Strukturella problem kräver offensiva reformer

PRESSMEDDELANDE Publicerad

KONJUNKTURRAPPORT Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos visar att svensk ekonomi står inför stora utmaningar. Både bostadsmarknad och arbetsmarknad fungerar dåligt. 61 procent av företagen uppger att de haft rekryteringsproblem det senaste året. I 31 procent av dessa fall uppges bostadsbrist som en bidragande orsak.

– Sverige har uppenbart strukturella problem som tenderar att hålla tillbaka tillväxten, säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv. Risken för flaskhalsar är påtaglig.

Utöver matchningsproblemen tenderar arbetsmarknaden att bli mer tudelad med växande grupper som hamnar helt utanför. Till det bidrar de senaste årens omfattande migration och en snabb teknologisk utveckling som skapar nya krav. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar krävs det 460 000 nya jobb till 2020 för att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet.

– För att uppnå detta krävs en offensiv reformagenda för ett bättre företagsklimat och inte minst för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så att fler får chansen att få ett jobb, säger Jonas Frycklund.

Svensk ekonomi växer i god takt. BNP förväntas öka med 3,9 procent 2016 och 2,6 procent 2017. Exportutvecklingen blir bättre än de senaste åren och även offentlig konsumtion ökar snabbare än normalt. Fortfarande är det dock privat konsumtion som starkast driver svensk tillväxt. Arbetslösheten faller långsamt men ligger fortfarande strax under 7 procent vid prognosperiodens slut.

Tillväxten i den globala ekonomin ökar 2016 och 2017, men samtidigt finns stora osäkerheter i form av Brexit, oljeprisutvecklingen och flyktingkrisen.