Kompetenskonton - den första utvärderingen

RAPPORT Publicerad

Detta är den första utvärderingen av kompetenskonton i Sverige. Det enda system som f n finns i tillämpning är utvecklat av Skandia, och de företag och organisationer som infört dessa kompetenskonton kommer från många olika branscher, till exempel fastighetsbolag, tryckerier, försvarsindustri, friskolor, kooperativa föreningar, revisionsföretag och postdistribution. F n finns 104 avtal tecknade. Av utvärderingen framgår att regeringens senfärdighet med att presentera statens förslag till IKS, Individuellt Kompetenssparande, har i det närmaste medfört ett dödläge när det gäller att få fler företag att införa kompetenskonton genom andra modeller, till exempel Skandias.

Behovet av ett livslångt lärande ökar i takt med ett alltmer dynamiskt näringsliv och alltmer föränderligt arbetsliv. Kompetenskonton som verksamt bidrar till en kompetent och flexibel arbetskraft gynnar såväl anställda som arbetsgivare och samhällsekonomin i stort. I utvärderingen redovisas bl a vilka grupper av de anställda som varit mer respektive mindre benägna att ansluta sig, hur mycket olika grupper sparar, orsaker till anslutningsgradens variation hos olika företag och till vilken sorts utbildning sparmedlen ianspråktagits.

Författare