Firmor och domännamn

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter i frågan om skyddet för firmor i domännamnssystemet, närmare bestämt inom WIPOs Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.

Svenskt Näringsliv har tagit del av det remitterade materialet, varav framgår följande.

WIPO bedömer att det inte bör införas något självständigt skydd för firmor i de generiska toppdomänerna (gTLD, till exempel .com och .org) utöver det skydd firmorna har som varukännetecken. Det avgörande skäl som anförs för ställningstagandet är att det skulle vara för svårt att klarlägga vilken rätt som tillkommer olika firmor enligt nationell rätt.

En majoritet av de länder som yttrade sig (bl a Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Schweiz) ansåg att WIPOs tvistlösningsförfarande UDRP borde utsträckas till att omfatta även firmor, bland annat av det skälet att Pariskonventionen föreskriver ett sådant skydd. Sverige har enligt rapporterna särskilt framhållit att firmor på marknaden har ungefär samma funktion som varukännetecken, att många företag använder sig av enbart firma som kännetecken och att dessa därför bör skyddas på ett liknande sätt som varukännetecken.

Svenskt Näringsliv delar helt den av Sverige framförda uppfattningen. Firmaskyddet fyller en självständig funktion vid sidan av skyddet för varukännetecken och har i vissa fall stor betydelse, kanske främst för mindre företag. Även för exemplevis FoU-företag som befinner sig i en utvecklingsfas och ännu inte marknadsför några produkter (och som därför har svårigheter att upprätthålla ett varumärkesrättsligt skydd) är firmaskyddet av självständig betydelse. Svenskt Näringsliv stöder således den hittills intagna svenska ståndpunkten att firma bör ges motsvarande skydd som varukännetecken i domännamnssystemet.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, 103 33 STOCKHOLM


Svenskt Näringslivs diarienummer

40/2002