

EU-reglerna kommer att leda till flera väsentliga ändringar av revisionen av företag, särskilt sådana som definieras som företag av allmänt intresse (noterade företag samt finansiella företag). En revisionsbyrå ska inte få vara revisor i ett företag av allmänt intresse i mer än 20 år alternativt 24 år, om företaget anlitar flera revisionsbyråer. Nya inskränkningar införs avseende vilka icke-revisionstjänster som revisorer får erbjuda revisionsklienter som är företag av allmänt intresse.

Det införs också gränser för hur höga arvoden för sådana tjänster som får tas ut. En annan viktig förändring är att revisionsberättelsen kommer att bli mer utförlig. Vidare föreslås vissa ändringar av vilka företag som ska ha revisionsutskott och revisionsutskottets uppgifter. Utredaren anser dock inte att företag av allmänt intresse ska ställas under tillsyn.

Ett av de mest kontroversiella inslagen i EU-direktivet är reglerna om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna. Dessa är delvis kopierade från det finansiella området. Bland annat ska administrativa sanktionsavgifter kunna beslutas mot såväl fysiska personer som företag. Enligt EU-direktivet finns ingen gräns för storleken på avgiften, men av ingressen till direktivet framgår att den ska ha en verkligt avskräckande verkan och den ska kunna uppgå till exempel till ett belopp om en miljon euro eller mer när det gäller fysiska personer och upp till en viss procentandel av den totala årsomsättningen när det gäller juridiska personer.

Utredaren anser efter en mycket gedigen och grundlig analys att sanktionsavgifterna har straffrättslig karaktär enligt Europakonventionen. Möjligheten att ta ut sanktionsavgifter bör därför kraftigt begränsas. Revisorsutredningens genomgång ger vidare anledning till tvivel om genomförd eller föreslagen reglering på finansområdet är förenlig med Europakonventionen.

Trots att utredaren anser att sanktionsavgifterna är ett straff har det i utredningen – på regeringens begäran - presenterats ett alternativ som innebär att sanktionsavgifter kan tas ut generellt vid överträdelser av reglerna. Detta gäller såväl revisorer och revisionsföretag som företag av allmänt intresse och bolagsfunktionärer. Även ett alternativ som innebär att företag av allmänt intresse ska ställas under tillsyn presenteras.

Det är uppseendeväckande att en så central fråga som om sanktionerna är förenliga med EU-rätten och Europakonventionen aktualiseras. Detta borde ha klarats ut redan på EU-nivå. Lagstiftaren står här inför ett dilemma. Antingen tar man Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga på allvar eller också aktualiseras frågan om fördragsbrott i EU.

EU-reglerna är även oklara i andra avseenden. Ett exempel av stor praktisk betydelse är övergångsreglerna. Det finns olika uppfattningar om hur de ska tolkas, vilket föranlett utredningen att presentera olika bedömningar. Detta måste klaras ut omgående eftersom en möjlig tolkning innebär att de nya reglerna ska börja tillämpas redan under räkenskapsåret 2016. Tiden för anpassning för såväl företag som revisorer är därmed mycket kort.

Regeringskansliet: Nya regler för revisorer och revision

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Lättare ingripa mot kommunala skolor som missköts

KOMMENTAR Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot kommunala skolor som inte sköter sig. Villkoren för olika skolformer blir mer likvärdiga. Det är bra, framför allt för eleverna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Enögt om satsningar på forskningen

KOMMENTAR "I Odyssén lyckades Odysseus till slut överlista cykloperna och fly från deras ö. Genom en djupare och mer nyanserad forskningspolitisk debatt skulle vi också kunna hålla dem stången och samtidigt bidra till att lyfta svensk forskning". Det skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i en replik på Kungliga Vetenskapsakademins debattartikel.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin kring datadelning. Den ska främjas både från offentlig och privat sektor. Kommissionen har i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden, skriver Carolina Brånby, jurist.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Mantrat om ökade klyftor håller inte

KOMMENTAR Samhällsklyftor bekämpas bäst genom att människor går från bidrag till jobb, inte genom ökade bidrag eller höjda skatter. Diskussionen detta valår behöver fokusera på ekonomiska reformer. Retoriska slagord om ökade klyftor leder fel, skriver chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Regeringens höjda krav driver bort välfärdsföretag

KOMMENTAR Oseriösa välfärdsföretag ska drivas bort. Det är grundtanken med regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning. Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, ser flera brister med förslaget. Bland annat försvåras nyetableringar av höga krav på eget kapital, skriver han.