Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen men uppmanar regeringen att snarast utreda möjligheterna att även för andra branscher än de berörda i förslagen anmäla ändringar som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet


Externt diarienummer

M2020/00750/Me


Svenskt Näringslivs diarienummer

97/2020