Nyckelfrågor för transportpolitiken

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationer samlats i Almedalen för att överlämna nycklar till en transportpolitik som ska lägga en grund för tillväxt och välfärd. Nyckelfrågorna bör ingå i den transportpolitiska proposition som regeringen aviserat till hösten.

Vår utgångspunkt är att jobb, tillväxt och välfärd skapas av ett konkurrenskraftigt näringsliv. För detta behövs en effektiv transportförsörjning. Mera transporter och högre välstånd går hand i hand.

Transportpolitikens viktigaste uppgift är att bygga och underhålla en säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar, sätta rätt pris på användningen av infrastrukturen samt skapa stabila och långsiktiga regler för att olika former av transporter kan verka i en sund konkurrens. Hänsyn måste tas till att transportmarknaden är global och de viktigaste besluten som reglerar konkurrensen fattas inom EU

Följande punkter måste därför ingå i propositionen:

  • Stimulera en samverkan mellan de olika transportslagen och hela transportkedjor, så kallade intermodala transporter. Spela inte ut dem mot varandra!
  • Låt en sund konkurrens bli den viktigaste drivkraften för utvecklingen av transporterna. Det gäller för både gods- och persontransporter. Kommersiell persontrafik med tåg kan inte tvingas konkurrera med skattefinansierad trafik. Fri konkurrens för den järnvägstrafik som kan drivas kommersiellt bör genomföras vid ett gemensamt tillfälle samordnat med den övriga europeiska järnvägsmarknaden.
  • Ge infrastrukturen ökade resurser som andel av BNP. Mest angeläget är i dag att anslagen till vägarna ökar och att en utbyggnad av trafikleder och kollektivtrafik sker i storstadsregionerna. Vägar, järnvägar, farleder, luftleder och terminalknutpunkter i anslutning till de viktigaste trafikstråken, till exempel den Nordiska triangeln är viktigast för näringslivet.
  • Låt prioriteringen av infrastrukturen kring strategiskt viktiga hamnar ske med sikte på en rationell hamnstruktur för näringslivets behov.
  • Utforma vägtrafikskatter och farledsavgifter så att de beaktar det svenska näringslivets konkurrenskraft. Särskilda bränsleskatter inom svensk luftfart och sjöfart bör inte införas.


 

Kontaktpersoner