Institutionella investerares förmåga att utöva ägarkontroll

RAPPORT Publicerad
33641_Institutionella investerare_webb (2).pdf

33641_Institutionella investerare_webb (2).pdf

I denna rapport presenterar Sophie Nachemson-Ekwall sin syn på hur framförallt de svenska aktiefonderna och pensionskapitalet kan bidra till att stärka den svenska samhällsekonomins tillväxt. Den går betydligt längre än att bara diskutera det svenska korporativistiska pensionskapitalets, AP-fondernas och statliga investeringsfonders roll som faktisk ägare där många parter historiskt sett hot om "politisering" och "socialisering" som skäl nog att förhindra dessa aktörers inflytande. För att möjliggöra ett vidgat perspektiv krävs en förståelse för att den svenska bolagsstyrningsmodellen är betydligt mer känslig för institutionellt kapital än styrmodeller i andra länder och varför så är fallet. Frågan kring institutionella investerares förmåga att utöva ägarkontroll adresseras med utgångspunkt i att det institutionella kapitalet redan är stora aktörer på aktiemarknaden, har betydelse för bolagens kapitalförsörjning och därmed inflytande över samhällsekonomins tillväxt.