SOU 2000:112, Pension på institution, betänkande av Utredningen om socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse

REMISS Publicerad

Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria, får härmed anföra följande.

Utredningens uppdrag är att ta fram förslag som syftar till att ge en enhetlig behandling av inverkan på socialförsäkringsförmåner för en person vilken är intagen på kriminalvårdsanstalt, är häktad eller verkställer sluten ungdomsvård, det vill säga är omhändertagen på statens bekostnad. Föreningen Svenskt Näringsliv anser inte att detta syfte uppnås med utredningens förslag. Istället uppstår en skillnad mellan behandlingen av ålderspensionärer och dem som lyfter aktivitets-/sjukersättning eller arbetsskadelivränta. Vilket får till följd att ålderspensionären kan få en bättre ekonomisk situation än övriga som lyfter ersättning från allmän försäkring. Huvudlinjen borde vara att det ekonomiska utfallet för den enskilde skall vara detsamma oavsett vilken typ av ersättning det rör sig om. Metoderna att uppnå detta kan dock skilja sig åt mellan förmånerna, varför föreningen är positiv till dels den föreslagna vilandeförklaringen när det gäller aktivitets-/sjukersättning och arbetsskadelivränta dels ett avgiftssystem när det gäller dem som erhåller ålderspensionen genom allmän försäkring. Bakgrunden till att vi ställer oss bakom förslaget till olika hantering av de olika förmånerna är att inkomstpensionen i ålderspensionen har karaktären av intjänad rättighet varför det föreslagna avgiftssystemet är att föredra i dessa fall.

Vad vi dock inte ställer oss bakom är förslaget att den avgift som skall betalas per dygn skall vara maximerad till 80 kr/dygn, utan skall kunna vara högre så att den enskildes ekonomiska situation jämställs med dem som erhåller aktivitets-/sjukersättning eller arbetsskadelivränta. Detta skall ske från första dagen intagningen gjorts av den enskilde. I samband med frisläppandet skall ett engångsbelopp utbetalas, detta belopp skall stå i viss proportion till den vilande förmånen/avgiften, till exempel ett månadsbelopp.

Utredningen föreslår vidare att ingen förändring skall ske vad avser bestämmelserna för sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, smittbärarpenning vid intagning på institution, handikappersättning vid institutionsvistelse och vårdbidrag vid institutionsvistelse. Vi anser att i den händelse att ersättning utbetalas från allmän försäkring under institutionsvistelse skall avgift debiteras den enskilde så att de ekonomiska villkoren likställs för samtliga intagna. Detta innebär att kostnaden per dygn kan överstiga det av utredningen föreslagna maximibeloppet 80 kr/dygn.

Bostadsbidrag kan den enskilde få behålla, under förutsättning att straffet är maximalt två år, eftersom det kan ses som en del i en återanpassning.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet, Socialförsäkringsenheten, 103 33 STOCKHOLM


Externt diarienummer

S2000/8459/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

116/2001