God tillväxt men växande utmaningar

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Den globala ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. I Euroområdet bedöms tillväxten för 2018 och 2019 bli 2,2 respektive 2,1 procent. Detta bidrar till att hålla även svensk tillväxt uppe. Sveriges BNP beräknas öka med 2,6 procent i år och med 2,0 procent 2019. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport som presenteras idag.

Den goda tillväxten drivs delvis av fortsatt låga räntor. Bedömningen är att räntorna i Sverige och Europa kommer att vara fortsatt låga under hela prognosperioden och att en normalisering av penningpolitiken ännu inte är i sikte.

Ett stort orosmoln i Sverige är arbetsmarknaden. Arbetslösheten förväntas falla ned mot 6,1 procent, vilket är en historiskt hög siffra i slutet av en högkonjunktur. Dessutom döljer den genomsnittliga siffran stora underliggande problem.

– Tudelningen på arbetsmarknaden, där främst utrikes födda har svårt att komma in, är fortsatt stor samtidigt som företagen får allt svårare att hitta rätt arbetskraft. Vår rekryteringsenkät visar att matchningsproblemen är mycket stora. Hela 72 procent av företagen har svårt att hitta rätt kompetens, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv. 

Konjunkturrapporten fördjupar sig i de snabba strukturella förändringar som digitalisering och globalisering innebär. Bland annat har en enkätundersökning till Svenskt Näringslivs medlemsföretag genomförts. Svaren bekräftar bilden av en ekonomi i snabb förändring där konkurrenstrycket ökar i alla branscher. Nästan 40 procent av företagen uppger att de påverkas ”i stor grad” av digitaliseringen.

Det är betydligt fler företag som ser teknikutvecklingen som en möjlighet än som ett hot. Sex av tio företag anger att de är bra positionerade för att möta digitaliseringens utmaningar de kommande åren.

– Företagen har gjort vad de ska för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i den allt mer digitaliserade världen. Nu gäller det att även politiken ökar reformtempot för att möta de stora effekter som detta teknikskifte kommer att få vad gäller kompetenskrav, skattebaser och strukturomvandling.

– Vi måste särskilt rusta oss för stora och snabba förändringar av arbetsmarknaden, säger Bettina Kashefi.