Godsterminaler som del av transportinfrastrukturen - Ett steg mot intermodala transporter

RAPPORT Publicerad

Väl fungerande transporter är en viktig förutsättning för näringslivets konkurrenskraft och för ekonomisk tillväxt. En snabb förändringstakt inom och mellan företag i olika länder skapar helt nya logistiska mönster och transportbehov. Logistiken och transporterna är viktiga konkurrensmedel inom näringslivet.

Transporterna sker på en marknad. Men den politiska sektorn kan skapa förutsättningar för väl fungerande transporter. Ett sådant område för staten är att svara för investeringar i infrastruktur. I ett alltmer internationaliserat näringsliv måste Sveriges geografiska läge i utkanten av norra Europa och de långa transportavstånden inom landet kompenseras. Alla transportsätt behövs och ofta handlar det om fler än ett transportsätt. För den internationella trafiken krävs ofta en kombination, intermodalitet.

Avsikten med rapporten är att få en grund för fortsatta och mer konkreta diskussioner i frågan. Författarens slutsats är att eventuella statliga insatser bör utformas så att de stimulerar en samverkan mellan intressenter till exempel genom att premiera bildningen av samägda terminalbolag. Ett statligt finansiellt engagemang i godsterminaler bör begränsas till verksamheter som är specifika för intermodalitet och bör så långt möjligt enbart avse investeringar.

Författare