Makedoniens anslutning till WTO

REMISS Publicerad

Ett medlemskap i WTO måste enlig Svenskt Näringslivs mening i första hand grundas på bedömningen om ett land förmår att leva upp till de krav i handelspolitiskt hänseende som en WTO-anslutning innebär.

När det gäller länder som nyligen övergått från planekonomi till marknadsekonomi måste krav också ställas på att regelverk och administration är transparenta och fungerar utifrån marknadsekonomiska förutsättningar. Beträffande tullreduktioner och tullbindningar bör krav ställas i linje med vad som krävts för till exempel Bulgarien och Rumänien.

Mot bakgrund av den marknadsstörande smuggling och korruption som förekommer i området bör krav ställas på tullprocedurer som är förutsebara och i linje med förhållandena i övriga Europa. Makedonien bör också medge ökat marknadstillträde på tjänsteområdet En viktig fråga är också TRIP:s-avtalets regler om skydd av olika immaterialrätter, särskilt varumärkesskydd.

Vad gäller tekniska föreskrifter, standarder, provnings- och certifieringsregler bör dessa uppfylla WTO-krav och även i högsta möjlig utsträckning anpassas till EU:s krav.

Vad gäller frågan om eventuella övergångsarrangemang anser vi att Makedonien inte kan medges någon generell ”u-landsstatus”. Frågan om övergångsarrangemang får bedömas utifrån de reella sakförhållandena från område till område.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kommerskollegium


Externt diarienummer

113-771-2001


Svenskt Näringslivs diarienummer

1/2001