EUs förhandlingar om frihandelsavtal med Mercosur/Chile: tullförhandlingar

REMISS Publicerad

Kommerskollegium har med remiss daterad 2001-04-04 berett Svenskt Näringsliv tillfälle till yttrande beträffande tullnedsättningar inför frihandelsförhandlingarna med Mercosur och med Chile.

Industriförbundet har i remissvar daterat 1999-11-16 och 2000-09-12 yttrat sig beträffande de svenska prioriteringarna inför de förestående frihandelsförhandlingarna med Mercosur och Chile. De önskemål som där framförts kvarstår . Bland annat togs där upp framför allt de höga bundna och tillämpade tullnivåerna , som i vissa fall ytterligare kan komma att höjas då Mercosur inför sin gemensamma yttre tullmur. En grundläggande målsättning i de förestående förhandlingarna bör vara att den europeiska och svenska exporten till Mercosur och Chile även i framtiden kan ske på samma villkor som den nordamerikanska exporten dit. Helst bör man dock uppnå ett mer långtgående avtal om frihandel mellan EU och Mercosur/Chile.

Beträffande de gemensamma yttre tulltariffer som införs vid genomförandet av tullunionen inom Mercosur bör man i möjligaste mån i kommande WTO-förhandlingar försöka undvika att tullhöjningar uppstår i enskilda länder. Istället bör man sträva efter att sänka tullarna till den lägsta av de tidigare nationella nivåerna, för att därigenom undvika att handelsomfördelningseffekten blir större än den handelsalstrande effekten av tullunionen.

Medan de tillämpade tullnivåerna sänkts kraftigt i de flesta Latinamerikanska länder ligger de i WTO bundna tullnivåerna betydligt högre, till exempel i genomsnitt för industrivaror 12,2 respektive 35 procent i Argentina, 12,5 respektive 35 procent i Brasilien samt 11 respektive 25 procent i Chile. Detta medför ett osäkerhetsmoment för företagen avseende beslut om långsiktiga investeringar såväl inom distribution som tillverkning. Ettill exempelempel på detta är de hastigt införda tullhöjningarna på bilar i Brasilien som också är tvivelaktiga ur WTO-synpunkt. Det är önskvärt att länderna i regionen även sänker sina bundna tullnivåer för att öka den långsiktiga trovärdigheten i sina liberaliseringsansträngningar. Det finns även ett önskemål om att kvarvarande höga skyddstullar på till exempel bilar sänks till mer genomsnittliga nivåer.

Ericsson önskar uppnå tullsänkningar gällande alla länder i Mercosur samt Chile för alla produkter under rubriken 85.17 (trådbunden telefoni) samt 85.25,85.29(Trådlös telefoni) samt 84.71,84.73(Datautrustning).Som en generell kommentar vill vi trycka vikten av att så många länder som möjligt signar ITA avtalen.

Beträffande Brasilien har till oss från ABB tidigare anmälts importskatter som bl a drabbar företagets högspänningskondensatorer (HV capacitors):” Industrialized Product Tax”, ”International Trade System (SISCOMEX) Usage Fee” samt “Merchandise Circulation Tax (ICMS)”. Dessa och liknande pålagor bör i samma mån som de egentliga tullsatserna bli föremål för krav om sänkningar eller avskaffande från EUs sida.

Beträffande EUs egna tullsatser vid import från Mercosur/Chile önskar Procordia Food nedsatta importtullar i EU för Hallon (08112031, nyponskal (08134095) och kiwipuré (08118095)

 

Avsändare

Kommerskollegium, Enheten för tullunionen


Externt diarienummer

113-841-2001


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2001