Hur kan miljöinformation ställas till den finansiella sektorns förfogande? rapport från Naturvårdsverket

REMISS Publicerad

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad rapport vilka framgår nedan.

Svenskt Näringsliv arbetar aktivt för att medverka till en hållbar utveckling i samhället där lika stor hänsyn tas till de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna. Vi delar uppfattningen att den finansiella sektorn utgör en viktig aktör i arbetet för hållbar utveckling.

Under den senaste 10-årsperioden har företagens arbete med miljöinformation utvecklats mycket snabbt. En stor andel av alla företag erbjuder idag information om såväl miljömässiga som sociala parametrar. Flera finansiella aktörer har samtidigt utvecklat nya metoder för att utvärdera företagens miljömässiga och sociala prestanda. Detta är ett betydande utvecklingsarbete och det går inte idag på ett enkelt och entydigt sätt svara på exakt vilken information som måste finnas för att tillgodose de finansiella marknadernas krav. Detta utvecklingsarbete måste ske i nära samspel mellan företagen, finansmarknaden och berörda myndigheter.

Arbetet med att kunna tillhandahålla relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar miljöinformation pågår på många håll såväl nationellt som internationellt. Vi vill här informera om att Svenskt Näringsliv tillsammans med flera av sina medlemsorganisationer och företag aktivt medverkar i det pågående arbetet inom International Standard Organisation, ISO, för att få till stånd en standard på området. Arbetsgruppen heter Environmental Communication och drivs inom ISO´s Technical Committé 207 Environmental Management System. Arbetet, som samlat ett stort antal deltagare från omkring 40 länder, är planerat vara färdigt år 2004. Standardiseringsarbetet på miljöområdet har fått ett stort internationellt genomslag och underlättar förståelsen och harmoniseringen på området i dagens alltmer globala samhälle. Flera svenska företag medverkar dessutom aktivt i Global Reporting Initiative.

Naturvårdsverkets vision om att bygga upp en gemensam webbaserad portal där offentlig miljöinformation om företag och fastigheter som idag finns hos olika myndigheter, miljödomstolar m m finns tillgänglig kan eventuellt underlätta för olika aktörer som önskar få tillgång till aktuell information på området.

Svenskt Näringsliv vill i detta sammanhang påminna om att det är av stor vikt innan ett stort arbete inleds på området att säkerställa:

  • målgruppernas önskemål om information och därmed säkerställa nyttoaspekten
  • att informationen om företag och fastigheter är kvalitetssäkrad samt
  • uppdatering av uppgifter sker kontinuerligt.

Svenskt Näringsliv ser fram emot att få ta del av resultat och erfarenheter av den pilotverksamhet som bedrivits tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland.

Förslagen i nu remitterad rapport utarbetad av NV och redovisad 2001-02-28 går ut på att i befintliga register som handhas av Patent- och registreringsverket, PRV, samt Lantmäteriverket, LMV, också föra in uppgifter om

  • de företag (via organisationsnummer) som har tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet, föreslås utföras av PRV
  • scanna in miljörapportens grunddel för tillgång i PRVs näringslivsregister, föreslås utföras av PRV
  • vilka fastigheter som det bedrivs tillståndspliktig verksamhet på, föreslås utföras av LMV och i deras fastighetsregister.

Dessa uppgifter är offentliga och finns idag hos NV, Länsstyrelserna, miljödomstolarna och Koncessionsnämnden. De arbetsinsatser som krävs enligt förslaget belastar huvudsakligen PRV och LMV.

Svenskt Näringsliv har ingen principiell invändning mot förslagen, men ser inte den tydliga nyttan. Vi önskar därför få fortlöpande information om myndigheternas fortsatta arbete inom detta område och medverkar gärna i diskussioner om hur företagens utvecklingsarbete bedrivs.

Vi vill påminna om den komplettering till Årsredovisningslagen vad gäller företagets miljöinformation i förvaltningberättelsen och som började gälla f o m räkenskapsåret 1999. I företagets årsredovisning skall finnas information om bolaget bedriver verksamhet som är tillstånds eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Företagens årsredovisningar utgör en viktig informationskälla för den finansiella sektorn. Utifrån denna kunskap uppstår frågan om inte de i utredningen framförda förslagen egentligen bara innebär ett dubbelarbete och som inte tillför den tänkta målgruppen, den finansiella sektorn, något mervärde! Om staten ändå beslutar att genomföra utredningens förslag, vill vi från näringslivets sida betona vikten av att den information som läggs in och görs tillgänglig, uppdateras kontinuerligt och också kvalitetssäkras. Många svenska företag har dålig erfarenhet av den uppdatering som ska göras i olika myndighetsregister. Felaktig information kan orsaka stor skada hos ett enskilt företag.

Vi vill också i detta sammanhang varna för ökad administrativ belastning på företagen. Redan idag anser många företag att myndigheterna ställer allt för långtgående krav på inrapportering av uppgifter. Vi anser därför att olika myndigheter skulle åläggas att samarbeta så att insamlingen av datauppgifter samordnas på ett mer effektivt sätt. Speciellt sårbara för ökad administrativ belastning är naturligtvis de små och medelstora företagen.

I rapporten från NV står att principen för registrering av data är att det skall utföras vid källan och vidarebefordras i elektronisk form. Vad gäller kvalitetsgranskning och ansvar för uppgifterna skall tydligt anges att det är uppgiftslämnaren som ansvara för att uppgifterna är korrekta d v s företaget vad gäller miljörapporten, beslutsmyndighet vad gäller tillstånd,respektive myndighet vad gäller länkade metadata etc. Innebär det att företaget har möjlighet att själv kontinuerligt uppdatera data om sin egen verksamhet?

Ansvarsfördelningen och möjligheterna att påverka införda uppgifter är en viktig fråga som tydligare behöver klargöras. Vad avses med länkade metadata från myndigheterna? Kommer företagen att ges en verklig möjlighet att korrigera och uppdatera information som berör deras verksamhet i ”metadata från myndigheterna”?

Att bygga upp ett fungerande och tillförlitligt register tar tid och kostar pengar. Från Svenskt Näringsliv anser vi att kostnaden måste vägas mot nyttan och ifrågasätter mervärdet för finansiella sektorn med förslagen i utredningen .

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet, Enheten för kretslopp och näringsliv


Externt diarienummer

M2001/1054/Kn


Svenskt Näringslivs diarienummer

117/2002