Sveriges konfliktregler måste bli som i omvärlden

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Sverige har ett regelverk som ger större möjligheter till stridsåtgärder på arbetsmarknaden än vad som gäller i andra länder. Det visar en genomgång av konfliktreglerna i tio länder som Svenskt Näringsliv gjort.

Hur konfliktreglerna ser ut har stor betydelse för investeringar och jobb. Är regelverken balanserade ökar också intresset för etableringar och investeringar.

– Som de svenska konfliktreglerna i dag är utformade kan inte fredsplikten garanteras ens när det finns ett gällande kollektivavtal, säger Svenskt Näringslivs vice VD, Jan-Peter Duker. Om inte Sverige har ett rimligt system på arbetsmarknaden kommer vi att få färre företag och jobb.

Hos flertalet av de granskade länderna, viktiga konkurrenter till Sverige om investeringar och jobb, finns i regelverken:

  • ”Tröga ventiler”, till exempel krav på medlemsomröstningar innan en stridsåtgärd vidtas
  • Krav på proportionalitet, alltså att konfliktens omfattning måste stå i rimlig proportion till de intressen som står på spel.
  • Förbud mot sympatiåtgärder
  • Längre varseltider än i Sverige
  • Krav på facklig förankring, i vissa länder är det till exempel förbjudet att vidta stridsåtgärd mot företag där organisationen saknar medlemmar.

De länder som har granskats i rapporten är, förutom Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Danmark, Österrike, Spanien, Finland, Norge och Portugal.

– Vi har sedan lång tid tillbaka hävdat att de svenska konfliktreglerna är obalanserade och att den svenska modellen därmed har kantrat, säger Jan-Peter Duker. De måste moderniseras och anpassas till vad som gäller i viktiga konkurrentländer.

Rapporten från Svenskt Näringsliv avslutas med en lista över vad som behöver göras åt de svenska konfliktreglerna.